IBPB-1-1/4511-256/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy za 2014 r. mogłem korzystać z opodatkowania mojej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
IBPB-1-1/4511-256/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. limit
  2. ryczałt ewidencjonowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej w 2014 r. działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej w 2014 r. działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych, do 2012 r. opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Za 2012 r. obrót (winno być: przychód) netto uprawniający do korzystania z ryczałtu w następnym roku został przez niego przekroczony, o czym dowiedział się w 2014 r. z zawiadomienia wysłanego przez Urząd skarbowy. Po wyjaśnieniu sprawy okazało się, że księgowa pomyliła obowiązujące limity przychodów i w istocie przychód uprawniający do opodatkowania w formie ryczałtu w 2013 r. został przekroczony. Przychód za 2013 r. został opodatkowany na „zasadach ogólnych” po złożeniu przez Wnioskodawcę zeznania podatkowego. W 2014 r. prowadząc działalność w dalszym ciągu korzystał z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 26 lutego 2015 r. Wnioskodawca otrzymał ponownie wezwanie z urzędu skarbowego informujące o niezłożeniu oświadczenia o wyborze formy opodatkowania (w domyśle ryczałtu) i konieczności opodatkowania przychodów za 2014 r. na tzw. zasadach ogólnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy za 2014 r. mogłem korzystać z opodatkowania mojej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zachował prawo do korzystania z ryczałtu w 2014 r.. Prawo takie wywodzi z treści przepisów art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyli przychodów z tej działalności w wysokości 150 000 euro. W jego przypadku przychód za 2013 r. nie został przekroczony. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu składa się nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Działalność Wnioskodawcy nie została zlikwidowana i nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania. Opodatkowanie przychodu za 2012 r. na „zasadach ogólnych” nie było jego wyborem. O konieczności dokonania ponownego wyboru formy opodatkowania dowiedział się w połowie 2014 r., zatem nie mógł złożyć wniosku w sprawie wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2014 r., bowiem termin do dokonania tej czynności upłynął 20 stycznia. Poza tym nigdy nie złożył wniosku dotyczącego zmiany formy opodatkowania, którą opłacał od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca uważa, że brak jest podstaw do pozbawienia go prawa do korzystania z ryczałtu w 2014 r.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 24 września 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 753/10

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy, o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
    1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
    2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności spółki prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
  2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Przy czym, stosownie do treści art. 4 ust. 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że za 2012 r. Wnioskodawca przekroczył przychód netto uprawniający go do korzystania w 2013 r. z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o czym dowiedział się w 2014 r. W 2014 r. w dalszym ciągu korzystał jednak z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 26 lutego 2015 r. Wnioskodawca otrzymał z urzędu skarbowego pismo o niezłożeniu oświadczenia o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania prowadzonej w 2014 r. działalności gospodarczej oraz o opodatkowaniu dochodów za ten rok podatkowy na „zasadach ogólnych”.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro z uwagi na wysokość uzyskanych w 2012 r. przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie mógł on opodatkować przychodów uzyskanych w 2013 r. z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to działalność ta opodatkowana była w tym roku podatkowym na tzw. zasadach ogólnych. Jak wskazano we wniosku wysokość przychodów uzyskanych w 2013 r. z działalności gospodarczej uprawniała Wnioskodawcę do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że Wnioskodawca (podmiot opodatkowany na „zasadach ogólnych”), mógłby być opodatkowany w 2014 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o ile dokonałby wyboru tej formy opodatkowania w określonym w art. 9 ust. 1 ww. ustawy terminie, tj. do 20 stycznia 2014 r. Wnioskodawca nie dokonał jednakże takiego wyboru, co oznacza, że w 2014 r. prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie mogła korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bez znaczenia jest w tej mierze, że o utracie prawa do korzystania z ww. formy opodatkowania za 2013 r., (a tym samym, jak wykazano powyżej i w 2014 r.), dowiedział się on w połowie 2014 r.

Zatem, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanego we wniosku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zauważyć należy, że został on wydany na gruncie odmiennego stanu faktycznego. Nie potwierdza on więc stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

limit
IPTPB3/4510-8/15-6/KC | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.