Ryczałty | Interpretacje podatkowe

Ryczałty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ryczałty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z najmu
Fragment:
Przy czym, stosownie do treści art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a ww. ustawy). Mając na uwadze powyższe przepisy prawa w kontekście przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przychody uzyskane z wynajmu wskazanych we wniosku nieruchomości lokalowych mogą i będą mogły zostać zaliczone do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. wyżej art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wg 8,5% stawki, oczywiście przy spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.
2017
18
lut

Istota:
Czy przychodem, od którego należy odprowadzić zryczałtowany podatek w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest tylko kwota czynszu najmu lokalu (wyszczególniona na fakturze odrębnie), bez dodatkowych kosztów eksploatacyjnych, związanych z bieżącym utrzymaniem przedmiotu najmu, które są wyszczególnione w miesięcznych fakturach, do których ponoszenia zobowiązany jest Najemca zgodnie z umową najmu?
Fragment:
Stosownie bowiem do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ww. ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016, poz. 2180), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ww. ustawy osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
2017
10
lut

Istota:
Czy dochody z najmu zakupionych apartamentów Wnioskodawczyni będzie mogła opodatkować 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
Przy czym, warunkiem skorzystania z ryczałtowej formy opodatkowania jest, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o czym stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy. Załącznik ten zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). W pozycji 28 tego załącznika wymieniono wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.1 PKWiU), z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy. Natomiast stawka ryczałtu 8,5% – stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy – dotyczy przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, tj. z umów zawieranych poza działalnością gospodarczą.
2017
28
sty

Istota:
1) Czy zwrot za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych do jazd lokalnych na podstawie oświadczenia, bez udokumentowania przejechanych kilometrów ewidencją przebiegu pojazdu, stanowi przychód tej osoby ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof. ?2) Czy pracodawca ma obowiązek naliczyć, pobrać i przekazać do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od kwoty ryczałtu?
Fragment:
(...) ryczałtu? Zdaniem Wnioskodawcy: Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wynika z przemnożenia limitu określonego w § 4 umowy na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez obowiązującą stawkę za 1 km przebiegu. Wobec braku ewidencji przebiegu pojazdu nie ma możliwości określenia rzeczywiście poniesionych przez pracownika kosztów przejazdów. Zatem w ocenie wnioskodawcy zwrot za ryczałt samochodowy stanowi przychód pracownika. Zdaniem Wnioskodawcy pracodawca stosując się do zapisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz.271, z póżn. zm.) prawidłowo stosuje zasadę naliczenia, pobrania i odprowadzenia do Urządu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od kwoty ryczałtu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Czy wybór formy opodatkowania najmu w formie ryczałtu od osób fizycznych w wysokości 8,5% jest odpowiedni lub czy potraktować go należy jako prowadzenie działalności gospodarczej?
Fragment:
Jeżeli zaś do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym stosownie do treści art. 9 ust. 4 ww. ustawy – w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Podsumowując powyższe ustalenia, skoro Wnioskodawczyni zamierza wynajmować domek letniskowy nie w ramach działalności gospodarczej, to wówczas przychód jaki Wnioskodawczyni osiągnie z najmu domku letniskowego – o ile Wnioskodawczyni złoży w terminie określonym w ustawie stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – będzie prawidłowo zaliczony do odrębnego źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych.
Fragment:
Zwrot kosztów używania pojazdu w jazdach lokalnych następuje w formie miesięcznego ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu, co potwierdza kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. Kwotę ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy dzień roboczy stosownej nieobecności w pracy. Pracownicy nie prowadzą żadnej ewidencji przebiegu pojazdu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu z ww. tytułu stanowi przychód pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), a jeżeli tak, to czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem, czy też jest od tego podatku zwolniona... Czy w powyżej opisanym stanie faktycznym konieczne jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu i czy prowadzenie takiej ewidencji jest warunkiem zwolnienia kwoty ryczałtu wypłaconej pracownikowi z podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Spółki, wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu z tytułu opisanego w stanie faktycznym powyżej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b cyt. ustawy.
2016
17
sie

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług.
Fragment:
Czy przychody uzyskiwane w związku z powyżej opisaną działalnością polegającą na „ tworzeniu grafiki 2D i 3D ” - będą mogły być opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki ryczałtu 8,5%... Czy przychody uzyskiwane w związku z powyżej opisaną działalnością polegająca na „ edycji danych na wybranych stronach internetowych, w tym wdrażaniu nowych funkcjonalności ”- będą mogły być opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki ryczałtu 8,5%... Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez Zainteresowanego w związku z wykonywaniem opisanych na wstępie (pkt a-c) usług (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) będą mogły być opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki ryczałtu 8,5%. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”.
2016
27
lip

Istota:
Czy zwrot kosztów używania przez pracowników dla celów służbowych samochodów prywatnych, niebędących własnością pracodawcy w formie ryczałtu samochodowego generuje po stronie pracownika przychód i czy w związku z tym, Spółka jako płatnik ma obowiązek na podstawie art. 32 w związku z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczyć i odprowadzić co miesiąc z kwoty należnego ryczałtu samochodowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Pracodawca z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych wypłaca co miesiąc każdemu Członkowi Zarządu ryczałt, na podstawie składanych przez nich oświadczeń, który stanowi iloczyn 300 kilometrów i obowiązującej stawki za 1 kilometr. Na podstawie art. 32 w związku z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracodawca co miesiąc z kwoty należnego ryczałtu samochodowego pobierał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Członkowie Zarządu wykorzystują samochody prywatne w celu wykonywania obowiązków służbowych. Mając powyższe na uwadze, kwota wypłaconego przez Wnioskodawcę Członkom Zarządu ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych, stanowi dla nich przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy, bowiem prawo do takiego zwrotu wynika z umowy opartej na przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy a nie wprost z przepisów odrębnych ustaw.
2016
24
lip

Istota:
Wypłacony przez Wnioskodawcę ryczałt za wykorzystywanie pojazdu prywatnego do celów służbowych stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy.
Fragment:
(...) ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Zatem ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych wypłacany dyrektorowi przez WORD jest na podstawie ww. przepisu zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k. p.) nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. WORD zaś jako płatnik nie powinien doliczać do przychodów pracownika z umowy o pracę kwoty wypłacanego świadczenia stanowiącego zwrot kosztów z tytułu używania przez niego samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych oraz potrącać i odprowadzać podatku dochodowego od kwoty ryczałtu.
2016
24
lip

Istota:
Kwota wypłaconego przez Wnioskodawcę pracownikom ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych, stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który winien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy, a na Wnioskodawcy z tytułu dokonywania ww. świadczeń, ciążą obowiązki płatnika określone w art. 31, 32 i 38 ww. ustawy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Przedsiębiorstwo Budowlane wypłaca pracownikom ryczałt za wykorzystywanie aut prywatnych do służbowych jazd lokalnych na podstawie pisemnej umowy. Do dnia dzisiejszego ryczałt ten był opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i Spółka jako płatnik pobierała i odprowadzała podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego. Ryczałt jest obliczany i wypłacany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ryczałt za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, ryczałt za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i Spółka nie powinna pobierać zaliczki jako płatnik; nie stanowi też przychodu do opodatkowania dla pracownika. Wnioskodawca powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K7/13), który dotyczy świadczeń niepieniężnych.
2016
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ryczałty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.