Rusztowanie | Interpretacje podatkowe

Rusztowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rusztowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania 23% stawki podatku dla świadczenia usługi polegającej na dzierżawie i montażu/demontażu rusztowań.
Fragment:
Prace te z uwagi na ich specyfikację stanowią integralna część usługi dzierżawy rusztowań (aby wynająć rusztowanie Spółka dokonuje jego montażu i demontażu na budynkach). Między przedmiotowymi usługami istnieje zatem nierozerwalny związek, gdyż niewykonanie montażu (demontażu) rusztowania nie zapewnia możliwości pełnego jego wykorzystania. Dlatego, zdaniem Spółki, opisane powyżej usługi winny być w całości opodatkowane stawką 23%, jako usługi wynajmu rusztowań wraz z ich montażem i demontażem (PKWiU 77.32.10.0). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w obecnym stanie prawnym Spółka postępuje prawidłowo kwalifikując usługę dzierżawy rusztowań oraz usługę montażu/demontażu rusztowań jako usługę kompleksową opodatkowaną wg stawki VAT obowiązującej dla usługi głównej (dzierżawy rusztowań), tj. 23%? Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku i jego uzupełnieniu, świadczenie usługi dzierżawy rusztowań wraz z montażem należy traktować jako usługę kompleksową. Co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.
2017
22
cze

Istota:
Czy wydatki z tytułu zakupionych dla potrzeb działalności gospodarczej elementów rusztowań można zakwalifikować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Roczna stawka amortyzacji wynosi 20%.Rusztowanie jest obiektem budowlanym naziemnym , służącym do wielokrotnego użytku , nie tylko do obsługi jednej budowy, nie ma charakteru stałego. Poszczególne elementy rusztowania nie mogą funkcjonować oddzielnie ,wymagają one montażu ,instalowania i dopiero wówczas stanowią urządzenie kompletne i zdatne do używania. W związku z powyższym zakupione rusztowanie należało wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia.
2011
1
mar

Istota:
Czy zakupione przez Firmę rusztowania elewacyjne można zaliczyć do środków trwałych i czy należy je amoryzować ?
Fragment:
Z praktyki życia gospodarczego wiadomo, iż rusztowanie jest narzędziem wieloelementowym, którego pojedyncze części zasadniczo nie przedstawiają wartości użytkowej, a dopiero połączone elementy, odpowiednio zamocowane stanowią kompletne i zdatne do eksploatacji urządzenie ( narzędzie ) służące do wielokrotnego użytku. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług. Takim elementem może być maszyna, pojazd, urządzenie. Jedynie w nielicznych przypadkach w ewidencji środków trwałych obiektem będącym przedmiotem amortyzacji jest tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół latarni, zespół przewodów rurociągowych lub rusztowania składające się z szeregu pojedynczych elementów, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, a jedynie jako obiekt zbiorczy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zakupione przez Pana rusztowanie elewacyjne o wartości 8.600 zł spełnia wszelkie warunki pozwalające zakwalifikować je do środków trwałych - grupa 8, rodzaj 808 Klasyfikacji Środków Trwałych - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie i winno być amortyzowane zgodnie z poz. 08 powołanego wyżej wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, tj. według stawki 20%.
2011
1
mar

Istota:
Czy działalność sklasyfikowana jako STAWIANIE RUSZTOWAŃ może być opodatkowana wg stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 5,5%?
Fragment:
We wniosku wyraził Pan stanowisko, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z tej działalności - specjalistyczne roboty budowlane. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności w zakresie robót budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), roboty związane ze stawianiem rusztowań zostały sklasyfikowane do: sekcji F – roboty budowlane działu 45 – roboty budowlane grupy 45.2 – roboty związane ze wznoszeniem kompletnych budynków i budowli lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej klasy 45.25 – specjalistyczne roboty budowlane kategorii 45.25.1 – roboty związane ze stawianiem rusztowań. W świetle powyższych uregulowań oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku – działalność gospodarcza w zakresie robót związanych ze stawianiem rusztowań (montaż i demontaż) zaliczana jest do robót budowlanych. Zatem, ryczałt od przychodów z tej działalności wynosi 5,5%. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rusztowanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.