ILPB1/415-719/14-4/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie przychodów z działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 22 września 2014 r. znak ILPB1/415-719/14-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 września 2014 r., wniosek uzupełniono w dniu 6 października 2014 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 2 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W maju 2014 Wnioskodawca zgłosił rozpoczęcie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, informowaniu klienta o wysokości odszkodowania oraz pomoc w kompletowaniu dokumentów. We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Zainteresowany wskazał, że działalność w PKD jest oznaczona symbolem 66.21.Z. Ponadto opierając się na doświadczeniach swoich kolegów z całej Polski prowadzących działalność w takim samym zakresie Wnioskodawca wybrał opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5%. Przy wyborze formy opodatkowania Wnioskodawca posiłkował się również interpretacją, którą znalazł na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 25.01.2011 roku o sygnaturze IPPB1/415-1048/10-4/RS. Po przekazaniu danych z ewidencji CEIDG do Urzędu Skarbowego w Legnicy, Wnioskodawca otrzymał telefoniczną informację, że osiąganie dochodów z działalności sklasyfikowanej w PKD pod symbolem 66.21.Z, uniemożliwia opodatkowanie tych przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego i Zainteresowany powinien wybrać inną formę opodatkowania.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że w swojej działalności będzie wykonywał usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat. Działalność taka jest sklasyfikowana wg PKWiU z 2008 roku pod symbolem 66.21.10.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może opodatkować przychody z działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, osiąganie dochodów z działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat można opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%. Działalność usługowa określona w PKWIU z 2008 pod symbolem 66.21.10.0 wcześniej (PKWiU z 1997) była sklasyfikowana pod symbolem 67.20.10-00, a tym samym nie była objęta wyłączeniem wymienionym w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., poz. 930, z późn. zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.

Ustawa przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników: osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik ten stanowi wykaz usług, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W punkcie 26 tego załącznika stanowiącego wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wymieniona została Sekcja K – usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), Sekcja K obejmuje:

  • Dział 64 - usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  • Dział 65 - usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi związane z funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,
  • Dział 66 - usługi wspomagające usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach, której wykonuje czynności sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 66.21.10.0.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że skoro działalność wykonywana przez Wnioskodawcę została wyłączona przez ustawodawcę z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pozycja 26 Załącznika nr 2), to Wnioskodawca nie może opodatkować przychodów uzyskiwanych z tej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma urzędowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.