ILPB1/415-444/13-4/AA | Interpretacja indywidualna

Czy przychody uzyskiwane z opisanych wcześniej czynności można uznać jako działalność wytwórczą i opodatkować według stawki ryczałtu 5,5%?
ILPB1/415-444/13-4/AAinterpretacja indywidualna
 1. forma opodatkowania
 2. ryczałty
 3. stawka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2013 r. (data wpływu 15 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 8 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu:

 • w części dotyczącej zakwalifikowania produkcji konstrukcji metalowych i ich części jako działalność wytwórcza, opodatkowana 5,5% stawką ryczałtu – jest prawidłowe,
 • w pozostałej części – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 25 czerwca 2013 r., znak ILPB1/415-444/13-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 28 czerwca 2013 r., a w dniu 8 lipca 2013 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 4 lipca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, polegającą m.in. na produkcji bram wjazdowych, furtek i ogrodzeń. Przeważającym rodzajem działalności jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), pozostałe to m.in.: obróbka mechaniczna elementów stalowych (PKD 25.62.Z) oraz pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.99.Z). Działalność opodatkowana jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca z zakupionych materiałów wykonuje bramy, ogrodzenia, furtki.

Zainteresowany wykonuje również zadaszenia dojść peronów kolejowych, na które składają się: konstrukcja stalowa, poliwęglan oraz szkło. Wszystkie wcześniej przygotowane elementy są montowane u zleceniodawcy usługi. Wnioskodawca montuje także gotowe elementy wcześniej zakupione i poddane obróbce przez innego wykonawcę (np. gotowe słupki ozdobne ocynkowane). Za wykonane usługi podatnik wystawia faktury VAT o treści np. „Wykonanie i montaż bramy wjazdowej”.... - adres dostawy, „Dostawa ogrodzenia” - ..... adres dostawy, „Roboty montażowe zadaszenia dojść peronów w stacji ....” (nazwa stacji kolejowej). Wnioskodawca opodatkowuje przychód stawką ryczałtu 8,5% jako działalność usługową, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3) ustawy.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność sklasyfikowaną według:

PKWiU 25.11.23.0 – pozostałe konstrukcje i ich części, płyty, pręty, kątowniki, kształtki itp. z żeliwa, stali lub aluminium,
PKWiU 25.62.20.0 – pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,
PKWiU 43.99.70.0 – roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskiwane z opisanych wcześniej czynności można uznać jako działalność wytwórczą i opodatkować według stawki ryczałtu 5,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 stawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawa wskazuje co należy rozumieć pod pojęciem „działalność wytwórcza” i „działalność usługowa”. W powołanej ustawie wskazano, że przez działalność usługową rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym działalnością wytwórczą jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. W zakresie opodatkowania prowadzonej działalności ustawodawca wskazał stawkę ryczałtu 5,5% dla działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Natomiast stawkę ryczałtu 8,5% stosuje się m.in. do przychodów z działalności usługowej i przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego. Wnioskodawca uważa, że w świetle powyższego przychody z działalności gospodarczej polegające na produkcji ogrodzeń, bram, zadaszeń z własnego materiału i montażu ich u zleceniodawcy, powinny być opodatkowane w całości stawką ryczałtu 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia stawki ryczałtu w części dotyczącej zakwalifikowania produkcji konstrukcji metalowych i ich części jako działalność wytwórcza, opodatkowana 5,5% stawką ryczałtu uznaje się za prawidłowe, w pozostałej części uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl natomiast art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z ww. ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym jest zakwalifikowanie wykonywanej działalności według PKWiU. Od tej klasyfikacji zależna jest wysokość ryczałtu.

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 43.99.70.0 w sekcji F Dział 43 Roboty budowlane specjalistyczne. Natomiast wytwarzanie konstrukcji stalowych (bram wjazdowych, furtek i ogrodzeń) stanowi działalność wytwórczą sklasyfikowaną w sekcji C Dział 25 Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, pod symbolami PKWiU 25.11.23.0 – pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtki itp. z żeliwa, stali lub aluminium, oraz 25.62.20.0 – pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od braku przesłanek określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% - między innymi od przychodów z działalności usługowej (pkt 3 lit. b)) oraz przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (pkt 3 lit. f)),
 • 5,5% - między innymi od przychodów z działalności wytwórczej i robót budowlanych (pkt 4 lit. a)).

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującym działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującym działalność usługową w zakresie handlu).

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych – usługi na rzecz produkcji,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone do celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Natomiast „działalność wytwórcza”, zgodnie z pkt 4 tego przepisu, oznacza działalność w wyniku której powstają nowe wyroby w tym sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Z kolei przez roboty budowlane należy rozumieć czynności wymienione w sekcji F, dziale 45 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) i odpowiednio w sekcji F, dziale 43 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753).

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy o zakwalifikowaniu działalności gospodarczej do działalności wytwórczej (tj. działalności w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzonej przez podatnika) decyduje m.in. końcowy efekt tej działalności, tj. powstanie z zakupionych, czy wytworzonych materiałów nowego wyrobu. Zatem w kontekście zapytania ujętego we wniosku należy zauważyć, iż wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, usługi montażu gotowych elementów wcześniej zakupionych i poddanych obróbce przez innego wykonawcę należy zakwalifikować jako usługi budowlane, nie zaś jako działalność wytwórczą.

Reasumując, zarówno przychody uzyskane z tytułu wytwarzania konstrukcji stalowych (bram wjazdowych, furtek i ogrodzeń) jako działalność wytwórcza jak i usługi polegające na ich montażu oraz usługi montażu gotowych elementów wcześniej zakupionych i poddanych obróbce przez innego wykonawcę - jako roboty budowlane - podlegają opodatkowaniu ryczałtem według stawki 5,5%.

Ponadto należy wskazać, iż Wnioskodawca podał, iż w ramach działalności gospodarczej z zakupionych materiałów wykonuje bramy, ogrodzenia, furtki. Zainteresowany wykonuje również zadaszenia dojść do peronów kolejowych, na które składają się: konstrukcja stalowa, poliwęglan oraz szkło, montuje także gotowe elementy wcześniej zakupione i poddane obróbce przez innego wykonawcę (np. gotowe słupki ozdobne ocynkowane). Zatem w tych przypadkach – jak wskazano w niniejszej interpretacji – czynności te opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego stawką 5,5% (jako przychody z działalności wytwórczej, bądź robót budowlanych).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż jego działalność gospodarcza sklasyfikowana jest m.in. pod symbolem PKWiU 25.62.20.0 – pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych. W tym miejscu należy wskazać, iż świadczenie usług, których efektem nie będzie wyrób własnej produkcji, nie może podlegać opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 5,5%, lecz stawkę właściwą dla przychodów uzyskiwanych z działalności usługowej, tj. 8,5%

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.