Rybołówstwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rybołówstwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
9
wrz

Istota:

Czy prowadząc powyższe usługi, Wnioskodawca może zastosować 3% stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą na rzecz kontrahenta z Holandii w zakresie usług rybackich o symbolu PKWiU 03.00.71.0. usługi wspomagające rybołówstwo. Kontrahent zleca Wnioskodawcy odłów ryb morskich na jego kutrach. Wnioskodawca sam nie posiada kutra morskiego, ani też nie odławia ryb we własnym zakresie, działa głównie na rzecz tego kontrahenta z Holandii. Na rzecz powyższej firmy Wnioskodawca wystawia rachunki. Wskazane przez Wnioskodawcę usługi o symbolu PKWiU 03.00.71.0. usługi wspomagające rybołówstwo ujęte zostały w sekcji A rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmującej produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające, dział 03 - ryby i pozostałe produkty rybactwa, usługi wspomagające rybactwo. W treści załącznika nr 2 „ Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług ”, nie zostały ujęte wymienione przez Wnioskodawcę usługi rybołówstwo w wodach morskich o symbolu PKWiU 03.00.71.0. usługi wspomagające rybołówstwo. Dodatkowo wyjaśnić należy, że po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2011
1
paź

Istota:

O ile w chwili sprzedaży działka będzie przeznaczona pod zabudowę, na co może wskazywać fakt ustalenia warunków zabudowy dla budynku rybakówki, to sprzedaż ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Fragment:

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Ustawodawca zwalniając od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę nie sprecyzował w ustawie, jakimi kryteriami należy się kierować, aby ustalić przeznaczenie danego gruntu. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera bowiem definicji tych pojęć. Wobec powyższego, celem określenia, czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę, należy się odwołać do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast ust. 2 ww. artykułu stanowi, iż w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

2011
1
mar

Istota:

Jednostka budżetowa oddaje w odpłatne użytkowanie obwody rybackie: czy ich oddanie w użytkowanie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych; czy strony danej czynności cywilnoprawnej są zwolnione od tego podatku?

Fragment:

Ponieważ przedmiotem czynności cywilnoprawnej w sprawie są prawa niemajątkowe - zarybianie i odłów ryb - dlatego z mocy przytoczonego wyżej przepisu (art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy) czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W przypadku gdy dana czynność cywilnoprawna podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy zgodnie z art. 8 ustawy zwalnia się od podatku między innymi następujące strony czynności cywilnoprawnych: jednostki budżetowe (art. 8 pkt 2 ustawy); osoby prawne, z zastrzeżeniem pkt 2a, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultu religijnego, dobroczynności, obrony narodowej, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niezdolnych do pracy, jeżeli w całym roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ich dochody korzystały z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego oraz pod warunkiem, że przedmiotem zbycia nie jest składnik przedsiębiorstwa prowadzonego przez te osoby lub że nabycia dokonano nie dla takiego przedsiębiorstwa: zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i ich związków oraz spółek (art. 8 pkt 3 ustawy).

2011
1
mar

Istota:

W sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 05.00.50-00.00 "Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem".

Fragment:

U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r., w odniesieniu do usług związanych z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim – wymienionych pod poz. 66 załącznika nr 6 do ww. ustawy - stosuje się stawkę w wysokości 3%. Z tego względu, iż w powołanej wyżej ustawie nie zdefiniowano pojęcia „rybołówstwo morskie”, zasadne jest posłużenie się definicją rybołówstwa morskiego, zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 574 ze zm.). W myśl tego przepisu, przez rybołówstwo morskie należy rozumieć połów organizmów morskich w morzu w celach zarobkowych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach przedmiotowego zadania nie dokonuje połowu organizmów morskich w morzu. Zatem, w świetle powołanego wyżej przepisu, usługi, o których mowa , zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 05.00.50-00.00 „Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem” w okresie od 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. podlegają opodatkowaniu 3% stawką podatku. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
sty

Istota:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje od 1 maja 2004 r. na sieci rybackie skonfekcjonowane ze szpagatu, sznurka, przędzy ..., sieci i siatki wiązane z pozostałych materiałów włókienniczych - dotyczy sieci rybackich.

Fragment:

Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) stosowano obniżoną stawkę podatku do wysokości 0%. Z dniem 30 kwietnia 2004 r. rozporządzenie to utraciło moc, brak jest natomiast powyższych zapisów w nowym obowiązującym od 1 maja 2004 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970). Należy zatem stwierdzić, że przedmiotowe wyroby od 1 maja 2004 r. podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W przypadku jednak dostaw tych towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków: używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub połowów, używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków do połowów przybrzeżnych, stosuje się stawkę podatku w wysokości 0% określoną w art. 83, ust. 1, pkt 10 lit a) i b) cytowanej wyżej ustawy, pod warunkiem, że podatnik prowadzi dokumentację, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie (art. 83, ust. 2 ustawy).