IPTPB1/4511-808/15-5/MM | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie usług związanych z udrażnianiem oraz oczyszczeniem zewnętrznej sieci kanalizacyjnej?
IPTPB1/4511-808/15-5/MMinterpretacja indywidualna
  1. ryczałt ewidencjonowany
  2. stawki podatku
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Określenia ustawowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Podmiot opodatkowania
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten, nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 1 marca 2016 r., Nr IPTPB1/4511-808/15-2/MM, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 1 marca 2016 r. (data doręczenia 7 marca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.) nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 8 marca 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udrażniania oraz czyszczenia instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków. Usługa czyszczenia i udrażniania kanalizacji sklasyfikowana jest według grupowania PKD 43.22.Z – „Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych”. W przyszłości Wnioskodawca planuje rozszerzyć działalność o udrażnianie i czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sklasyfikowanej według grupowania PKD 37.00.Z – „Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków”. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udrażniania oraz czyszczenia instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynku w dniu 1 października 2015 r. W dniu 23 września 2015 r. Wnioskodawca dokonał zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym za pośrednictwem wniosku CEiDG-1, w którym zawarł informację o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Dla usługi czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach stosuje się symbol PKWiU - 43.22.11.0, natomiast dla usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem zewnętrznych sieci kanalizacyjnych stosuję się symbol PKWiU - 37.00.11.0. Obecnie Wnioskodawca stosuję stawkę 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i taką stawkę chce stosować do udrażniania oraz czyszczenia instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej wobec Wnioskodawcy nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), w tym nie wykonuje On w ramach stosunku pracy oraz spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres prowadzonej działalności gospodarczej w okresie poprzedzającym rozpoczęcie przez Niego działalności oraz w okresie po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach działalności Wnioskodawcy zdarzyło się raz wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (montaż czyszczaka), jednak Jego działalność opiera się głównie na czyszczeniu oraz udrażnianiu instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 5,5% ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie usług związanych z udrażnianiem oraz czyszczeniem instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynków...
  2. Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie usług związanych z udrażnianiem oraz oczyszczeniem zewnętrznej sieci kanalizacyjnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2 dotyczącego zdarzenia przyszłego. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 dotyczącego stanu faktycznego wydana zostanie odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zwartości alkoholu powyżej 1,5%, wynosi - 8,5% przychodu. Zgodnie z powyższym, na usługi udrażniania i czyszczenia zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sklasyfikowanej w PKD 37.00.Z oraz w dziale 37.00 PKWiU stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tejże ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Natomiast, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udrażniania oraz czyszczenia instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków. W przyszłości Wnioskodawca planuje rozszerzyć działalność o udrażnianie i czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sklasyfikowanej według grupowania PKD 37.00.Z – „odprowadzenie i oczyszczanie ścieków”. Dla usługi czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach stosuje się symbol PKWiU - 43.22.11.0, natomiast dla usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem zewnętrznych sieci kanalizacyjnych stosuję się symbol PKWiU 37.00.11.0. Obecnie Wnioskodawca stosuję stawkę 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i taką stawkę chce stosować do udrażniania oraz czyszczenia instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej wobec Wnioskodawcy nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Należy zauważyć, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, stanowiącym wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem, stwierdzić należy, że co do zasady, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia wskazanych we wniosku usług związanych z udrażnianiem oraz oczyszczeniem zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z tym, stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Tutejszy Organ wskazuje, że ocena stanowiska Wnioskodawcy została podjęta z uwzględnieniem wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji statystycznej świadczonych usług.

Pokreślić należy, że analizy prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/4511-808/15-4/MM | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPTPP3/4512-570/15-3/OS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.