Rozwód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozwód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
maj

Istota:

Możliwość rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko

Fragment:

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, preferencyjne rozliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dnia 11 maja 2009 r., sygn. IBPBI1/1/415-163/09/ASz), a syn faktycznie mieszka z Wnioskodawczynią i jest zameldowany wspólnie z Wnioskodawczynią (w załączeniu kserokopia potwierdzenia zameldowania). Zgodnie z wyrokiem WSA z 6 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2693/06 w przypadku orzeczenia sądowego powierzającego sprawowanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, prawo do preferencji podatkowej przysługuje tylko jednemu z rodziców, tj. temu który faktycznie w roku podatkowym wychowywał dziecko. Przy czym przez wychowanie należy rozumieć zapewnienie opieki, prowadzącej do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Decydujące znaczenie ma to z kim dziecko zamieszkuje. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Okręgowego dziecko zamieszkuje z matką, jest ona osobą sprawującą ciągłą opiekę nad synem i na niej spoczywają większe obowiązki związane z jego wychowaniem. Ponieważ miejsce zamieszkania i stałego pobytu dziecka ma szczególne znaczenie dla wykonywania pieczy nad dzieckiem, wychowania go i dbania o jego rozwój, dlatego Wnioskodawczyni uważa, że choć ojciec dziecka opiekuje się synem w czasie kiedy syn z nim przebywa, to jednak w praktyce większość obowiązków związanych z wychowaniem syna spada tylko na Wnioskodawczynię jak to wyżej opisała.

2018
8
lut

Istota:

Reasumując, Wnioskodawczyni nie spełnia warunków określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko za 2017 r.

Fragment:

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, preferencyjne rozliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dnia 11 maja 2009 r., sygn. IBPBI1/1/415-163/09/ASz), a syn faktycznie mieszka z Wnioskodawczynią i jest zameldowany wspólnie z Wnioskodawczynią (w załączeniu kserokopia potwierdzenia zameldowania). Zgodnie z wyrokiem WSA z 6 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2693/06 w przypadku orzeczenia sadowego powierzającego sprawowanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, prawo do preferencji podatkowej przysługuje tylko jednemu z rodziców, tj. temu który faktycznie w roku podatkowym wychowywał dziecko. Przy czym przez wychowanie należy rozumieć zapewnienie opieki, prowadzonej do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Decydujące znaczenie ma to z kim dziecko zamieszkuje. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Okręgowego dziecko zamieszkuje z matką, jest ona osoba sprawującą ciągłą opiekę nad synem i na niej spoczywają większe obowiązki związane z jego wychowaniem. Ponieważ miejsce zamieszkania i stałego pobytu dziecka ma szczególne znaczenie dla wykonywania pieczy nad dzieckiem, wychowania go i dbania o jego rozwój, dlatego Wnioskodawczyni uważa, że choć ojciec dziecka opiekuje się synem w czasie kiedy syn z nim przebywa, to jednak w praktyce większość obowiązków związanych z wychowaniem syna spada tylko na Wnioskodawczynię jak to wyżej opisała.

2017
12
sty

Istota:

Skutki podatkowe podzia3u maj1tku ma3?enskiego

Fragment:

Nale?y zatem zgodzia sie z Wnioskodawczyni1, ?e nie podlegaj1 podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych ani czynnooa cywilnoprawna, ani orzeczenie s1du, ani te? ugoda – bed1ce podstaw1 sp3aty lub dop3aty – przez przeniesienie na rzecz Wnioskodawczyni udzia3ów we w3asnooci nieruchomooci dokonanego na skutek podzia3u maj1tku wspólnego po rozwodzie, b1dY te? bed1ce podstaw1 rozliczenia nak3adów z maj1tku wspólnego na maj1tek osobisty przez przeniesienie na rzecz Wnioskodawczyni udzia3ów w nale?1cej do by3ego me?a nieruchomooci – które to rozliczenie jest dokonywane na skutek podzia3u maj1tku wspólnego i stanowi integraln1 czeoa ka?dego rozstrzygniecia dotycz1cego podzia3u maj1tku po rozwodzie. Równie? w przypadku, gdy na skutek podzia3u maj1tku ma3?enskiego Wnioskodawczyni uzyska sk3adniki maj1tku o wartooci wy?szej ani?eli wynika3oby to z wartooci jej udzia3u w maj1tku na dzien ustania wspólnooci maj1tkowej, nie bedzie zobowi1zana do zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych. Wobec powy?szego, stanowisko Wnioskodawczyni nale?a3o uznaa za prawid3owe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawczynie oraz stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Lodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 LódY, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2016
28
lis

Istota:

Czy wydatkowanie orodków uzyskanych ze sprzeda?y mieszkania na nabycie przedmiotowej nieruchomooci uprawniaa bed1 Wnioskodawczynie do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Po rozwodzie w listopadzie 2013 r. przed notariuszem zosta3 sporz1dzony akt notarialny o podzia3 maj1tku wspólnego. Przedmiotem podzia3u by3o ww. mieszkanie, oszczednooci zgromadzone w czasie trwania ma3?enstwa w kwocie 87 000 z3, dwa samochody osobowe – Fiat Seicento o wartooci 3 500 z3 oraz Seat Ibiza o wartooci 28 000 z3, dzia3ka rekreacyjna o wartooci 12 000 z3 oraz sprzet AGD o 31cznej wartooci 8 000 z3. W wyniku tego podzia3u Wnioskodawczyni naby3a na wy31czn1 w3asnooa spó3dzielcze w3asnoociowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz samochód Fiat Seicento, natomiast ma3?onek pozosta3e sk3adniki wskazane wy?ej. Podzia3 maj1tku obejmuj1cy wszystkie sk3adniki maj1tkowe by3 równy, odby3 sie bez ?adnych sp3at i dop3at. W lipcu 2014 r. Wnioskodawczyni sprzeda3a ww. lokal mieszkalny za kwote 137 000 z3. W 2016 r. z3o?y3a zeznanie podatkowe, w którym zobowi1za3a sie do zakupu innej nieruchomooci. Pieni1dze uzyskane ze sprzeda?y Wnioskodawczyni przeznaczy3a na zakup w drodze licytacji w dniu 24 paYdziernika 2014 r. nieruchomooci o pow. 0,505 ha, stanowi1cej dzia3ke nr 92/1 zabudowan1 budynkiem handlowo-us3ugowym o pow. 147 m 2 oraz dzia3ke o pow. 358 m2, na której znajduj1 sie fundamenty pod budowe domu mieszkalnego wraz z mediami (woda, kanalizacja, pr1d), dla której S1d Rejonowy prowadzi ksiege wieczyst1.

2014
1
sty

Istota:

Ulga na dzieci

Fragment:

A w przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1 (art. 27f ust. 4 ustawy). Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, o których mowa w ust. 4, odliczenie przysługuje każdemu z nich, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1; w tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty, o której mowa w ust. 2 (art. 27f ust. 5 ustawy). Z przytoczonych regulacji wynika zatem, że limit omawianej ulgi został określony odrębnie na każde dziecko wskazane w art. 6 ust. 4 ustawy. Rodzicom dziecka ustawodawca przyznał jeden limit, z tym, że w przypadku rodziców rozwiedzionych odliczenie przysługuje tylko temu z rodziców, z którym dziecko zamieszkiwało. Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego w wyroku sądu orzekającego rozwód zawarto zapis, iż miejscem zamieszkania dzieci będzie każdorazowo miejsce zamieszkania matki. Natomiast w wyroku z 2008 r. Sąd Rejonowy orzekł o sposobie korzystania z mieszkania przez byłych współmałżonków. W wyroku tym wskazano, iż Wnioskodawczyni wraz z dziećmi do wyłącznego korzystania przyznał trzy pokoje, natomiast były małżonek do wyłącznego korzystania otrzymał czwarty pokój.

2012
20
paź

Istota:

Należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni spełnia warunki do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Fragment:

Z istoty pojęcia „ osoby samotnie wychowującej dziecko ” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama (bez udziału drugiej osoby), zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny. Przepis art. 6 ust. 5 ustawy wymienia enumeratywnie osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do statusu cywilnoprawnego osoby wychowującej dzieci, jak również do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców. Jednocześnie o samotnym wychowywaniu dziecka nie musi przesądzać orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez jedno z rodziców. W sytuacji, gdy żaden z rodziców nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie jest ona ograniczona, a oboje są stanu wolnego, zarówno jeden jak i drugi może samotnie wychowywać dziecko. Przy czym prawo do omawianej preferencji przysługuje jedynie temu z rodziców, który faktycznie w roku podatkowym samotnie, tj. bez udziału drugiego rodzica, wychowywał dziecko, czyli sprawował nad nim stałą opiekę, zamieszkując z nim. Ponadto należy wskazać, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów od tego, czy przez cały rok była osobą samotnie wychowującą dzieci.

2012
10
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca może skorzystać z rozliczenia dochodów uzyskanych w 2012 r., jako ojciec samotnie wychowujący dziecko?

Fragment:

Wyrokiem Sądu Rodzinnego, po rozwodzie opieka nad dzieckiem powierzona została obojgu rodzicom z tym, że miejscem zameldowania dziecka jest miejsce zameldowania matki. Tym samym wyrokiem dziecko pozostaje pod opieką Wnioskodawcy i mieszka z Nim od piątku do poniedziałku lub od czwartku do piątku (naprzemiennie) oraz jeden tydzień ferii zimowych i jeden miesiąc wakacji. Opieka Wnioskodawcy nie ogranicza się tym samym do sporadycznych spotkań, mieszka On z synem przez znaczną część roku wspólnie i wówczas dziecko pozostaje włącznie pod Jego opieką. Matka dziecka ponownie wyszła za mąż tracąc tym samym status samotnego rodzica. Wnioskodawca natomiast w dalszym ciągu pozostaje w stanie wolnym. Poza dochodami z wynagrodzenia osiąganego na podstawie umowy o pracę Wnioskodawca osiąga dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, z którego w 2012 r. rozliczać się będzie na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej). W uzupełnieniu do wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż: dziecko spełnia warunki z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), w stosunku do dziecka nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od (...)

2012
9
sie

Istota:

Możliwość skorzystania przez wnioskodawczynię z ulgi meldunkowej w sytuacji, gdy na dzień sprzedaży udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym wnioskodawczyni nie pozostawała już w związku małżeńskim a w zbytym lokalu mieszkalnym przed rozwodem zameldowany był tylko mąż wnioskodawczyni.

Fragment:

Na dzień sprzedaży tj. w dniu 29 marca 2011 r. wnioskodawczyni nie miała już męża, który spełniałby warunki zwolnienia wszak jej małżeństwo zostało rozwiązane poprzez rozwód w dniu 06 października 2010 r., czyli przed datą sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zatem w przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni nie może domagać się zwolnienia z opodatkowania dochodu tytułu sprzedaży udziału 1 / 2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego dlatego, że warunki zwolnienia spełnia jej były mąż. Rozwód na gruncie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy pozbawił wnioskodawczynię prawa do powoływania się na możliwość skorzystania z ulgi na podstawie art. 21 ust. 22 ustawy, gdyż w chwili odpłatnego zbycia wnioskodawczyni nie była już małżonką podatnika, który spełniał warunki do zwolnienia. Zwolnieniem objęci są natomiast łącznie małżonkowie, a nie byli małżonkowie. Tym samym warunki do skorzystania z ulgi należy w przedmiotowej sprawie rozpatrywać odrębnie dla wnioskodawczyni i odrębnie dla jej byłego męża. Wnioskodawczyni mogłaby zatem skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie tzw. ulgi meldunkowej, gdyby spełniła warunki do jej zastosowania. Oznacza to, że w celu zastosowania zwolnienia, wnioskodawczyni musiałaby być zameldowana na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia w lokalu mieszkalnym oraz w terminie określonym w ustawie musiałaby złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca jej zamieszkania.

2012
14
lip

Istota:

Możliwość rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Fragment:

Wnioskodawczyni zdecydowanie ma orzeczony rozwód i samotnie wychowuje starszego syna i tak naprawdę młodszego w dużej mierze też. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach (...)

2012
1
maj

Istota:

Czy od sprzedaży 1/2 udziałów w nieruchomości obecnej żonie Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%Jeśli tak to kiedy Wnioskodawca będzie mógł odsprzedać żonie te udziały bez płacenia takiego podatku?

Fragment:

Wnioskodawca otrzymał rozwód. Majątek rzeczowy nie został podzielony. W dniu 09.08.2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną spisali akt notarialny, na mocy którego Wnioskodawca odkupił od byłej żony 1/6 udziału w nieruchomości. Pozostałą część swoich udziałów była żona przekazała w darowiźnie ich dwojgu dzieciom po 1/6 udziału dla każdego. W dniu 23.22.2011 r. zapadł wyrok – znoszący współwłasność dzieci Wnioskodawcy i jego byłej żony, przyznający Wnioskodawcy całą nieruchomość w zamian za spłatę udziałów dzieci. Po uprawomocnieniu się wyroku Wnioskodawca zamierza odsprzedać obecnej żonie 1 / 2 udziałów w nieruchomości. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie ma właściwe ustalenie daty, od której należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, zgodnie z wyżej cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.