PSUS/PP-OIO/443-33/06/AD/49299 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynność, zgodnie z którą Spółka wyraża za zapłatą określonej sumy, zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stawką 22% (PKWiU 70.20.12)?

PSUS/PP-OIO/443-33/06/AD/49299

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. rozwiązanie
  2. umowa najmu
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stwierdzam, że stanowisko Podatnika – przedstawione we wniosku znak: CBS/416/2006 z dnia 30.01.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 14.02.2006 r., uzupełnionym pismami z dnia 20.04.2006 r. oraz z dnia 21.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony za wynagrodzeniem jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14.02.2006 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony pismami z dnia 20.04.2006 r. oraz z dnia 21.04.2006 r.

Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika:

Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w X oraz właścicielem wszelkich budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie, w tym budynku położonego przy ul. Y, zwanego dalej budynkiem. Pomieszczenia biurowe i handlowo-usługowe znajdujące się w budynku są wynajmowane przez Spółkę osobom trzecim. Spółka zawiera głównie umowy na czas oznaczony. Zdarza się, że w przypadku gdy najemca chce rozwiązać umowę przed upływem oznaczonego terminu trwania najmu, Spółka wyraża zgodę na takie rozwiązanie, zawierając z najemcą porozumienie stosownej treści. Umowy najmu zawierane przez Spółkę na czas oznaczony nie zawierają zapisów umożliwiających wcześniejsze rozwiązanie umowy. Wynika to bezpośrednio z istoty umowy terminowej zawieranej na uzgodniony przez obie strony okres czasu. Nie oznacza to jednak, że strony nie mogą zmieniać warunków takiej umowy. W drodze zgodnych oświadczeń woli, strony umowy mogą zawrzeć porozumienie o wcześniejszym rozwiązaniu umowy najmu za wynagrodzeniem. Zgodnie z tym porozumieniem, umowa najmu zostaje rozwiązana, a z tytułu wcześniejszego jej rozwiązania najemca zobowiązany jest uiścić na rzecz Spółki oznaczoną w porozumieniu kwotę. Usługę tę Spółka kwalifikuje jako usługi wynajmowania nieruchomości stanowiących majątek własny (PKWiU 70.20.12) i opodatkowuje według stawki podstawowej 22%.

Zapytanie Podatnika:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy czynność, zgodnie z którą Spółka wyraża za zapłatą określonej sumy, zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stawką 22% (PKWiU 70.20.12)?

Stanowisko Podatnika:

Zdaniem Spółki, czynność prawna, zgodnie z którą wyraża za zapłatą określonej kwoty, zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie nieruchomość o charakterze innym niż mieszkalnym, transakcja, w wyniku której dojdzie do rozwiązania umowy za wynagrodzeniem, będzie opodatkowana stawką w wysokości 22%.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ptu, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o ptu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o ptu). Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o ptu, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W przepisie tym przyjęto zatem generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, iż definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pojęciem „usługi” w przepisach ustawy o ptu objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń nie ujętych w tych klasyfikacjach. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w przypadku gdy najemca chce rozwiązać umowę najmu zawartą na czas oznaczony, przed terminem określonym w umowie, strony tej umowy zawierają stosowne porozumienie, w którym Spółka wyraża zgodę na wcześniejsze jej rozwiązanie. W zamian za wyrażenie zgody na takie wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, Spółka otrzymuje wynagrodzenie. Z brzmienia powołanych wyżej przepisów wynika, iż opisanej czynności nie można rozpatrywać w kategorii dostawy towarów, a jedynie jako świadczenie usług. Czynność wyrażenia przez Spółkę zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w zamian za określone w zawartym porozumieniu wynagrodzenie, wypełnia definicję „świadczenia usług” zawartą w art. 8 ust. 1 i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ptu. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o ptu, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jeżeli Spółka prawidłowo zakwalifikowała świadczoną przez siebie usługę do grupowania PKWiU 70.20.12 – usługi wynajmowania nieruchomości stanowiących majątek własny, wówczas zastosowana przez Spółkę 22% stawka podatku jest prawidłowa, gdyż przepisy ustawy o ptu oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przewidują obniżonej stawki podatku ani też zwolnienia z podatku dla tego rodzaju usług. Na gruncie obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika jest prawidłowe.

P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.