Ryczałt ewidencjonowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ryczałt ewidencjonowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
23
cze

Istota:

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje od przychodów z działalności w zakresie wyrobu i sprzedaży lodów tradycyjnych?

Fragment:

(...) przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy określenie „ działalność usługowa ” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Przy czym, działalność gastronomiczna, to usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów (art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Natomiast działalność wytwórcza, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem (...)

2016
5
kwi

Istota:

1) Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 5,5% ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie usług związanych z udrażnianiem oraz czyszczeniem instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynków?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 5,5% ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie usług związanych z udrażnianiem oraz czyszczeniem instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynków... Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie usług związanych z udrażnianiem oraz oczyszczeniem zewnętrznej sieci kanalizacyjnej... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 dotyczącego stanu faktycznego. Natomiast w zakresie pytania Nr 2 dotyczącego zdarzenia przyszłego wydana zostanie odrębna interpretacja. Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), udrażnianie i czyszczenie kanalizacji wewnątrz budynków sklasyfikowane zostało w kodzie PKD 43.22.Z – „ wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ”. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznych, działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy.

2016
5
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie usług związanych z udrażnianiem oraz oczyszczeniem zewnętrznej sieci kanalizacyjnej?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 5,5% ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie usług związanych z udrażnianiem oraz czyszczeniem instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynków... Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie usług związanych z udrażnianiem oraz oczyszczeniem zewnętrznej sieci kanalizacyjnej... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2 dotyczącego zdarzenia przyszłego. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 dotyczącego stanu faktycznego wydana zostanie odrębna interpretacja. Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zwartości alkoholu powyżej 1,5%, wynosi - 8,5% przychodu.

2016
4
mar

Istota:

Jaka jest możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskanych ze świadczenia usług sprzedaży z montażem linii produkcyjnych?

Fragment:

Wnioskodawca w 2012 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z. W ramach swojej działalności Wnioskodawca zawarł umowę na budowę budynku chłodni owoców wraz z zagospodarowaniem terenu, a także zawarł umowę na sprzedaż linii technologicznych urządzeń chłodniczych z montażem. Umowa sprzedaży urządzeń chłodniczych zawiera przy sprzedaży dwóch linii technologicznych również zobowiązanie podatnika do zainstalowania i uruchomienia tych urządzeń, a dodatkowo dla wszystkich urządzeń, również do świadczenia w przyszłości serwisu gwarancyjnego. W umowie tej kupujący (inwestor) określa, jakie urządzenia mają zostać dostarczone (sprzedane), dodatkowo przekazuje projekty budynków, do których urządzenia te mają być dostarczone i zamontowane łącznie z uruchomieniem. Umowa przewiduje możliwość wykonywania niektórych prac montażowych przez podwykonawców wybranych przez sprzedającego za zgodą inwestora. Ponadto inwestor (kupujący) jest właścicielem działki na jakiej mają być wybudowane budynki chłodnicze i dostarczone do nich urządzenia i instalacje chłodnicze.

2016
21
lut

Istota:

1. Czy prowadzona działalność, polegająca na sprzedaży wirtualnych postaci i przedmiotów (PKWiU 47.00.89) sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych będzie działalnością handlową czy usługową, opodatkowaną stawką ryczałtu 8,5 % czy 3%?
2. Jaka stawka podatku (ryczałtu ewidencjonowanego) obowiązuje przy samodzielnym wytworzeniu wirtualnych przedmiotów z gier, która zakwalifikowana jest jako pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 62.09.2)?

Fragment:

Jaka stawka podatku (ryczałtu ewidencjonowanego) obowiązuje przy samodzielnym wytworzeniu wirtualnych przedmiotów z gier, która zakwalifikowana jest jako pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 62.09.2)... Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, jest to działalność usługowa opodatkowana stawką ryczałtu od usług 8,5%. Przedmioty wirtualne nabywane są drogą internetową w trakcie gry oraz w trakcie gry są sprzedawane. Dowodem potwierdzenia transakcji jest przelew bankowy. Nie dochodzi do realnej wysyłki towaru, w związku z powyższym zakwalifikował sprzedaż jako usługę. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, wytwarzanie przez niego przedmiotów wirtualnych z gier opodatkowane jest stawką przyporządkowaną do działalności wytwórczej, tj. 5,5%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

2016
16
lut

Istota:

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego objęta będzie działalność gospodarcza, w zakresie usług związanych z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) ?

Fragment:

Zauważyć przy tym należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależą wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Ponadto należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. O zasadach składania ww. oświadczenia stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w myśl którego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

2016
4
lut

Istota:

Czy przychód z powyższej działalności gospodarczej należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 3% przychodu, czy też 5,5% przychodu?

Fragment:

(...) przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy „ działalność usługowa ” pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Przy czym działalność gastronomiczna, to usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów (art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Natomiast działalność wytwórcza, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lodów z automatu, które uzyskuje z gotowych mieszanek, jak również wytwarzane są we własnym zakresie.

2016
14
sty

Istota:

Czy prowadząc wyżej opisaną działalność Wnioskodawca ma prawo rozliczać się w formie „ryczałtu ewidencjonowanego” wg stawki 5,5%, czy też Wnioskodawca musi wrócić do opodatkowania wg zasad ogólnych?

Fragment:

Wnioskodawca przeszedł na opodatkowanie „ ryczałtem ewidencjonowanym ” i usługi kierowania pojazdem opodatkował stawką 5,5%. Działalność Wnioskodawcy sklasyfikowana jest pod nr PKWiU 49.41.13, PKD 49.41.Z. Wnioskodawca wskazuje, że ładowność samochodu, którym są świadczone usługi transportu wynosi 24 000 kg. W 2014 r. uzyskał On przychody z pozarolniczej działalności w wysokości 91 113 zł. Ponadto Wnioskodawca nadmienia, że nie zachodzą sytuacje wyłączające możliwość opodatkowania w formie ryczałtu, wymienione w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie osiąga przychodów z tytułu: prowadzenia aptek, udzielania pożyczek, handlu wartościami dewizowymi, uprawiania wolnego zawodu, handlu częściami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prowadząc wyżej opisaną działalność Wnioskodawca ma prawo rozliczać się w formie „ ryczałtu ewidencjonowanego ” wg stawki 5,5%, czy też Wnioskodawca musi wrócić do opodatkowania wg zasad ogólnych... Zdaniem Wnioskodawcy, ma On prawo stosować opodatkowanie prowadzonej działalności wg stawki 5,5% ze względu na to, że usługi transportowe nie są wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i podlegają opodatkowaniu wg stawki 5,5%.

2015
4
wrz

Istota:

Czy za 2014 r. mogłem korzystać z opodatkowania mojej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

W myśl art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności spółki prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro, rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów. Przy czym, stosownie do treści art. 4 ust. 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

2014
30
lis

Istota:

Czy jako podwykonawca przy budowie mostu Wnioskodawca może pozostać na ryczałcie ewidencjonowanym 5,5%?

Fragment:

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – roboty budowlane, opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 5,5%. Wnioskodawca, jako podwykonawca, podpisał umowę z głównym wykonawcą budowy mostu, dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych związanych z budową tego mostu. Usługa wskazana we wniosku sklasyfikowana jest 42.13 – mosty, tunele; roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli (42.13.2). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych, kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli (jest podwykonawcą). Wobec powyższego, świadczenie usług oznaczonych w klasyfikacji PKWiU symbolem 42.13 przez podmiot, który nie jest głównym wykonawcą robót i nie realizuje projektów inwestycyjnych na własny rachunek, nie wyłącza z możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Mając na uwadze przedstawione we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że usługi polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z budową mostu jako podwykonawca, nie zostały objęte wyłączeniem z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.