ILPB1/4511-1-195/16-4/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
ILPB1/4511-1-195/16-4/AAinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. opodatkowanie
 3. ryczałty
 4. stawka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.), uzupełnionym w dniu 5 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • w części dotyczącej wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów z wynajmu i dzierżawy sprzętu budowalnego – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 24 marca 2016 r. znak ILPB1/4511-1-195/16-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 30 marca 2016 r., natomiast w dniu 5 kwietnia 2016 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 4 kwietnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca samodzielnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od roku 2010. Głównym sektorem działalności są usługi ogólnobudowlane PKD 41.20.Z.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał następujący symbol świadczonych usług PKWiU 41.00.3.

Od przychodów swojej firmy odprowadza podatek w wysokości 5,5%, a także należny podatek VAT. Wnioskodawca planuje zakup sprzętu budowlanego w postaci rusztowań aluminiowych ramowych, a także pomostów wiszących typu PWS, które chce wynajmować innym przedsiębiorcom.

Zakup sprzętu będzie inwestycją, z której firma Wnioskodawcy będzie uzyskiwać przychód z wynajmu, a także z montażu i demontażu.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że wynajem i dzierżawa sprzętu budowlanego podlega pod klasyfikacje PKWiU 77.32.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy będąc w chwili obecnej przedsiębiorcą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% jako wynajmujący sprzęt budowlany (ruchomości) dalej będzie na zasadach ryczałtu w wysokości 5,5%, czy też zmieni się forma opodatkowania przychodów, a także jej stawka...
 2. Jaka będzie stawka w przypadku montażu i demontażu rusztowań, a jak w sytuacji samego wynajmu...
 3. Czy w razie rozbieżności klasyfikacji PKWiU jest możliwość opodatkowania się osobno podatkiem ryczałtowym 5,5% (od wykonywanych usług budowlanych) i osobno 8,5% (od wynajmu, najmu, dzierżawy), czy Wnioskodawca musiałby przejść na jedną stawkę podatku od przychodów...
 4. Czy rozszerzając swoje usługi o wynajem sprzętu Wnioskodawca utraci prawo do ryczałtu w wysokości 5,5% i z tytułu wynajmu sprzętu (windy wiszące budowlane) przejdzie na stawkę ryczałtu 8,5%...

Opis zdarzenia przyszłego oraz treść pytań wynikają z uzupełnienia do wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, osiągnięcie przychodów z tytułu opisanego powyżej najmu nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, gdyż najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze są wymienione jako przedmiot opodatkowania ryczałtem w art. 6 ust. la „Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”, zaś w załączeniu nr 2 do tej ustawy wyłączone z ryczałtu zostały jedynie usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek. Jeśli zaś chodzi o stawki ryczałtu, to:

 • czynności wynajmu rusztowań budowlanych wraz z obsługą operatorską np. montażem i demontażem, klasyfikujemy w PKWIU pod symbolem 45.50.10 jako „usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską”.

Co oznacza, że można je zaliczyć do robót budowlanych i zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy zastosować stawkę ryczałtu dla robót budowlanych, tj. 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
 • w części dotyczącej wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów z wynajmu i dzierżawy sprzętu budowalnego jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie od treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy - podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) powołanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane, czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

Zgodnie z powołanym przepisem przez:

 • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
 • obiekt budowlany - należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
 • budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F.

Sekcja ta obejmuje następujące działy wg PKWiU:

 • Dział 41 - budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 • Dział 42 - budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • Dział 43 - roboty budowlane specjalistyczne.

Sekcja F - obiekty budowlane i roboty budowlane – wskazuje zatem, że obejmuje ona:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego), prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Sekcja ta nie obejmuje natomiast:

 • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,
 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,
 • usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z późniejszym monitoringiem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.

Podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest zakwalifikowanie wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Od tej klasyfikacji zależna jest wysokość stawki ryczałtu.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zauważyć przy tym należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 do ustawy stanowi „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W ww. „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” pod poz. nr 2 zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU 41.00.10.0 o nazwie - Usługi objęte grupowaniem „Budynki mieszkalne”, a w poz. nr 3 pod symbolem PKWiU 41.00.20.0 widnieją - Usługi objęte grupowaniem „Budynki niemieszkalne”.

Natomiast Wnioskodawca uzupełniając wniosek wskazał, że głównym sektorem działalności są usługi ogólnobudowlane sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 41.00.3 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków). W załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, świadczenie usług oznaczonych symbolem PKWiU 41.00.3 nie zostało wymienione, w związku z czym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w tym zakresie, również montażu i demontażu rusztowań nie zostały wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z kolei odnosząc się do usług świadczonych przez Wnioskodawcę usług wynajmu i dzierżawy sprzętu budowlanego, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 77.32. należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonał zakupu pomostów wiszących typu PWS, które chce wynajmować innym przedsiębiorcom. Zakup sprzętu będzie inwestycją, z której firma Wnioskodawcy będzie uzyskiwać przychód z wynajmu.

Usługi w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego nie zostały wymienione jako wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych.

Jednakże jak wyjaśniono powyżej sekcja F - obiekty budowlane i roboty budowlane nie obejmuje swym zakresem wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32, co oznacza, że usług tych nie można uznać za roboty budowlane. Podane dla usług wynajmu i dzierżawy sprzętu budowlanego grupowanie PKWiU wskazuje, że opisane we wniosku usługi stanowią usługi wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ww. ustawy, dla których przewidziana jest stawka 8,5%.

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 41.00.3, w tym montaż i demontaż rusztowań, mogą być opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%. Natomiast przychody uzyskiwane z wynajmu i dzierżawy sprzętu budowlanego, oznaczonego wg PKWiU 77.32, stanowiącego składnik majątku wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności, również mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

W konsekwencji, jak wskazuje treść złożonego wniosku, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie powodują utraty opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego, w odniesieniu do określenia wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w części dotyczącej przychodów z wynajmu i dzierżawy sprzętu budowalnego stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, natomiast w części dotyczącej określenia wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku usług budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.