Ruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
gru

Istota:

Obowiązek opodatkowania sprzedaży ruchomości dokonywanej w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.

Fragment:

Z tytułu nabycia i wytworzenia ww. ruchomości Dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nabycia części składowych ruchomości są udokumentowane fakturami. Ruchomości nie były wykorzystywane przez Dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Linia technologiczna do pirolizy opon nie została w ogóle uruchomiona, nie osiągnięto żadnego przychodu. Pozostałe ruchomości nie były w ogóle wykorzystywane do prowadzenia działalności, były wykorzystywane wyłącznie na własne cele, tj. do produkcji linii technologicznej. Nabycie ww. ruchomości zostało sfinansowane z dotacji przyznanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dotacje te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Zajęte ruchomości nie korzystają ze zwolnienia spod egzekucji na podstawie art. 831 § 2 K.p.c., bowiem okres, podczas którego ruchomości wskazane przez Dłużnika nie podlegają egzekucji upłynął najpóźniej w dniu ... 2016 r. W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytania. Czy sprzedaż ruchomości: wózka widłowego ..., stołu do cięcia plazmowego CNC, spawarki Lincoln Electric LF45, (...)

2018
16
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ruchomości

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ciągu najbliższych miesięcy żona Wnioskodawcy zamierza przekształcić swoje przedsiębiorstwo, w związku z czym przed przekształceniem zamierza zbyć - przekazać do używania do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które zamierza On założyć i zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, część posiadanych ruchomości - maszyn produkcyjnych. Przy nabyciu lub budowie wszystkich maszyn żona Wnioskodawcy odliczała podatek naliczony. Nabyte ruchomości Wnioskodawca zamierza używać na cele związane z działalnością opodatkowaną. Na okoliczność przekazania ruchomości - maszyn zostanie między małżonkami podpisany odrębny dokument o przekazaniu i zostaną wystawione faktury VAT. Oba przedsiębiorstwa w momencie przekazywania ruchomości będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Przekazanie środków trwałych z przedsiębiorstwa żony do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nastąpi za wynagrodzeniem. Na tle przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie ruchomości - maszyn produkcyjnych. Na wstępie należy wskazać, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług małżonkowie nie są uznawani za jeden podmiot podatkowy. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną, bowiem żaden z przepisów ustawy nie zabrania im prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom.

2017
21
wrz

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ruchomości oraz nieruchomości i budowli

Fragment:

Tym samym w odniesieniu do dostawy opisanych we wniosku ruchomości należy stwierdzić, że nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwagi na to, że przy nabyciu ruchomości mąż Wnioskodawczyni odliczał podatek naliczony. Zatem dostawa tych ruchomości opodatkowana będzie stawką podatku w wysokości 23%, w myśl art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1ustawy. Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię opisu sprawy jednoznacznie wynika, że nabyte ruchomości oraz nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami Wnioskodawczyni zamierza używać na cele związane z działalnością opodatkowaną. Zatem, skoro opisane ruchomości oraz nieruchomość zabudowana budynkami i budowlami będą wykorzystywane przez Wnioskodawczynię do wykonywania czynności opodatkowanych VAT oraz strony transakcji wybiorą opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy to stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawczyni będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tychże ruchomości oraz nieruchomości zabudowanej. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących czynność zbycia na rzecz Wnioskodawczyni wymienionych we wniosku ruchomości oraz nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami, które będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych należy uznać za prawidłowe.

2015
10
mar

Istota:

Zastosowanie procedury VAT marża przy sprzedaży przewłaszczonych ruchomości oraz w zakresie określenia kwoty nabycia w przypadku przewłaszczonych ruchomości.

Fragment:

Przyjmując założenie, że transakcja kończy się koniecznością ze strony Faktora zaspokojenia się z przedmiotów przewłaszczenia, jej etapy wyglądają następująco: Spółka podpisuje umowę faktoringu z Kontrahentem; Spółka zabezpiecza między innymi transakcję poprzez podpisanie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie ruchomości z Poręczycielem transakcji. W momencie podpisania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie i do momentu rozliczenia/spłacenia wierzytelności udzielonej Kontrahentowi, własność ruchomości w sensie prawnym przechodzi na Spółkę. Najczęściej jednak nie dochodzi do wydania ruchomości, cały czas pozostają one w dyspozycji i z prawem czerpania pożytków przez Poręczyciela (przewłaszczającego). Ww. ruchomości, na tym etapie, mają wyłącznie zabezpieczający transakcję charakter. Należy tu zaznaczyć, że w momencie zawarcia umowy przewłaszczenia strony nie ustalają wartości rynkowej przedmiotów przewłaszczenia, regulują jedynie tryby, w jakich Spółka może uzyskać zaspokojenie z przedmiotów przewłaszczenia w przypadku braku spłaty udzielonego finansowania; Następuje termin spłaty wierzytelności udzielonej Kontrahentowi; W przypadku braku spłaty udzielonego finansowania przez Kontrahenta, Spółka ma prawo zażądać od Poręczyciela (przewłaszczającego) wydania ruchomości (jeśli wcześniej to nie nastąpiło); Następnie, w celu uzyskania zaspokojenia lub częściowego zaspokojenia swoich wierzytelności Spółka: składa oświadczenie Poręczycielowi (przewłaszczającemu) o zaspokojeniu się z przedmiotów przewłaszczenia ustalając wcześniej ich wartość rynkową, lub sprzedaje przedmioty przewłaszczenia, a z uzyskanych w ten sposób środków pomniejsza saldo zadłużenia Kontrahenta.

2013
22
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności wniesienia aportem ruchomości do spółki z o. o. .

Fragment:

Podatek naliczony na fakturach zakupu nie był odliczany, bowiem Urząd nie wykorzystywał nabytych ruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych. Ruchomości, o których mowa we wniosku wykorzystywane były przez Gminę do realizacji ww. zadań. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy planowane aporty ruchomości, które nabywane były w poprzednich latach i były dokumentowane fakturami VAT, od których ówcześnie zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług - Urząd Miasta i Gminy, nie dokonywał odliczenia podatku naliczonego, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku planowanego wniesienia aportem do gminnej spółki ruchomości zakupionych w poprzednich latach zastosowanie znajdzie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina stwierdziła, że zgodnie z art. 43 ust 2 tej ustawy, ruchomości wymienione w pozycji 68 wniosku można uznać za towary używane, gdyż okres ich używania jest dłuższy niż pół roku od ich nabycia. Urząd Miasta i Gminy nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego, gdyż na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy, urzędów obsługujących organy władzy publicznej nie uznaje się za podatników. Wątpliwości może budzić fakt, że dokumenty zakupu wystawiane były na Urząd Miasta i Gminy, a aport do spółki ma być dokonany przez Gminę.

2013
11
sie

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży ww. ruchomości, tj. kombajnu zbożowego wraz z hederem, w toku sądowego postępowania egzekucyjnego, komornik jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku od towarów i usług z tytułu tej dostawy?

Fragment:

Z uwagi na fakt, że wcześniej w innych prowadzonych przeciwko dłużnikom sprawach, na mocy art. 845 § 2 K.p.c, dokonano zajęcia znajdującej się we władaniu dłużnika ruchomości, tj. kombajnu zbożowego ... (...) wraz z hederem, w dniu 14 listopada 2012 r. w sprawie KM (...), na podstawie art. 851 K.p.c., dokonano nowego zajęcia tej ruchomości poprzez zaznaczenie go w protokole pierwszego zajęcia. W dniu 10 października 2012 r. dłużnik przedłożył do wglądu umowę leasingu z dnia 8 września 2010 r., której przedmiotem jest ww. kombajn i wskazał, że zajęta ruchomość jest własnością S. F. sp. z o.o.. W dniu 18 października 2012 r. zawiadomiono ww. spółkę o zajęciach przedmiotowej ruchomości, pouczając o prawach wynikających z art. 841 K.p.c. W dniu 5 grudnia 2012 r. spółka złożyła dokumenty, w których potwierdziła, że jest właścicielem powyższej ruchomości i nadal podtrzymuje z niej egzekucję. Właściciel zajętej rzeczy, celem ochrony swych praw, wystąpił do innych wierzycieli, w których w sprawach zajęty był ww. kombajn, o zwolnienie od egzekucji przedmiotowej ruchomości. Na skutek tych wezwań wszyscy wierzyciele wnieśli o umorzenie egzekucji z tego składnika. Obecnie kombajn jest zajęty jedynie w sprawie KM (...), gdzie wierzycielem jest właściciel zajętej ruchomości, który nie żąda umorzenia egzekucji z tej rzeczy i jej wydania, lecz w dalszym ciągu popiera tę egzekucję.

2013
28
maj

Istota:

Czy wniesienie aportem Ruchomości w postaci rębaka nie będzie podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?
Czy wniesienie aportem pozostałych Ruchomości będących przedmiotem majątku Składowiska będzie podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?

Fragment:

Natomiast odnośnie pozostałych ruchomości będących przedmiotem wniosku, należy stwierdzić, że ruchomości wchodzące w skład majątku Składowiska, nie będzie można uznać za towary używane, bowiem Wnioskodawca faktycznie ich nie używał. Pomimo, iż w związku z nabyciem tych ruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to przedmiotowych rzeczy ruchomych (maszyn i urządzeń) nie można uznać za towary używane w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy. Przedmiotowe ruchomości, zostały przekazane od dnia 01 stycznia 2011r. w dzierżawę do Spółki. Fakt oddania ww. ruchomości w dzierżawę, czyli do bezpośredniego wykorzystywania przez inny podmiot, nie powoduje uznania ich za towary używane w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym wniesienie aportem ww. majątku ruchomego w postaci rębaka, jak również wniesienie aportem pozostałego majątku ruchomego Składowiska nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym transakcja dostawy przedmiotowych ruchomości będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT, tj. 23 %. Mimo, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w postaci opodatkowania stawką podstawową dostawy rębaka, to z uwagi na inną argumentację, niż wskazana w niniejszej interpretacji, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznano je za nieprawidłowe.

2013
26
mar

Istota:

Czy dostawa ruchomości nabytych po 1993r. powinna być opodatkowana podatkiem w wysokości 23%

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto: Wykaz ruchomości nabytych po 1993r. wraz z rokiem przyjęcia do ewidencji środków trwałych: 4 ruchomości 1995; 12 ruchomości 1996. Ruchomości zostały nabyte w wymienionych okresach, tj. w okresie po dacie wprowadzenia podatku od towarów i usług (ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 8 stycznia 1993r.) i Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z dołączonego przez Wnioskodawcę wykazu tych ruchomości wynika, że są to sprężarki śrubowe, pompy, przepływomierze, szafy pomiarowe, miernik ultradźwiękowy i waga. Z uzupełnienia wniosku wynika ponadto, że budynki i budowle były w latach 1991-2001 wykorzystywane do celów produkcyjnych Spółki (destylacja smoły i naftalenu). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż opisanych wyżej środków do rozbiórki jest zwolniona z podatku VAT, czy też do ceny netto należy doliczyć podatek VAT i w jakiej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy, kwota przypadająca na sprzedaż ruchomości z przeznaczeniem do rozbiórki: ruchomości nabyte po wejściu w życie ustawy o VAT – podatek VAT w wysokości 23%. Uzasadnienie: Ruchomości nabyte po wejściu w życie ustawy o VAT – spełniają warunek towaru używanego (art. 43 ust. 2), jednakże skorzystano z odliczenia podatku VAT przy ich nabyciu – nie spełniają warunku art. 43 ust. 1 pkt 2.

2013
24
mar

Istota:

Czy dostawa ruchomości nabytych przed 1993r. korzysta ze zwolnienia

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto: Wykaz ruchomości nabytych przed 1993r. wraz z rokiem przyjęcia do ewidencji środków trwałych: 2 ruchomości 1960; 5 ruchomości 1963; 1 ruchomość 1980; 1 ruchomość 1982; 1 ruchomość 1984; 1 ruchomość 1985; 1 ruchomość 1988; 4 ruchomości 1989; 6 ruchomości 1990; 54 ruchomości 1991; 4 ruchomości 1992. Ruchomości zostały nabyte w wymienionych okresach, tj. w okresie przed datą wprowadzenia podatku od towarów i usług (przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 8 stycznia 1993r.). Z uwagi na przyjęcie ruchomości do ewidencji środków trwałych przed 8 stycznia 1993r., Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uzupełnienia wniosku wynika ponadto, że budynki i budowle były w latach 1991-2001 wykorzystywane do celów produkcyjnych Spółki (destylacja smoły i naftalenu). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż opisanych wyżej środków do rozbiórki jest zwolniona z podatku VAT, czy też do ceny netto należy doliczyć podatek VAT i w jakiej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy, kwota przypadająca na sprzedaż ruchomości z przeznaczeniem do rozbiórki: ruchomości nabyte przed wejściem w życie ustawy o VAT – podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Uzasadnienie: Ruchomości jako towary używane (art. 43 ust. 2) i nabyte przed wejściem w życie ustawy o VAT – w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

2012
23
lis

Istota:

Opodatkowanie dostawy ruchomości.

Fragment:

Obecnie Powiat planuje sprzedaż ww. ruchomości będących w dyspozycji spółki akcyjnej. Sprzęt i wyposażenie nie były używane przez Powiat. Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, zatem że Powiat nie używa przedmiotowych ruchomości będących Jego własnością, skoro oddał je w dzierżawę spółce akcyjnej. Wobec powyższego, pomimo spełnienia pierwszej z przesłanek do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, tj. braku prawa do odliczenia podatku, planowane do sprzedaży ruchomości nie będą spełniały definicji towaru używanego w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy. W celu uznania towaru za używany niezbędne jest bowiem faktyczne korzystanie z rzeczy przez podmiot dokonujący ich dostawy przez co najmniej pół roku. W związku z powyższym planowana sprzedaż będzie podlegać - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – opodatkowaniu 23% stawką podatku. Odnosząc się do stwierdzenia Powiatu dotyczącego braku dostosowania przepisów prawa krajowego do regulacji unijnych i możliwości ich bezpośredniego zastosowania należy stwierdzić co następuje. Z art. 249 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) wynika, że dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków odpowiednich do osiągnięcia tego celu.