Rumunia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Rumunia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
15
cze

Istota:

1) Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni osiąga dochody na terytorium Polski i za granicą w Rumunii, będzie miał zastosowanie do art. 25 umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
2) W jaki sposób Wnioskodawczyni ma wykazać w rozliczeniu rocznym osiągane dochody w kraju i za granicą?

Fragment:

Wnioskodawczyni zawarła umowę o pracę na czas określony do dnia 28 lutego 2018 r. z Uniwersytetem w Rumunii. Zgodnie z treścią umowy o pracę Wnioskodawczyni wykonuje badania naukowe jako partner projektu badawczego. W ramach projektu może świadczyć pracę w siedzibie pracodawcy lub w innych lokalizacjach niezbędnych do realizacji celów projektu. Miejscem wykonywania pracy jest Polska, a wyniki jej pracy są zgłaszane do Uniwersytetu w Rumunii. Pomimo świadczenia pracy wyłącznie na terytorium Polski, Wnioskodawczyni otrzymała w Rumunii kartę stałego pobytu. Wnioskodawczyni na terenie Rumunii nie zamieszkuje, zaś adres wskazany w karcie stałego pobytu jest adresem Uniwersytetu. W związku z takim zarejestrowaniem w Rumunii, od wynagrodzenia obliczane i pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek przez Uniwersytet w Rumunii. W celu ustalenia, w którym kraju podlegają opodatkowaniu dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię należy poddać analizie przepisy umowy z dnia 23 czerwca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. Nr 109, poz. 530). Zgodnie z postanowieniami art. (...)

2014
28
lut

Istota:

1) Czy w okresie od 15 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca będzie podlegać w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2013 Wnioskodawca ma obowiązek wykazać jedynie przychody uzyskane z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczoną na terenie Polski od dnia 15 sierpnia 2013 r., czy też powinien również wykazać w nim przychody uzyskane z tytułu pracy świadczonej na terenie Rumunii w okresie po 15 sierpnia 2013 r.?
3) Czy uzyskiwanie przez Wnioskodawcę podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy, w trakcie jego pobytu w Rumunii przychodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i/lub miejsca garażowego położonego w Polsce spowoduje, że podatnik będzie uznany, zgodnie z przepisem art. 3 ust. la ustawy, jako osoba posiadająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce?

Fragment:

W roku 2013 do chwili wyjazdu do Rumunii Wnioskodawca głównie przebywał na terenie Polską natomiast od momentu wyjazdu do Rumunii jego wizyty w Polsce będą miały sporadyczny charakter. Jednocześnie w roku 2013 Wnioskodawca będzie przebywać na terenie Rumunii przez okresy nie przekraczające łącznie 183 dni. Wnioskodawca jest obywatelem polskim. Ze względu na fakt, że Wnioskodawca nie posiada specjalistycznej wiedzy zakresu rumuńskiego prawa podatkowego nie jest on w stanie ustalić, czy od chwili przyjazdu to Rumunii stał się on rumuńskim rezydentem podatkowym zgodnie z tamtejszym prawem. W świetle przedstawionych faktów, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że centrum interesów życiowych i gospodarczych Wnioskodawcy od 15 sierpnia 2013 r. znajduje się w Rumunii. Fakt uzyskiwania dochodu z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Rumunii, a także wyjazd z najbliższą rodziną niezbicie świadczy, że centrum interesów życiowych oraz gospodarczych Wnioskodawcy znajduje się w Rumunii. Ponadto, od momentu wyjazdu do Rumunii (tj. od 15 sierpnia 2013 r.) Jego wizyty w Polsce będą miały sporadyczny charakter. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie spełnia warunku, określonego w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy, pozwalający uznać, że posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

2013
24
mar

Istota:

W jakiej wysokości należy potrącić podatek od dochodu od umowy-zlecenia obywatelowi Rumunii? Czy jest to podatek zryczałtowany, czy podatek w innej wysokości?Jeżeli jest to podatek zryczałtowany, a wiadomo że w 2012 roku zleceniobiorca uzyska przychód większy niż 200 złotych, to czy należy obliczyć i potrącić podatek w wysokości 19%.Jeżeli w innej wysokości, to w jakiej?Gdzie należy przekazać obliczony podatek: do urzędu skarbowego w Polsce czy do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania w Rumunii?

Fragment:

Przyszły zleceniobiorca jest obywatelem Rumunii, ośrodek życiowy ma w Rumunii, nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce ani innym kraju europejskim, oprócz Rumunii. Spółka nie posiada przedstawicielstwa, ani oddziału w żadnym innym Państwie, aniżeli w Polsce. Zleceniobiorca posiada miejsce zamieszkania w Rumunii. W Rumunii zamieszkuje również rodzina zleceniobiorcy. Państwo rezydencji podatkowej zleceniobiorcy jest w Rumunii. Zleceniobiorca udokumentuje swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych odpowiednim certyfikatem podatkowym. Dochody zleceniobiorcy nie są osiągnięte jako dochody osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, osoba ta nie posiada zakładu lub stałej placówki w Polsce ani w innym miejscu, nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytania. W jakiej wysokości należy potrącić podatek od dochodu od umowy-zlecenia obywatelowi Rumunii... Czy jest to podatek zryczałtowany, czy podatek w innej wysokości... Jeżeli jest to podatek zryczałtowany, a wiadomo że w 2012 roku zleceniobiorca uzyska przychód większy niż 200 złotych, to czy należy obliczyć i potrącić podatek w wysokości 19%. Jeżeli w innej wysokości, to w jakiej...

2013
16
mar

Istota:

Czy dochody Oddziału będą zwolnione z opodatkowania CIT w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)Czy na dochód Oddziału zwolniony z opodatkowania CIT w Polsce będą wpływać w szczególności: - zyski/straty z transakcji Spółki z klientami rumuńskimi oraz - zyski/straty z transakcji zabezpieczających zawartych przez Spółkę z dostawcami płynności celem zabezpieczenia transakcji zawartych przez klientów rumuńskich, - odsetki kosztowe wypłacane klientom rumuńskim z tytułu utrzymywanych depozytów, - odsetki przychodowe otrzymywane przez Spółkę od dostawców płynności z tytułu złożonych depozytów zabezpieczających transakcje zawarte z klientami rumuńskimi?(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Spółka utworzyła oddział w Rumunii, który jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Spółki nieposiadającą odrębnej od Spółki osobowości prawnej. Oddział wyposażony jest w powierzchnię biurową, odpowiedni sprzęt biurowy. W bieżącą działalność oddziału będzie zaangażowanych kilku pracowników. Oddział jest zarejestrowany dla potrzeb podatku dochodowego i podatku od towarów i usług w Rumunii. W pierwszym okresie funkcjonowania Oddział będzie świadczył usługi dla klientów tylko i wyłącznie związane z rynkiem F.. Oddział będzie obsługiwał klientów rumuńskich w zakresie niezbędnym do zainicjowania przez nich transakcji na rynku F., tj.: podpisanie umów z klientami, przekazanie kodów dostępu do indywidualnych kont klientów prowadzonych przez Spółkę, obsługa wpłat i wypłat środków pieniężnych przez klientów, obsługa telefonicznych dyspozycji składanych przez klienta w zakresie ustalonym przez Spółkę. Oddział będzie wykonywał funkcje (i ponosił odpowiadające wykonywanym funkcjom koszty) związane ze swoją działalnością, w szczególności Oddział będzie zasadniczo wykonywał wszelkie funkcje związane ze świadczeniem usług na terenie Rumunii (np. prowadzenie księgowości, zarządzanie personelem, reklamowanie i promocja świadczonych usług).

2013
8
mar

Istota:

Czy dochody Oddziału będą zwolnione z opodatkowania CIT w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)Czy na dochód Oddziału zwolniony z opodatkowania CIT w Polsce będą wpływać w szczególności: - zyski/straty z transakcji Spółki z klientami rumuńskimi oraz - zyski/straty z transakcji zabezpieczających zawartych przez Spółkę z dostawcami płynności celem zabezpieczenia transakcji zawartych przez klientów rumuńskich, - odsetki kosztowe wypłacane klientom rumuńskim z tytułu utrzymywanych depozytów, - odsetki przychodowe otrzymywane przez Spółkę od dostawców płynności z tytułu złożonych depozytów zabezpieczających transakcje zawarte z klientami rumuńskimi?(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Spółka utworzyła oddział w Rumunii, który jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Spółki nieposiadającą odrębnej od Spółki osobowości prawnej. Oddział wyposażony jest w powierzchnię biurową, odpowiedni sprzęt biurowy. W bieżącą działalność oddziału będzie zaangażowanych kilku pracowników. Oddział jest zarejestrowany dla potrzeb podatku dochodowego i podatku od towarów i usług w Rumunii. W pierwszym okresie funkcjonowania Oddział będzie świadczył usługi dla klientów tylko i wyłącznie związane z rynkiem F.. Oddział będzie obsługiwał klientów rumuńskich w zakresie niezbędnym do zainicjowania przez nich transakcji na rynku F., tj.: podpisanie umów z klientami, przekazanie kodów dostępu do indywidualnych kont klientów prowadzonych przez Spółkę, obsługa wpłat i wypłat środków pieniężnych przez klientów, obsługa telefonicznych dyspozycji składanych przez klienta w zakresie ustalonym przez Spółkę. Oddział będzie wykonywał funkcje (i ponosił odpowiadające wykonywanym funkcjom koszty) związane ze swoją działalnością, w szczególności Oddział będzie zasadniczo wykonywał wszelkie funkcje związane ze świadczeniem usług na terenie Rumunii (np. prowadzenie księgowości, zarządzanie personelem, reklamowanie i promocja świadczonych usług).

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Rumunii, dochody osiagnięte w tym państwie nie podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

Natomiast, rodzina Podatnika, w związku z kontynuacją nauki dzieci w Polsce, zamieszkuje wciąż na terytorium Polski i zamierza wyjechać do Rumunii po zakończeniu roku szkolnego (w czerwcu 2007 r.). Oznacza to, iż do tego czasu centrum interesów osobistych Podatnika zostaje wciąż na terytorium Polski. Przeniesienie ośrodka interesów osobistych do Rumunii nastąpi bowiem z chwilą gdy rodzina Podatnika (żona i dzieci) wyjadą do Rumunii, gdzie będą tworzyć wraz z Podatnikiem ognisko domowe. Powyższa analiza pozwala stwierdzić, iż w okresie od stycznia 2007 r. do dnia wyjazdu rodziny Podatnika z Polski, Podatnik spełnia warunek określony w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (posiadanie na terytorium Polski centrum interesów osobistych), pozwalający uznać go za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Jednocześnie zaznaczyć należy, jak sam Podatnik podnosi we wniosku, iż w Rumunii uzyska on status rezydenta podatkowego dopiero po przekroczeniu 183 dni pobytu w tym państwie. Natomiast w przypadku podwójnej rezydencji Podatnika, czyli spełnienia przez niego kryteriów pozwalających uznać go za rezydenta zarówno w Polsce jak i Rumunii w tym samym czasie, art. 4 ust. 2 polsko-rumuńskiej umowy zawiera przepisy kolizyjne, zmierzające do ustalenia jednego państwa zamieszkania Podatnika.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód z tytułu zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wypłacany osobie mającej miejsce zamieszkania w Rumunii podlega opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

Nr 109, poz. 530), Minister Finansów uznaje stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego osobie mającej miejsce zamieszkania w Rumunii: za prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania tego zasiłku w Rumunii, w pozostałej zaś części za nieprawidłowe. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Pan X, obywatel Rumunii, podpisał ze Spółką kontrakt cywilnoprawny w lutym 2006 r. na czas określony do czerwca 2008 r. Pan X jest zawodnikiem piłki nożnej i od początku 2007 r. przebywa w Rumunii, w ramach wypożyczenia do klubu ligi rumuńskiej. Pan X otrzymywał wynagrodzenie, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pan X uległ wypadkowi przy pracy i przez pewien czas w 2006 r. otrzymywał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Spółka podaje, iż Pan X swoje centrum życiowe ma w Rumunii. W Polsce nie posiada numeru identyfikacji podatkowej NIP, a zezwolenie na tymczasowe zamieszkanie straciło ważność z dniem 20.03.2007 r. Spółka sporządziła deklarację IFT-1R za 2006 r. dla Pana X, uwzględniając w niej zasiłek chorobowy. W świetle powyższego Spółka stawia pytanie, czy zasiłek chorobowy powinien być opodatkowany w Rumunii (jak pozostała część dochodów) czy na zasadach ogólnych w Polsce ? Zdaniem Spółki, zasiłek chorobowy wypłacany Panu X powinien być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym i rozliczony w Rumunii.