ILPB1/4511-1-1417/15-4/KF | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu.
ILPB1/4511-1-1417/15-4/KFinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ryczałty
 3. stawka
 4. usługi budowlane
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu:

 • w części dotyczącej przychodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu produktów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług budowlanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. nr ILPB1/4511-1-1417/15-2/KF Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 18 grudnia 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 21 grudnia 2015 r., natomiast w dniu 28 grudnia 2015 r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie (nadane w polskiej placówce pocztowej w dniu 24 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma budowlano – usługowa (Wnioskodawca) świadczy usługi budowlane – przeważający rodzaj działalności oznaczony symbolem 23.61Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu. Inne kody PKD działalności: 42.11.Z, 42.12.Z, 42.131, 42.21.Z, 42.22.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12,2, 43.13.Z, 43.21.2, 43.22.2, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43,33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z. Firma jest podatnikiem VAT.

Całość usług wykonywana jest osobiście przez przedsiębiorcę lub przez odpowiednio wyszkolone osoby. Roboty polegają na wykonaniu szalunków drewnianych lub ze sklejki, szalowaniu elementów betonowych, wykonaniu prac betoniarskich oraz rozszalowaniu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną przy użyciu własnych narzędzi i siły roboczej. Do wykonania prac wykorzystywane są materiały (drewno, sklejka, beton, inne udostępniane przez odbiorcę usług). Firma ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie, a także za rezultat świadczonych usług.

W uzupełnieniu informacji dotyczących prowadzonej działalności Firmy budowlano-usługowej Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług faktycznie wykonywana działalność oznaczona jest kodami:

Działalność główna:

23.61 Wyroby z betonu do celów budowlanych

Pozostała działalność:

43.31 Roboty tynkarskie

43.39 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych

43.99 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługa budowlana wykonywana na rzecz kontrahenta (oznaczenie usług wg PKWiU w pkt 67), przy wykorzystaniu materiału kontrahenta, a zaangażowaniu własnej siły roboczej i narzędzi może być opodatkowana podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych 8,5%...

Tut. Organ informuje, że treść pytania wynika z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, za wykonanie usług przy użyciu własnych narzędzi i siły roboczej z materiału udostępnianego przez kontrahenta firma może stosować formę opodatkowania – podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia stawki ryczałtu:
 • w części dotyczącej przychodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu produktów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług budowlanych – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 powołanej ustawy, pod pojęciem działalności usługowej należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

I tak, zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f oraz pkt 4 lit. a ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f),
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi budowlane. Roboty polegają na wykonaniu szalunków drewnianych lub ze sklejki, szalowaniu elementów betonowych, wykonaniu prac betoniarskich oraz rozszalowaniu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną. Do wykonania prac wykorzystywane są materiały udostępnione przez odbiorcę usług.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług działalność faktycznie wykonywana przez Wnioskodawcę oznaczona jest następującymi kodami: 23.61 Wyroby z betonu do celów budowlanych (działalność główna), a także 43.31 Roboty tynkarskie, 43.39 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych oraz 43.99 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (pozostała działalność).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć „usługi budowlane” czy „roboty budowlane”. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

W tym miejscu należy zauważyć, że usługi wskazane przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu wniosku nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zatem usługi te mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) w dziale 43 sklasyfikowane zostały specjalistyczne roboty budowlane. Przychody z wykonywania usług wymienionych w tym dziale podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy usługi te wykonywane są z materiałów własnych czy powierzonych.

Natomiast w dziale 23 PKWiU sklasyfikowane zostały wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Zatem w przypadku przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu produktów (wyrobów) oznaczonych kodem 23.61 Wyroby z betonu dla budownictwa, wykonywanej przy wykorzystaniu materiałów kontrahenta, a zaangażowaniu własnej siły i narzędzi, właściwą stawką do opodatkowania tych przychodów będzie stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f tej ustawy.

Reasumując, w świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że przychody Wnioskodawcy z działalności polegającej na wytwarzaniu produktów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z kolei przychody Wnioskodawcy uzyskane ze świadczenia wskazanych we wniosku usług budowlanych, sklasyfikowanych w dziale 43 PKWiU, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia stawki ryczałtu w części dotyczącej przychodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu produktów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego jest prawidłowe, natomiast w części dotyczącej przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług budowlanych jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.