ILPB1/4511-1-409/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU 3% stawką ryczałtu oraz opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU 8,5% stawką ryczałtu.
ILPB1/4511-1-409/15-2/AAinterpretacja indywidualna
 1. biura
 2. ryczałty
 3. sprzedaż
 4. stawka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie:

 • opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU 3% stawką ryczałtu – jest prawidłowe,
 • opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU 8,5% stawką ryczałtu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach, której będzie świadczyć usługi sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) jako:

 • usługi związane z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11.10.0),
 • usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0), - usługi naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego (PKWiU 95.12.10.0),
 • sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych oprogramowania (PKWiU 47.00.31.0).

Wnioskodawca zamierza korzystać z opodatkowania przychodu uzyskanego ze świadczenia usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym uiszczanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychody uzyskane ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod następującymi symbolami PKWiU:
  • 82.11.10.0 Usługi związane z administracyjną obsługą biura,
  • 95.11.10.0 Usługi naprawy i konserwacji komputerów urządzeń peryferyjnych,
  • 95.12.10.0 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego,
  powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144, poz.930 ze zm.)...
 2. Czy przychody uzyskane ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod następującym symbolem PKWiU 47.00.31.0 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania powinny być opodatkowane 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144, poz.930 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody ze świadczenia usług wymienionych w przedstawionym wyżej pytaniu mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody będące przedmiotem niniejszego zapytania nie należą do kategorii przychodów wyłączonych z zakresu stosowania ustawy, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Przychody:

 • 82.11.10.0 Usługi związane z administracyjną obsługą biura,
 • 95.11.10.0 Usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 • 95.12.10.0 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego powinny być opodatkowane stawką podatkową 8.5 %, zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, stawkę podatkową w wysokości 8,5% stosuje się do przychodów z działalności usługowej.

Przychody: 47.00.31.0 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania powinny być opodatkowane stawką podatkową 3% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy. Zgodnie z tym przepisem, stawkę podatkową w wysokości 3% stosuje się do przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU 3% stawką ryczałtu jest prawidłowe,
 • opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU 8,5% stawką ryczałtu jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie wymieniono wskazanych we wniosku usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 82.11.10.0, 95.11.10.0, 95.12.10.0. oraz 47.00.31.0.

Zauważyć przy tym należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W myśl bowiem art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie działalność usługowa, oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b powołanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazane we wniosku usługi, jakie Wnioskodawca świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, sklasyfikowane są wg PKWiU pod symbolami 82.11.10.0, 95.11.10.0 oraz 95.12.10.0, to przychody uzyskane ze świadczenia tych usług mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki uzyskanego przychodu.

Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Działalność usługowa w zakresie handlu oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności m.in. będzie prowadził sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, oznaczoną symbolem PKWiU 47.00.31.0.

W konsekwencji, przychody uzyskane ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 47.00.31.0 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania powinny być opodatkowane 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.