ILPB1/4511-1-601/16-2/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług polegających na:

 • projektowaniu oprogramowania aplikacji – jest prawidłowe,
 • tworzeniu grafiki 2D i 3D – jest prawidłowe,
 • edycji danych na wybranych stronach internetowych, w tym wdrażaniu nowych funkcjonalności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług polegających na:

 • projektowaniu oprogramowania aplikacji,
 • tworzeniu grafiki 2D i 3D,
 • edycji danych na wybranych stronach internetowych, w tym wdrażaniu nowych funkcjonalności.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która rozważa w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie działalności gospodarczej. Planowana działalność Wnioskodawcy będzie się koncentrować wokół branży informatycznej (komputerowej). W ramach tej działalności Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi związane z:

 1. projektowaniem oprogramowania aplikacji”. Działalność Wnioskodawcy będzie miała charakter ściśle techniczny i polegać będzie na projektowaniu (tworzeniu) produktów jakimi są kody źródłowe na aparaty mobilne (telefony komórkowe, tablety), na przeglądarki www. (strony www., bazy danych), w tym kody gier (na aparaty mobilne i przeglądarki www.).
  Na oferowaną usługę składać się będzie ogólna obsługa projektu (konsultacje biznesowe, przygotowanie dokumentacji) oraz właściwe przygotowanie produktu, tj. zaprojektowanie i stworzenie danego kodu źródłowego. Przygotowany przez Wnioskodawcę produkt (kod źródłowy) będzie przekazywany klientowi. Czasami kod źródłowy będzie instalowany na wskazanych przez klienta stronach internetowych np. (...). Należy tu podkreślić, że oferowany przez Wnioskodawcę produkt (kod źródłowy) sam w sobie nie posiada cech funkcjonalności tj. nie może być w sposób bezpośredni użyty przez osobę postronną (nie stanowi więc oprogramowania w ujęciu klasycznym) - nabiera on funkcjonalności dopiero po zainstalowaniu go w odpowiednim (niebędącym własnością Wnioskodawcy) środowisku software i hardware (na platformie internetowej klienta).
  Innymi słowy kod źródłowy (zaprojektowany przez Wnioskodawcę) zainstalowany w odpowiednim środowisku (niebędącym własnością Wnioskodawcy) tworzy dopiero całość techniczno-użytkową. Wykonywana przez Wnioskodawcę usługa wg PKWiU z 2008 r. sklasyfikowana jest pod symbolem 62.01.11.0 (usługi związane z projektowaniem oprogramowaniem i rozwojem oprogramowania),
 2. tworzeniem grafiki 2D i 3D”. Usługa jaką klientowi świadczyć będzie Wnioskodawca polega na samodzielnym tworzeniu grafiki 2D i 3D celem wzbogacenia (rozwoju) przestrzeni informatycznej, w której będą wykorzystane i w której będą funkcjonowały (np. w przestrzeni wirtualnej portalu internetowego w środowisku gry, prezentacji typu Power point).
  Realizacja usługi rozpoczyna się od etapu twórczego (polegającego na zaprojektowaniu i stworzeniu grafiki), a kończy się przekazaniem klientowi gotowej pracy (w formie elektronicznej). Wykonywana przez Wnioskodawcę usługa wg PKWiU z 2008 r. sklasyfikowana jest pod symbolem 62.09.20.0 (pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych),
 3. edycją danych na wybranych stronach internetowych w tym wdrażaniem nowych funkcjonalności”. Usługi takie Wnioskodawca świadczyć będzie na żądanie klienta przez pewien (wyznaczony z góry) czas. Usługi będą realizowane na konkretne zlecenie klienta w ramach nowej umowy - i nie obejmują instalowania oprogramowania. Wykonywana przez Wnioskodawcę usługa wg PKWiU z 2008 r. sklasyfikowana jest pod symbolem 62.09.20.0 (pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychody uzyskiwane w związku z powyżej opisaną działalnością, polegającą na „projektowaniu programowania aplikacji” - będą mogły być opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określonego w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki ryczałtu 8,5%...
 2. Czy przychody uzyskiwane w związku z powyżej opisaną działalnością polegającą na „tworzeniu grafiki 2D i 3D” - będą mogły być opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki ryczałtu 8,5%...
 3. Czy przychody uzyskiwane w związku z powyżej opisaną działalnością polegająca na „edycji danych na wybranych stronach internetowych, w tym wdrażaniu nowych funkcjonalności”- będą mogły być opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki ryczałtu 8,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez Zainteresowanego w związku z wykonywaniem opisanych na wstępie (pkt a-c) usług (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) będą mogły być opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki ryczałtu 8,5%.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz.1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Stosownie do treści art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Zastosowanie właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług uzależnione jest więc od zakwalifikowania wykonywanych czynności do danego grupowania PKWiU.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik (kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego). To prawo potwierdza także komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU 2008, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi wg PKWiU z 2008 r. sklasyfikowane są pod symbolem odpowiednio 62.01.11.0, 62.09.20.0, 62.09.20.0.

Zatem stwierdzić należy, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia wskazanych we wniosku usług, będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (por. indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2012 r. nr IBPBI/1/415-1260/11/WRz oraz indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 stycznia 2014 r. nr ITPB1/415-1159/13/MW).

Zakres działalności usługowej (gospodarczej), którą planuje Wnioskodawca nie jest objęty zarówno ani przez postanowienia art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w zakresie których, uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałby opodatkowaniu wg stawki 17%), ani też przez treść załącznika nr 2 do tej ustawy.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, przychody te będą mogły być opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie stawki ryczałtu od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług polegających na:
 • projektowaniu oprogramowania aplikacji jest prawidłowe,
 • tworzeniu grafiki 2D i 3D jest prawidłowe,
 • edycji danych na wybranych stronach internetowych, w tym wdrażaniu nowych funkcjonalności jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W ww. załączniku nie wymieniono usług, które zamierza świadczyć Wnioskodawca, zgodnie z PKWiU, sklasyfikowanych pod symbolami: 62.01.11.0 i 62.09.20.0, co oznacza, że do zasady działalność ta może zostać opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, pojęcie działalności usługowej zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach której zamierza świadczyć usługi związane z:

 1. projektowaniem oprogramowania aplikacji”. Działalność Wnioskodawcy będzie miała charakter ściśle techniczny i polegać będzie na projektowaniu (tworzeniu) produktów jakimi są kody źródłowe na aparaty mobilne (telefony komórkowe, tablety), na przeglądarki www. (strony www., bazy danych), w tym kody gier (na aparaty mobilne i przeglądarki www.).
  Oferowany przez Wnioskodawcę produkt (kod źródłowy) sam w sobie nie posiada cech funkcjonalności tj. nie może być w sposób bezpośredni użyty przez osobę postronną (nie stanowi więc oprogramowania w ujęciu klasycznym) - nabiera on funkcjonalności dopiero po zainstalowaniu go w odpowiednim (niebędącym własnością Wnioskodawcy) środowisku software i hardware (na platformie internetowej klienta). Wykonywana przez Wnioskodawcę usługa wg PKWiU z 2008 r. sklasyfikowana jest pod symbolem 62.01.11.0 (usługi związane z projektowaniem oprogramowaniem i rozwojem oprogramowania),
 2. tworzeniem grafiki 2D i 3D”. Usługa jaką klientowi świadczyć będzie Wnioskodawca polega na samodzielnym tworzeniu grafiki 2D i 3D celem wzbogacenia (rozwoju) przestrzeni informatycznej, w której będą wykorzystane i w której będą funkcjonowały (np. w przestrzeni wirtualnej portalu internetowego w środowisku gry, prezentacji typu Power point).
  Wykonywana przez Wnioskodawcę usługa wg PKWiU sklasyfikowana jest pod symbolem 62.09.20.0 (pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych),
 3. edycją danych na wybranych stronach internetowych w tym wdrażaniem nowych funkcjonalności”. Usługi takie Wnioskodawca świadczyć będzie na żądanie klienta przez pewien (wyznaczony z góry) czas. Usługi będą realizowane na konkretne zlecenie klienta w ramach nowej umowy - i nie obejmują instalowania oprogramowania. Wykonywana przez Wnioskodawcę usługa wg PKWiU sklasyfikowana jest pod symbolem 62.09.20.0 (pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych).

Jak wynika z wniosku, usługi które zamierza świadczyć Wnioskodawca:

 • związane są z projektowaniem, oprogramowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWiU 62.01.11.0) jednak nie mają związku z oprogramowaniem, oraz
 • pozostałe usługi z zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 62.09.20.0), które nie obejmują instalowania oprogramowania.

Usługi te nie mieszczą się zatem w zakresie dyspozycji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) i w związku z tym mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że gdyby wykonywane usługi, oznaczone symbolem PKWiU 62.01.11.0 były usługami związanymi z oprogramowaniem lub oznaczone symbolem PKWiU 62.09.20.0 były związane z instalowaniem oprogramowania – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałby opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przepisie tym przy symbolach PKWiU 62.01.11.0 i 62.09.20.0 umieszczono znak ex, co oznacza, że opodatkowaniu ww. stawką podlegają przychody ze świadczenia tych usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które wyłącznie odpowiadają usługom:

 • związanym z oprogramowaniem (dla PKWiU 62.01.1),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (dla PKWiU 62.09.20.0).

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi objęte grupowaniem:

 • 62.01.11.0 – nie są usługami związanymi z oprogramowaniem,
 • 62.09.20.0 – nie są usługami związanymi z instalowaniem oprogramowania,

to przychody uzyskiwane z ich świadczenia będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.