IBPBI/1/415-1296/12/WRz | Interpretacja indywidualna

Jaka jest możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskanych ze świadczenia usług sprzedaży z montażem linii produkcyjnych?
IBPBI/1/415-1296/12/WRzinterpretacja indywidualna
  1. ryczałt ewidencjonowany
  2. wyłączenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 19 października 2012 r.), uzupełnionym w dniu 12 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2012 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z. W ramach swojej działalności Wnioskodawca zawarł umowę na budowę budynku chłodni owoców wraz z zagospodarowaniem terenu, a także zawarł umowę na sprzedaż linii technologicznych urządzeń chłodniczych z montażem. Umowa sprzedaży urządzeń chłodniczych zawiera przy

sprzedaży dwóch linii technologicznych również zobowiązanie podatnika do zainstalowania i uruchomienia tych urządzeń, a dodatkowo dla wszystkich urządzeń, również do świadczenia w przyszłości serwisu gwarancyjnego. W umowie tej kupujący (inwestor) określa, jakie urządzenia mają zostać dostarczone (sprzedane), dodatkowo przekazuje projekty budynków, do których urządzenia te mają być dostarczone i zamontowane łącznie z uruchomieniem. Umowa przewiduje możliwość wykonywania niektórych prac montażowych przez podwykonawców wybranych przez sprzedającego za zgodą inwestora. Ponadto inwestor (kupujący) jest właścicielem działki na jakiej mają być wybudowane budynki chłodnicze i dostarczone do nich urządzenia i instalacje chłodnicze. Inwestor posiada również środki pieniężne na zakup tych urządzeń z montażem oraz pełną dokumentację techniczną niezbędną do prowadzenia robót budowlanych i montażowych, przygotowaną przez uprawnionego architekta. Dostawę urządzeń przewidziano w dwóch etapach: pierwszy etap - do 30 czerwca 2012 r., natomiast drugi etap był przewidziany na dzień 31 grudnia 2012. Przy czym, termin dostarczenia urządzeń może zostać przesunięty z powodu niedotrzymania przez inwestora warunków umowy, lub też zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych mogących mieć wpływ na pierwotnie uzgodniony termin. Wtedy strony będą wzajemnie ustalać nowy termin wykonania umowy. Ponadto strony w umowie przewidziały kary umowne za opóźnienie w realizacji umowy w wysokości 0,5% wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia oraz kary za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji.

Wnioskodawca dostarczył już maszyny i urządzenia określone w umowie (I etap) i wystawił faktury za usługi budowlane oraz sprzedaż urządzeń (pierwsza część umowy). Do przychodów z części usługi montażowej, dotyczącej linii technologicznych i urządzeń oraz robót budowlanych, zgodnie z art. 12 pkt 3 lit. b (winno być art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Wnioskodawca zastosował opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%. Natomiast do przychodów ze sprzedawanych urządzeń i linii technologicznych Wnioskodawca zastosował 3% ryczałtu.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy wykonując usługi montażu urządzeń na podstawie zawartej umowy z inwestorem, może stracić prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z powodu możliwości uznania, iż ww. usługa montażu, stanowi świadczenie usług wymienionych w Załączniku nr 2 do ustawy stanowiącego Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W wykazie tym pod poz. 8., wymieniono bowiem usługi objęte PKWiU ex 42.99, tj. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, dotyczy wyłącznie usług:

  • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich. Przy czym, nie jest jasne dla Wnioskodawcy określenie "realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek".

Wykonując świadczenie w zakresie usług montażowo - budowlanych Wnioskodawca będzie, wykonywał to świadczenie na rzecz inwestora, zgodnie z planami budowlanymi inwestora i jego harmonogramem, inwestor również będzie finansował montaż i zakup urządzeń. Wykonany przez Wnioskodawcę montaż linii i urządzeń oraz dostarczone urządzenia i linie technologiczne będą własnością inwestora. Przy czym, w umowie strony określiły, jakie urządzenia mają być przedmiotem tylko sprzedaży, a które linie technologiczne i urządzenia wymagają montażu:

  • sprzedaż linii technologicznej do mycia, sortowania i drylowania owoców (2 zestawy),
  • 2 zestawy do półautomatycznego urządzenia odbioru dla wychłodzonych owoców (1 szt.),
  • sprzedaż komory szokowego wychładzania owoców (dwie instalacje chłodnicze)

zostały opodatkowane ryczałtem wg stawki 3%.

Natomiast usługa montażu komory szokowego wychładzania owoców, usługi montażu dwóch instalacji chłodniczych do obsługi komory do szokowego wychładzania owoców - zostały opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie przez Wnioskodawcę usług montażu linii technologicznych na rzecz inwestora, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. w grupie 42.99 „pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane”, nie wyłącza Go z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm. winno być Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2,14-9.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Zgodnie z art. 4 ust. 1. ww. ustawy, pod pojęciem „działalności usługowej”, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 do ustawy stanowi Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w poz. 8, pod symbolem PKWiU ex 42.99 wymieniono „Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane z zastrzeżeniem, że pozycja ta dotyczy wyłącznie usług: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich”. Wnioskodawca będzie świadczyć usługi budowlane w zakresie montażu linii technologicznej i urządzeń na rzecz inwestora, jako wykonawca.

W świetle powyższego uznać należy, iż wyłączeniu od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają zatem roboty budowlane m.in. związane z montażem linii technologicznych, ale wyłącznie dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów budowlanych, jakimi mogą być zamontowane urządzenia.

Zgodnie z powyższymi zapisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową obiektów innych niż budynki i pozostałe obiekty inżynierskie, które nie są wykonywane w ramach realizacji - na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawione uzasadnienie, Wnioskodawca uważa, że przychody uzyskane przez Niego z pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług montażowych na rzecz inwestora, mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym, tj. w „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” pod pozycją 8 – wymieniono symbol PKWiU ex 42.99 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. Przy czym, przy pozycji tej zastrzeżono, iż wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich.

Wskazać także należy, iż w myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Wyłączeniu od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają zatem wyłącznie usługi realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmujące przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich.

Zgodnie z powyższymi zapisami ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie usługi związane z budową wskazanych powyżej obiektów, które nie są wykonywane w ramach realizacji - na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług, a nie od symbolu PKD zamieszczonego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Wyjaśnienia wymaga, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie produkcji przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych. W ramach tej działalności, zawarł umowę, której przedmiotem jest budowa budynku chłodni owoców wraz z zagospodarowaniem terenu oraz umowę sprzedaży linii technologicznej urządzeń chłodniczych wraz z ich montażem. W umowie tej kupujący - inwestor określa jakie urządzenia mają zostać dostarczone - sprzedane, dodatkowo przekazuje projekty budynków do których urządzenia te mają być dostarczone i zamontowane łącznie z uruchomieniem. Umowa przewiduje możliwość powierzenia wykonania niektórych prac montażowych podwykonawcom wybranych przez sprzedającego za zgodą inwestora. Ponadto inwestor (kupujący) jest właścicielem działki na jakiej mają być wybudowane budynki chłodnicze i dostarczone do nich urządzenia i instalacje chłodnicze. Inwestor posiada również środki pieniężne na zakup tych urządzeń z montażem oraz pełną dokumentację techniczną niezbędną do prowadzenia robót budowlanych i montażowych, przygotowaną przez uprawnionego architekta. Wykonując świadczenie w zakresie usług montażowo - budowlanych Wnioskodawca będzie wykonywać to świadczenie na rzecz inwestora, zgodnie z planami budowlanymi inwestora (kupującego) i jego harmonogramem, inwestor również będzie finansował montaż i zakup urządzeń.

Zatem, w świetle zanalizowanych przepisów przychody uzyskane z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę usług budowlano-montażowych, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłącznie wtedy, gdy Wnioskodawca nie wykonuje ich w ramach realizacji na własny rachunek projektu inwestycyjnego, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynieryjnych.

We wniosku wskazano, że Wnioskodawca wykonuje prace związane z montażem wskazanych we wniosku maszyn i urządzeń przemysłowych (w tym linii technologicznych) wg specyfikacji Inwestora i na jego rachunek (to inwestor angażuje własne środki finansowe). Inwestor ponosi zatem związane z projektem ryzyko. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, nie podlegają więc wyłączeniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na postawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednak nadmienić, iż przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena prawidłowości zastosowania poszczególnych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę, jak również sposobu ustalenia tych przychodów (o których mowa w opisie stanu faktycznego). Wnioskodawca może w tym zakresie wystąpić z odrębnym Wnioskiem ORD-IN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ryczałt ewidencjonowany
ITPB1/4511-1121/15/MR | Interpretacja indywidualna

wyłączenie
IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.