ILPB2/4511-1-1189/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z otrzymaniem ryczałtu.
ILPB2/4511-1-1189/15-2/WSinterpretacja indywidualna
  1. kurator sądowy
  2. ryczałty
  3. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 26 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem ryczałtu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem ryczałtu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 22 czerwca 2009 r. Wnioskodawca złożył zgodnie z ustawą o Kuratorach Sądowych z dnia 22 lipca 2001 r., ślubowanie przed prezesem sądu rejonowego i został wpisany na listę społecznych kuratorów sądowych przy sądzie rejonowym. W związku z pełnieniem funkcji społecznego kuratora sądowego, Wnioskodawca nie nawiązał stosunku pracy z sądem rejonowym i nie ma wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego. Sąd przyznał Zainteresowanemu zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o Kuratorach Sądowych miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowaniem tej funkcji. W lutym 2015 r. Wnioskodawca otrzymał PIT-R - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w 2014 r. w kwotach: styczeń 438,00 zł, luty 450,00 zł, marzec 450,00 zł, kwiecień 450,00 zł, maj 450,00 zł, czerwiec 450,00 zł, lipiec 500,00 zł, sierpień 500,00 zł, wrzesień 500,00 zł, październik 450,00 zł, listopad 450,00 zł, grudzień 666,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymany ryczałt z tytułu pełnienia funkcji społecznego kuratora sądowego wypłacany zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o Kuratorach Sądowych z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowaniem tej funkcji, jeśli jego kwota w żadnym z miesięcy nie przekroczyła 2 280,00 zł, podlega wykazaniu w PIT - zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że na podstawie art. 90 ustawy o kuratorach sądowych prezes sądu rejonowego ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem, a pomiędzy sądem a kuratorem społecznym nie powstaje żaden stosunek prawny, stanowiący podstawę wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, należy wywieść, że ryczałt ten korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego po spełnieniu warunku kwotowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pełniący społecznie swoją funkcję kurator sądowy ma jedynie prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonanymi czynnościami. Ryczałt z art. 90 przyznaje prezes sądu, co potwierdzone zostało pismem z dnia 20 maja 2015 r., z którego wynika, że pytający pełni jedynie funkcje społeczną, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia, a jedynie ryczałt z tytułu poniesionych kosztów związanych z podejmowanymi przez pytającego czynnościami w postępowaniu wykonawczym. A zatem jeśli przyznany ryczałt stanowiący zwrot kosztów nie przekraczający miesięcznie kwoty 2 280,00 zł jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych zwolniony z podatku dochodowego, to kwot tego ryczałtu nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, że w dniu 22 czerwca 2009 r. Zainteresowany złożył zgodnie z ustawą o Kuratorach Sądowych z dnia 22 lipca 2001 r., ślubowanie przed prezesem sądu rejonowego i został wpisany na listę społecznych kuratorów sądowych przy sądzie rejonowym. W związku z pełnieniem funkcji społecznego kuratora sądowego, Wnioskodawca nie nawiązał stosunku pracy z sądem rejonowym i nie ma wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego. Sąd przyznał Zainteresowanemu zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o Kuratorach Sądowych miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowaniem tej funkcji.

Z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 795 z późn. zm.) wynika, że kuratorzy sądowi wykonują swoje obowiązki zawodowo lub społecznie.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ww. ustawy prezes sądu rejonowego, na wniosek kierownika zespołu, ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem, płatny do dnia 20 każdego miesiąca.

Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (art. 90 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

W odniesieniu do możliwości zwolnienia przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu pełnionej funkcji kuratora społecznego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280,00 zł, należy zauważyć, że z powołanego powyżej przepisu wynika, że wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

Oznacza to, że na gruncie cyt. art. 21 ust. 1 pkt 17 za zwolnione z opodatkowania należy uznać otrzymywane przez osobę wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych tylko i wyłącznie należności wskazane w tym przepisie, tj. dietę i zwrot kosztów.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymywał ustawowo uregulowany ryczałt.

W związku z tym, że brak jest definicji legalnej pojęć „ryczałt” i „dieta”, należy odwołać się Słownika języka polskiego PWN, według którego znaczenie językowe pojęcia „diety” sprowadza się do „sumy przeznaczonej na koszty utrzymania pracownika w podróży służbowej” albo „wynagrodzenia dziennego z tytułu pełnienia szczególnych obowiązków lub funkcji”. Znaczenie językowe zaś „ryczałtu” według Słownika języka polskiego PWN oznacza „kwotę (należność) ustaloną w określonej wysokości z góry”. Zatem dieta odnosi się do świadczeń stanowiących zwrot kosztów utrzymania (np. w podróży służbowej, przy wykonywaniu obowiązków poza miejscem zamieszkania), zaś ryczałt stanowi nic innego jak wynagrodzenie obejmujące świadczenie pieniężne należne za osobiste wykonanie zleconych czynności, tutaj związanych z pełnieniem określonych obowiązków społecznych.

Tym samym mając na uwadze wskazania ustawowe oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że przychód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu pełnionej funkcji kuratora społecznego nie może podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazano powyżej analizowany przepis zwalnia z opodatkowania jedynie kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, a nie kwoty ustalonego ryczałtu.

W konsekwencji uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z ww. tytułu podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.