US 72 /ROP-3/423-250/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy pojęcie rozwiązania rezerwy, którym posługuje się art. 38 a ust. 2, obejmuje również sytuację wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem, czy sprzedażą należności?

US 72 /ROP-3/423-250/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. rezerwy bankowe
  2. rozwiązanie
  3. ulga
  4. umorzenie
  5. zmniejszenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

W odpowiedzi na pismo Nr Dpd /Dyr. 1365/2004 z dnia 09.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr. 137 poz. 926 ze zm.) informuje co następuje :

Bank nawiązując do udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w trybie art. 14 a § 1 w/w ustawy odpowiedzi Nr US /72/ ROP3/423 -222/04/EN z dnia 04.08.2004 r. na zapytanie Spółki o interpretację nowo wprowadzonego przepisu art. 38 a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 ze zm. ) prosi o dodatkową interpretację,

czy pojęcie rozwiązania rezerwy, którym posługuje się art. 38 a ust. 2, obejmuje również sytuację wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem, czy sprzedażą należności.

W przepisie art. 38 a ust. 2 ustawodawca mówi o rozwiązaniu całości lub części rezerw, natomiast w art. 38 a ust 1 i art. 12 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy używa się dwóch terminów "rozwiązanie rezerw i zmniejszenie rezerw "

Zdaniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przepis art. 38 a ust. 2 w/w ustawy dotyczy również sytuacji zmniejszenia rezerw.

Rozwiązanie całości rezerw następuje po całkowitym, a rozwiązanie części po częściowym wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia. Zmniejszenie rezerw oznacza rozwiązanie rezerw w części. Zmniejszenie rezerw następuje odpowiednio do zmniejszenia kwoty ekspozycji kredytowej, zmiany kategorii ekspozycji kredytowej lub wzrostu wartości zabezpieczenia pomniejszającego podstawę tworzenia rezerw celowych, bądź wzrostu wartości rezerwy na ryzyko ogólne ( § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10. grudnia 2003 r. Dz. U. Nr 218, poz 2146 i 2147 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków).

Pod względem podatkowym nie ma podstaw do różnicowania rozwiązania całości rezerw i części rezerw (zmniejszenia rezerw), wymienionych w art. 38 a. ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z powyższego użyte w art. 38 a ust. 2 pojęcie rozwiązania rezerwy obejmuje również sytuację wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem, czy sprzedażą należności.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że każdy podatnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad rachunkowości, prowadzenia ewidencji rachunkowej, w taki sposób, by zapewnić określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Na Banku, zatem ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji w taki sposób, aby można było ustalić przychody i koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. Okresem rozliczeniowym przyjętym w art. 38 a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest rok podatkowy.

Kwestię dotyczącą rezerw celowych w bankach reguluje rozporządzenie Ministra Finansów dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że rezerwy celowe tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, w którym dokonano przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowej (§ 3 ust. 4).

Bank powinien stosować taką procedurę obliczenia podstawy ulgi w podatku dochodowym, by zastosowana metoda była zgodna z przepisami o rachunkowości, oraz postanowieniami rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Przeglądu rezerw celowych nie można dokonywać rzadziej niż raz na kwartał. Przyjęcie innej metody badania stanu rezerw celowych będzie jednoznacznie stanowiło naruszenie przepisów o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnośnie pytania III zawartego w pismie spółki z dnia 08.07.2004 r. - "określenie sposobu postępowania w sytuacji, gdy do rezerwy roku 2002 dotworzono rezerwę w roku 2003, a następnie spłacono i rozwiązano część rezerwy w czerwcu 2004 r. (rezerwa dotworzona w 2003 r. nie uczestniczy w kalkulacji ulgi podatkowej)." dodatkowo wyjaśniam:

Rezerwa celowa tworzona jest na cały kredyt, ale tylko jej część uczestniczy w obliczeniu ulgi podatkowej. Spłata kredytu i rozwiązanie rezerwy pociągnie za sobą ustalenie zobowiązania podatkowego, w tej części rezerwy, która stanowiła podstawę ustalenia ulgi.

Mając na uwadze wykładnię celowościową, którą dopuszcza orzecznictwo Sądu Najwyższego, zdaniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, przy obliczaniu zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 38 a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, właściwe jest proporcjonalne zaliczenie rezerw na ich część przyjętą i nieprzyjętą do ulgi podatkowej, w związku z częściową spłatą kredytu i odpowiednim rozwiązaniem rezerwy celowej, która tworzona była na cały kredyt.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.