Rurociąg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rurociąg. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
lip

Istota:

1. Czy stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będąca współwłaścicielem gospodarstwa rolnego jest zwolniona od uiszczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytułu zgody na budowę rurociągu, o którym mowa w par 3 ust. 1 i par 4 ust. 1 umowy z dnia 5 grudnia 2014 r.?
2. Czy stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będąca współwłaścicielem gospodarstwa rolnego jest zwolniona od uiszczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanego corocznie wynagrodzenia z tytułu zobowiązania się do znoszenia na nieruchomości ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa zabezpieczającego o szerokości 5 m po każdej stronie rurociągu, o którym mowa w par. 3 ust. 2 umowy z dnia 5 grudnia 2014 r.?

Fragment:

Wnioskodawczyni wraz z mężem podpisała umowę z Z z siedzibą w ... która jest operatorem sieci przesyłowej zrzutu ścieków poprodukcyjnych do rzeki ... i właścicielem rurociągów oraz urządzeń na nich zamontowanych służących do odprowadzenia ścieków poprodukcyjnych do rzeki ... . Przedmiotem ww. umowy jest wyrażenie nieodwołalnej zgody przez współwłaścicieli działki na: posadowienie/wybudowanie na ww. nieruchomości rurociągu na trasie z B do C; utrzymanie na ww. nieruchomości rurociągu na trasie z B do C i prowadzenia eksploatacji ww. rurociągu, w tym udziela prawa dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym ciężkim sprzętem) osób przez spółkę upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z inspekcją, konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, budową, usuwaniem awarii i dokonywania wymiany niezbędnych elementów ww. rurociągu, a także budowę nowego rurociągu w przypadku zniszczenia dotychczasowego w tym samym miejscu. W związku z wyrażeniem przez właścicieli zgody na posadowienie/wybudowanie przez spółkę na nieruchomości wyżej opisanego rurociągu właściciele udzielili spółce nieodwołalnego prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia/wbudowania i eksploatacji rurociągu. Tytułem wynagrodzenia za ww. działania i zgody, o których mowa w par 3 ust. 1 i par 4 ust. 1 spółka wypłaciła Właścicielom jednorazowe odszkodowanie w wysokości W zł.

2012
18
gru

Istota:

W przedmiotowej sprawie sprzedaż odciętego fragmentu rurociągu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1, ustawy o VAT.

Fragment:

W związku z tym mając na względzie zminimalizowanie wpływu remontu na środowisko naturalne, w celu przeprowadzenia takich remontów, Wnioskodawca stosuje nowoczesne metody wymiany zużytych rurociągów, pozwalające na bezinwazyjne przejście pod terenami szczególnie wrażliwymi pod kątem środowiskowym. Są to metody z wykorzystaniem technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD - horizontal directional drilling). Jest to specjalistyczna technika układania odcinków rurociągów podczas przekraczania przeszkód terenowych np. rzek lub autostrad lub na silnie zurbanizowanym terenie o dużym zagęszczeniu instalacji podziemnych. W odróżnieniu do tradycyjnej techniki układania rurociągu w otwartym wykopie, zalicza się ją do tzw. technik bezwykopowych. Oznacza to, iż jedynie niewielkie wykopy są wykonywane na początku i końcu odcinka, obok istniejącego rurociągu, metodą przewiertu, układa się nowy i wpina do istniejącego. Wyeksploatowany, odcięty fragment rurociągu oczyszcza się z pozostałości ropy, osadów pozostałych na dnie „zaślepia się jego otwory w miejscach odcięcia i pozostawia na dnie rzeki lub bagna. Tam gdzie to jest możliwe / rachunek ekonomiczny przemawia za wyjęciem odciętego, nieczynnego rurociągu wydobywa się go z gruntu, a odzyskany złom przekazuje się do zagospodarowania do własnych innych potrzeb lub do sprzedaży.

2012
7
gru

Istota:

Dotyczy zastosowania zwolnienia dla wnoszonych aportem składników majątku

Fragment:

Stosownie do art. 3 pkt 3a ww. ustawy przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Uwzględniając powyższe uznać należy, iż wnoszone przez Wnioskodawcę w formie aportu dwa rurociągi tłoczne ścieków przemysłowych DN 2 x500 nr inwentarzowy 65120, rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych DN 400 nr inwentarzowy 65121, rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych 2x DN 600 nr inwentarzowy 65122, rurociąg wody oczyszczonej DN 600 nr inwentarzowy 65127, rurociąg wody grzewczej nr inwentarzowy 65128, rurociąg DN 700 nr inwentarzowy 65144, rurociąg DN100 nr inwentarzowy 65175) stanowią budowle w rozumieniu ustawy prawo budowlane, natomiast stalową konstrukcję nośną rurociągów nr inwentarzowy 29107, żelbetonową konstrukcję wsporczej rurociągów nr inwentarzowy 29108, należy uznać za element przedmiotowych rurociągów, czyli element budowli. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje w swej treści również zwolnienie od podatku dla transakcji, których przedmiotem jest dostawa budynków, budowli lub ich części.

2012
3
lip

Istota:

Rozliczanie ubytków paliw przy transporcie rurociągiem wysyłanych z różnych składów podatkowych

Fragment:

Tłoczenia odbywają się w sieci rurociągów przesyłowych dalekosiężnych stanowiących częściowo własność Spółki oraz spółki A. W dalszej części wniosku przedmiotowa sieć rurociągów stanowiąca techniczną i funkcjonalną całość będzie określana także jako „ rurociąg dalekosiężny ”. Tłoczenia paliw, które są przedmiotem niniejszego wniosku, są dokonywane ze składów podatkowych położonych na terytorium kraju, należących do Spółki. Odbiorcami przedmiotowych paliw, tłoczonych rurociągami, są zarówno składy podatkowe należące do Spółki, jak i składy podatkowe innych podmiotów, położone na terytorium kraju. Poniższy schemat obrazuje sieć rurociągów dalekosiężnych, która jest przedmiotem niniejszego wniosku. W szczególności, przedmiotem niniejszego wniosku są tłoczenia dokonywane w sieci rurociągów dalekosiężnych w relacjach: P. – M.; P. – N.; P. – K.; P. – O.; O. – W. - tj. tłoczenia dokonywane ze składów podatkowych prowadzonych przez Spółkę. Tłoczenie (przemieszczanie) paliw, o których wyżej mowa, odbywa się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W trakcie tłoczeń paliw ciekłych rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym powstają różnice pomiędzy ilością wyrobów wysłanych ze składu podatkowego, a ilością otrzymanych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym odbierającym - wskazanym na dokumencie e-AD.

2011
1
sie

Istota:

Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych przy transporcie paliw rurociągiem przesyłowym

Fragment:

Natomiast transport paliwa pomiędzy składami podatkowymi Spółki (m.in.: Bazą Paliw w A a Bazą Paliw w B lub Bazą Paliw w C a Bazą Paliw w D) odbywa się także przy wykorzystaniu rurociągów dalekosiężnych. W ramach operacji tłoczenia paliw rurociągiem, występują różnice pomiędzy większą ilością wysłaną ustaloną w składzie podatkowym wysyłki a mniejszą ilością przyjętą w składzie podatkowym przyjęcia, co jest udokumentowane zapisami na administracyjnym dokumencie towarzyszącym (ADT). Zjawisko powstających różnic w czynności tłoczenia paliw rurociągami, jest nierozerwalnie związane z każdym rodzajem obrotu paliwami. Naturalną konsekwencją tego zjawiska jest brak możliwości utrzymania stałego poziomu paliwa w zbiorniku po przeprowadzeniu jakiejkolwiek operacji technologicznej. Różnice podczas przemieszczenia technologicznego w ilości, występują niezależnie od rodzaju zastosowanego środka technicznego w magazynie i transporcie, w tym także w transporcie rurociągiem dalekosiężnym. Rurociąg to szczelne naczynie, służące do sprawnego i taniego transportu paliw. Ściśliwość paliw tłoczonych rurociągiem pod znacznym ciśnieniem, niewypełnione produktem strefy rurociągu usytuowanego na różnych poziomach na swojej trasie oraz techniczne niedoskonałości układów technologicznych to jedna grupa przyczyn różnic ilościowych paliw w tym rodzaju transportu.

2011
1
sie

Istota:

Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych przy transporcie paliw rurociągiem przesyłowym

Fragment:

Natomiast transport paliwa pomiędzy składami podatkowymi Spółki (m.in.: Bazą Paliw w A a Bazą Paliw w B lub Bazą Paliw w C a Bazą Paliw w D) odbywa się także przy wykorzystaniu rurociągów dalekosiężnych. W ramach operacji tłoczenia paliw rurociągiem, występują różnice pomiędzy większą ilością wysłaną ustaloną w składzie podatkowym wysyłki a mniejszą ilością przyjętą w składzie podatkowym przyjęcia, co jest udokumentowane zapisami na administracyjnym dokumencie towarzyszącym (ADT). Zjawisko powstających różnic w czynności tłoczenia paliw rurociągami, jest nierozerwalnie związane z każdym rodzajem obrotu paliwami. Naturalną konsekwencją tego zjawiska jest brak możliwości utrzymania stałego poziomu paliwa w zbiorniku po przeprowadzeniu jakiejkolwiek operacji technologicznej. Różnice podczas przemieszczenia technologicznego w ilości, występują niezależnie od rodzaju zastosowanego środka technicznego w magazynie i transporcie, w tym także w transporcie rurociągiem dalekosiężnym. Rurociąg to szczelne naczynie, służące do sprawnego i taniego transportu paliw. Ściśliwość paliw tłoczonych rurociągiem pod znacznym ciśnieniem, niewypełnione produktem strefy rurociągu usytuowanego na różnych poziomach na swojej trasie oraz techniczne niedoskonałości układów technologicznych to jedna grupa przyczyn różnic ilościowych paliw w tym rodzaju transportu.

2011
1
lip

Istota:

Czy odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawcę, a wykazane w informacji PIT-8C sporządzonej przez Koncern podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W skład Jego gospodarstwa wchodzą działki o nr ewidencyjnym xxx i xxxx, na których Koncern prowadził budowę rurociągu paliwowego wraz z kablem łączności światłowodowej i urządzeniami towarzyszącymi. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega odszkodowanie wypłacone na podstawie zawartej umowy na rzecz posiadacza (a więc również właściciela) gruntu rolnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie pod warunkiem, że : inwestycja na gruncie rolniczym prowadzona będzie przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, inwestycja ta będzie związana z budową urządzeń infrastruktury technicznej, takiej jak budowa drogi oraz przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Zainteresowany, jako właściciel gruntów rolnych otrzymał na podstawie zawartej z Koncernem umowy odszkodowanie za powstałe na tym gruncie szkody w związku z budową rurociągu ropy naftowej oraz towarzyszącej linii światłowodowej. Inwestycja polegająca na budowie rurociągu ropy naftowej nie została wymieniona w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., natomiast linia światłowodowa stanowi urządzenie telekomunikacyjne.

2011
1
lip

Istota:

Czy odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawczynię, a wykazane w informacji PIT-8C sporządzonej przez Spółkę podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zainteresowana jako właścicielka gruntów rolnych otrzymała na podstawie zawartej z Koncernem umowy odszkodowanie za powstałe na tym gruncie szkody w związku z budową rurociągu ropy naftowej oraz towarzyszącej linii światłowodowej. Inwestycja polegająca na budowie rurociągu ropy naftowej nie została wymieniona w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., natomiast linia światłowodowa stanowi urządzenie telekomunikacyjne. A więc odszkodowanie, które wypłacono Jej za szkody powstałe w uprawach rolnych wyrządzone w związku z budową linii światłowodowej (należącej do grupy urządzeń telekomunikacyjnych) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Ponadto Wnioskodawczyni wskazuje, iż analogiczną sprawę pozytywnie dla podatnika rozpatrzył Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku - sygnatura BI/415-0732/06. W dniu 9 czerwca 2009 r. Zainteresowana doprecyzowała stan faktyczny podając, iż w 2008 r. na Jej działkach Koncern paliwowy prowadził budowę rurociągu paliwowego wraz z kablem łączności światłowodowej i urządzeniami towarzyszącymi - w ramach jednej inwestycji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie wykazane w informacji PIT-8C podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca prosi o potwierdzenie czy w związku z proponowanymi zmianami do Umowy Przesyłowej wynagrodzenie Spółki z tytułu dodatkowej opłaty przesyłowej będzie podlegało tej samej stawce VAT co standardowe opłaty przesyłowe, czyli stawce 0% VAT. W świetle stanu faktycznego zaprezentowanego powyżej, Wnioskodawca prosi o potwierdzenia, że wszystkie opłaty (w tym dodatkowa opłata przesyłowa) pobierane przez Spółkę od XXX na mocy Umowy Przesyłowej, związane ze świadczeniem kompleksowych usług polegających na transporcie międzynarodowym ropy naftowej rurociągiem polega opodatkowaniu 0% stawką VAT.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka poza usługą transportu ropy naftowej świadczy na rzecz kontrahenta usługę magazynowania ropy, w sytuacji gdy określone ilości ropy naftowej należące do kontrahenta szwajcarskiego pozostaną na koniec miesiąca w systemie rurociągów i zbiorników Spółki. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do w/w przepisu co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednocześnie w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jednakże, w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka sama dokonuje rozdzielenia usługi transportu ropy naftowej od usługi magazynowania ropy w systemie rurociągów i zbiorników Spółki. Wynagrodzeniem Spółki za usługę magazynowania jest bowiem kwota określona w terminologii Spółki jako „dodatkowa opłatą przesyłowa”, będąca w rzeczywistości wynagrodzeniem należnym dla Spółki za wykorzystanie jej rurociągu oraz pojemności magazynowej w celu magazynowania ropy naftowej. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje, iż w przypadku wystąpienia trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego tj.