Rusztowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rusztowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
22
cze

Istota:

W zakresie zastosowania 23% stawki podatku dla świadczenia usługi polegającej na dzierżawie i montażu/demontażu rusztowań.

Fragment:

Prace te z uwagi na ich specyfikację stanowią integralna część usługi dzierżawy rusztowań (aby wynająć rusztowanie Spółka dokonuje jego montażu i demontażu na budynkach). Między przedmiotowymi usługami istnieje zatem nierozerwalny związek, gdyż niewykonanie montażu (demontażu) rusztowania nie zapewnia możliwości pełnego jego wykorzystania. Dlatego, zdaniem Spółki, opisane powyżej usługi winny być w całości opodatkowane stawką 23%, jako usługi wynajmu rusztowań wraz z ich montażem i demontażem (PKWiU 77.32.10.0). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w obecnym stanie prawnym Spółka postępuje prawidłowo kwalifikując usługę dzierżawy rusztowań oraz usługę montażu/demontażu rusztowań jako usługę kompleksową opodatkowaną wg stawki VAT obowiązującej dla usługi głównej (dzierżawy rusztowań), tj. 23%? Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku i jego uzupełnieniu, świadczenie usługi dzierżawy rusztowań wraz z montażem należy traktować jako usługę kompleksową. Co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki z tytułu zakupionych dla potrzeb działalności gospodarczej elementów rusztowań można zakwalifikować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Roczna stawka amortyzacji wynosi 20%.Rusztowanie jest obiektem budowlanym naziemnym , służącym do wielokrotnego użytku , nie tylko do obsługi jednej budowy, nie ma charakteru stałego. Poszczególne elementy rusztowania nie mogą funkcjonować oddzielnie ,wymagają one montażu ,instalowania i dopiero wówczas stanowią urządzenie kompletne i zdatne do używania. W związku z powyższym zakupione rusztowanie należało wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia.

2011
1
mar

Istota:

Czy zakupione przez Firmę rusztowania elewacyjne można zaliczyć do środków trwałych i czy należy je amoryzować ?

Fragment:

Z praktyki życia gospodarczego wiadomo, iż rusztowanie jest narzędziem wieloelementowym, którego pojedyncze części zasadniczo nie przedstawiają wartości użytkowej, a dopiero połączone elementy, odpowiednio zamocowane stanowią kompletne i zdatne do eksploatacji urządzenie ( narzędzie ) służące do wielokrotnego użytku. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług. Takim elementem może być maszyna, pojazd, urządzenie. Jedynie w nielicznych przypadkach w ewidencji środków trwałych obiektem będącym przedmiotem amortyzacji jest tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół latarni, zespół przewodów rurociągowych lub rusztowania składające się z szeregu pojedynczych elementów, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, a jedynie jako obiekt zbiorczy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zakupione przez Pana rusztowanie elewacyjne o wartości 8.600 zł spełnia wszelkie warunki pozwalające zakwalifikować je do środków trwałych - grupa 8, rodzaj 808 Klasyfikacji Środków Trwałych - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie i winno być amortyzowane zgodnie z poz. 08 powołanego wyżej wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, tj. według stawki 20%.

2011
1
lut

Istota:

Czy działalność sklasyfikowana jako STAWIANIE RUSZTOWAŃ może być opodatkowana wg stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 5,5%?

Fragment:

We wniosku wyraził Pan stanowisko, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z tej działalności - specjalistyczne roboty budowlane. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności w zakresie robót budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), roboty związane ze stawianiem rusztowań zostały sklasyfikowane do: sekcji F – roboty budowlane działu 45 – roboty budowlane grupy 45.2 – roboty związane ze wznoszeniem kompletnych budynków i budowli lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej klasy 45.25 – specjalistyczne roboty budowlane kategorii 45.25.1 – roboty związane ze stawianiem rusztowań. W świetle powyższych uregulowań oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku – działalność gospodarcza w zakresie robót związanych ze stawianiem rusztowań (montaż i demontaż) zaliczana jest do robót budowlanych. Zatem, ryczałt od przychodów z tej działalności wynosi 5,5%. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.