IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

Czy jako podwykonawca przy budowie mostu Wnioskodawca może pozostać na ryczałcie ewidencjonowanym 5,5%?
IPTPB1/415-427/14-4/KOinterpretacja indywidualna
 1. ryczałt ewidencjonowany
 2. usługi budowlane
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania tym podatkiem przychodów z tytułu świadczenia w 2014 r. usług budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania tym podatkiem przychodów z tytułu świadczenia w 2014 r. usług budowlanych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 26 września 2014 r., Nr IPTPB1/415-427/14-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 26 września 2014 r. (data doręczenia 30 września 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 2 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą – roboty budowlane, opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 5,5%. W chwili składania wniosku ORD-IN Wnioskodawca podpisał umowę z głównym wykonawcą budowy mostu, dotyczącą wykonania robót budowlanych jako jego podwykonawca. Przy tej budowie Wnioskodawca będzie wykonywał roboty ogólnobudowlane związane z budową mostu. Do tych prac Wnioskodawca zatrudnia pracowników na umowę zlecenie.

W uzupełnieniu z dnia 2 października 2014 r. Wnioskodawca stwierdził, że usługa opisana we wniosku sklasyfikowana jest 42.13 – mosty, tunele; roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli (42.13.2). Dodał, że działalność gospodarczą prowadzi od 1 kwietnia 2011 r. Przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz sformułowane pytanie dotyczą 2014 r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie realizuje projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych, kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli (jest podwykonawcą). W roku poprzedzającym rok podatkowy, którego wniosek dotyczy, Wnioskodawca nie uzyskał przychodów w wysokości przekraczającej 150 000 euro. Nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej. Nie korzysta, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia z opodatkowania od podatku dochodowego.

Wnioskodawca nie osiąga też przychodów z tytułu:

 1. prowadzenia aptek,
 2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
 5. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jako podwykonawca przy budowie mostu Wnioskodawca może pozostać na ryczałcie ewidencjonowanym ze stawką 5,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zawierając umowę jako podwykonawca przy budowie mostu może swoje usługi budowlane opodatkować według stawki 5,5%. W załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pod poz. 4 ex 42.1 znajduje się wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W wykazie tym mowa jest o tym, że z opodatkowania tym podatkiem wyłącza się drogi kołowe, szynowe, roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych – dotyczy wyłącznie usług: – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli.

Powyższe sformułowanie oznacza głównych wykonawców tych robót (podmioty realizujące projekt inwestycyjny), którzy wykonują projekt na własne ryzyko i odpowiedzialność. Sformułowanie to nie obejmuje podwykonawców działających przy realizacji takich projektów inwestycyjnych, w przypadku Wnioskodawcy przy budowie mostu.

Mając na uwadze powołane przepisy Wnioskodawca uważa, że przychody uzyskiwane przez Niego z pozarolniczej działalności gospodarczej polegające na świadczeniu usług budowlanych na rzecz inwestora (jako podwykonawca) mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., pod pojęciem „działalności usługowej” należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 4 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje numer identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy.

Załącznik Nr 2 stanowi wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w poz. 4, pod symbolem PKWiU ex 42.1 wymieniono: „Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych” z zastrzeżeniem, że pozycja ta dotyczy wyłącznie usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli.

Powyższe sformułowanie oznacza, że wyłączeniu spod opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają roboty budowlane m.in. związane z budową dróg kołowych i szynowych, ale wyłącznie dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli. Oznacza więc głównych wykonawców tych robót (podmioty realizujące projekt inwestycyjny), którzy wykonują projekt na własne ryzyko i odpowiedzialność. Nie obejmuje ono podwykonawców działających przy realizacji takich projektów inwestycyjnych. Wykonywanie usługi na zlecenie inwestora, na terenie będącym jego własnością, z jego materiałów, powoduje, że to właśnie inwestor realizuje projekt inwestycyjny na własny rachunek.

Tym samym, zgodnie z powyższymi zapisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych, które nie są wykonywane w ramach realizacji - na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – roboty budowlane, opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 5,5%. Wnioskodawca, jako podwykonawca, podpisał umowę z głównym wykonawcą budowy mostu, dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych związanych z budową tego mostu. Usługa wskazana we wniosku sklasyfikowana jest 42.13 – mosty, tunele; roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli (42.13.2). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych, kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli (jest podwykonawcą).

Wobec powyższego, świadczenie usług oznaczonych w klasyfikacji PKWiU symbolem 42.13 przez podmiot, który nie jest głównym wykonawcą robót i nie realizuje projektów inwestycyjnych na własny rachunek, nie wyłącza z możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że usługi polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z budową mostu jako podwykonawca, nie zostały objęte wyłączeniem z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, Wnioskodawca jako podwykonawca przy budowie mostu może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 5,5%.

Wyjaśnić przy tym należy, że interpretację indywidualną wydano wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Przedmiotem zaś interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), jest sam przepis prawa, bowiem tut. Organ podatkowy, nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego zmierzającego do zbierania materiałów dowodowych w sposób odpowiadający dyspozycji art. 187 w związku z art. 122 ustawy Ordynacja podatkowa. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. W konsekwencji, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.