ILPB1/4511-1-2/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

Czy należność z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika będąca wypłatą ryczałtu na nocleg, który to nocleg ma miejsce poza godzinami pory nocnej i nie obejmuje co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7, jest wolna od podatku dochodowego?
ILPB1/4511-1-2/15-2/ANinterpretacja indywidualna
 1. diety
 2. kierowca
 3. podróż służbowa (delegacja)
 4. przychód
 5. ryczałty
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką działającą w branży transportowej. Zatrudnia kierowców wykonujących prace w transporcie międzynarodowym. Zatrudnieni kierowcy wykonując zadania służbowe odbywają wielodniowe zagraniczne podróże służbowe. Na mocy przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2012. 1155) o czasie pracy kierowców, to jest art. 21a, w zw. z art. 2 pkt 4 i pkt 7 tej ustawy kierowcom w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 77(5) § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Natomiast Kodeks pracy odsyła do przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jednym ze świadczeń należnych pracownikowi z tytułu podróży służbowej jest zwrot kosztów noclegów.

Pracownicy Wnioskodawcy mają zapewnioną możliwość odpoczynku i noclegu w specjalnie przystosowanej do tego celu odpowiednio wyposażonej kabinie samochodu ciężarowego. Jednak zgodnie z ostatnimi orzeczeniami sądów za nocleg w takiej kabinie pracownikowi i tak należy się świadczenie w postaci ryczałtu, którego wysokość w przypadku podróży zagranicznych, zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. wynosi 25% limitu określonego dla poszczególnych państw w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r.

Planujemy, by zgodnie z tym rozporządzeniem, w razie nieprzedłożenia przez pracownika rachunku za nocleg lub w przypadku niemożliwości zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu podczas podróży zagranicznej, rozpocząć wypłacanie ryczałtu w wysokość określonej w § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r.

Analizując zagadnienie i przymierzając się do wypłaty tych świadczeń zwróciliśmy jednak uwagę, że pewna część noclegów kierowców przypada w godzinach, które w części, a czasem nawet w całości, nie pokrywają się z godzinami ustalonymi dla pory nocnej (od godziny 21 do godziny 7). Wynika to wprost z charakteru oraz organizacji pracy, a także z przepisów o czasie pracy, czasie prowadzenia pojazdów, o przewozach oraz ze stałych lub doraźnych regulacji prawnych różnych krajów, które dotyczą godzin w jakich może odbywać się transport drogowy. Tak więc w zagranicznych podróżach służbowym istnieje sytuacja gdy część noclegów, rozumianych jako czynność odpoczynku i snu, odbywa się znacząco poza godzinami pory nocnej i zdarza się, że nie obejmuje co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, należność z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika będąca wypłatą ryczałtu na nocleg (w wysokość określonej w § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r.), który to nocleg ma miejsce poza godzinami pory nocnej i nie obejmuje co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7, jest wolna od podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika będące wypłatą ryczałtu na nocleg (w wysokość określonej w § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r.), który to nocleg ma miejsce poza godzinami pory nocnej i nie obejmuje co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są wolne od podatku dochodowego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są diety oraz inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Ryczałt za nocleg w świetle rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. należy traktować jako inne należności w podróży służbowej pracownika. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w § 16 określa warunki i wysokość ryczałtu na nocleg przysługującego pracownikowi w zagranicznej podróży służbowej. Przepis ten (w przeciwieństwie do § 8 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. dotyczącego podroży krajowej) w żaden sposób nie warunkuje uprawnienia do ryczałtu za nocleg w zależności od godzin w jakich ten nocleg ma miejsce (jest faktycznie wykorzystywany). W szczególności w świetle przepisów § 16 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. nie ma znaczenia czy nocleg ma miejsce poza godzinami pory nocnej i nie ma kompletnie znaczenia, czy obejmuje co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. Z tego powodu należy przyjąć, że w świetle powołanego przepisu rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. nocleg w podróży zagranicznej należy rozumieć czynnościowo (faktyczny odpoczynek oraz sen, a nie godzinowo), który to nocleg nie jest limitowany czasowo godzinami jego wykorzystania. Z tego powodu wypłacenie pracownikowi ryczałtu za nocleg w podróży zagranicznej, który to nocleg nie obejmuje co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7 zawiera się w granicy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w granicy do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Dlatego należy przyjąć że przychód z tytułu takiego ryczałtu jest wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 źródłami przychodów są m. in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Przedmiotowe zwolnienie od podatku obejmuje zatem diety i inne świadczenia otrzymane przez pracownika za czas podróży służbowej, do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Odrębnym przepisem, o którym mowa powyżej jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167, z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  1. przejazdów,
  2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  3. noclegów,
  4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Stosownie do § 16 (dotyczącego podróży zagranicznej) ww. rozporządzenia:

 1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.
 2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.
 3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.
 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg.

Zatem należności wypłacone pracownikom odbywającym podróż służbową w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, obejmujące między innymi diety, zwrot kosztów za przejazdy, noclegi, dojazdy środkami komunikacji miejscowej, a także innych udokumentowanych wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości określonej ww. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawowym warunkiem otrzymania należności przewidzianych ww. rozporządzeniem jest jednak odbycie przez pracownika podróży służbowej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zatrudnia kierowców wykonujących prace w transporcie międzynarodowym. Zainteresowany planuje, by zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2013 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w razie nieprzedłożenia przez pracownika rachunku za nocleg lub w przypadku niemożliwości zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu podczas podróży zagranicznej, rozpocząć wypłacanie ryczałtu w wysokość określonej w § 16 ww. rozporządzenia. Jednakże pewna część noclegów kierowców przypada w godzinach, które w części, a czasem nawet w całości, nie pokrywają się z godzinami ustalonymi dla pory nocnej (od godziny 21 do godziny 7). Wynika to wprost z charakteru oraz organizacji pracy, a także z przepisów o czasie pracy, czasie prowadzenia pojazdów, o przewozach oraz ze stałych lub doraźnych regulacji prawnych różnych krajów, które dotyczą godzin w jakich może odbywać się transport drogowy.

Należy zauważyć, że zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7 jednocześnie zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Jednakże § 6-8 ww. rozporządzenia dotyczą podróży krajowej a nie zagranicznej. W paragrafach 12-20 dotyczących zagranicznej podróży służbowej, nie ma wzmianki o tym, czy nocleg powinien odbywać się co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

Zatem, wywnioskować należy, że przy zagranicznej podróży służbowej nie ma znaczenia czy nocleg ma miejsce poza godzinami pory nocnej i nie ma znaczenia, czy obejmuje co najmniej 6 godzin pomiędzy 21 i 7. Liczy się faktyczny odpoczynek oraz sen, który nie jest limitowany czasowo godzinami jego wykorzystania.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika będąca wypłatą ryczałtu za nocleg, który to ma miejsce poza godzinami pory nocnej i nie obejmuje co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7, wypłacane przez Wnioskodawcę pracownikom, są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do wysokości określonej w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.