Rozwiązanie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozwiązanie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 18 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 26 października 2017 r., Znak: 0111-KDIB2-2.4011.262.2017.1.MZA wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 7 listopada 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni wskazała, że w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w Banku trwają grupowe zwolnienia, o których mowa w Porozumieniu dotyczącym Grupowego Zwolnienia zawartego 15 grudnia 2016 r. pomiędzy Bankiem a Organizacjami związkowymi działającymi w Spółce („ Porozumienie ZZ ”). W porozumieniu tym ustalono, że niezależnie od odprawy Bank wypłaci pracownikom, z którymi w ramach grupowego zwolnienia zostanie rozwiązana umowa o pracę na podstawie porozumienia stron, dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy („ Dodatkowe Odszkodowanie I ”). W dniu 27 lutego 2017 r. Wnioskodawczyni zawarła porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych. W dniu 31 maja 2017 r. ustał stosunek pracy Wnioskodawczyni. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za porozumieniem stron w trybie art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

2017
23
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania i prawa do odliczenia podatku w związku z odszkodowaniem za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu

Fragment:

Na tle ww. opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości czy prawidłowo Wynajmujący naliczył VAT od odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy i czy w związku z tym Zainteresowany ma prawo odliczyć ten VAT. Aby wypowiedzieć się w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności należy ocenić, czy wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...). Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie niebędące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu. Powołane przepisy wskazują, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

2017
18
maj

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem Spółki komandytowej wydatków z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu

Fragment:

Jednak dla pełniejszego uzasadnienia przedkładanego wniosku dokonano analizy szóstej przesłanki, dotyczącej charakteru wydatków na wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy pod kątem art. 23 updof, gdyż istotą wniosku o interpretację jest rozstrzygnięcie, czy wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w ramach realizowanej strategii rozwoju stanowi koszt uzyskania przychodu, czy też należy je traktować jako karę lub odszkodowanie na rzecz wynajmującego. Art. 23 updof, zawiera katalog zamknięty wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, przy czym wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu będące wynagrodzeniem za zobowiązanie się wynajmującego do powstrzymania się od świadczenia dalszych usług najmu na rzecz najemcy, nie zostało wymienione w przedmiotowym artykule. Podobne stanowisko, uznające kwoty zapłacone z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu za koszt uzyskania przychodu zawierają wyroki WSA w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 28/15 oraz WSA w Krakowie z dnia 10 września 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 936/13, a także wyrok NSA z dnia 28 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 1728/12. Należy też rozważyć problem, czy przedmiotowe wynagrodzenie stanowi odszkodowanie lub karę. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 13 i 19 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

2016
31
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT:
- opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek najemcy, za „nadprzebieg” oraz za przedłużenie umowy najmu - jest prawidłowe;
- opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy najemcy – jest prawidłowe;
- kar umownych za palenie tytoniu w pojeździe, zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia za niewykonanie przeglądu okresowego, za przewożenie zwierząt oraz niezgłoszenie szkody w terminie - jest nieprawidłowe.

Fragment:

Występują również sytuacje, iż pomimo zawarcia danej umowy najmu na czas określony dochodzi do jej przedterminowego rozwiązania, można wyróżnić dwa rodzaje przyczyn rozwiązania umowy: Przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta Spółki, Przedterminowe rozwiązanie umowy z winy klienta. Przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta występuje wtedy, kiedy klient występuje z wnioskiem do Wnioskodawcy o wcześniejsze rozwiązanie umowy. Spółka wyraża na to zgodę pobierając równocześnie dodatkową opłatę. Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku rozwiązania umowy najmu przez Wnioskodawcę z winy najemcy a szerzej rzecz ujmując w związku z naruszeniem przez niego warunków umowy lub innych okoliczności przewidzianych w umowie. Zawierane przez spółkę umowy przewidują określone przypadki kiedy możliwym jest rozwiązanie umowy z winy najemcy. Wnioskodawca podniósł wątpliwość w kwestii opodatkowania opłat z tytułu: przedterminowego rozwiązania umowy na wniosek najemcy, a także z winy najemcy, opłaty za „ nadprzebieg ”, przedłużenia umowy, kary za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy najemcy, kary za palenie tytoniu w pojeździe, za zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia, za niewykonanie przeglądu okresowego, za przewożenie zwierząt oraz niezgłoszenie szkody w terminie. Odnosząc się do kwestii opodatkowania podatkiem VAT opłat wymienionych w pytaniu nr 1 (tj. opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta spółki), w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego wcześniejszego rozwiązania umowy najmu otrzyma określoną kwotę pieniężną w zamian za zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.

2016
3
lip

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Fragment:

Przystąpienie do Programu było dobrowolne i miało umożliwić rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracowników. Regulamin PDO obowiązywał do 30 kwietnia 2015 r. Warunkiem przystąpienia do programu było złożenie wniosku z inicjatywy pracownika. Ostateczną decyzję po rozpatrzeniu oferty pracownika wydał pracodawca. Pracownikom, którzy otrzymali zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w ramach Regulaminu PDO zostały wypłacone: odprawa pieniężna na zasadach takich jak w art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz rekompensaty. Rekompensaty nie podlegają zaliczeniu na poczet odprawy pieniężnej na podstawie ustawy, która uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u pracodawcy. Wypłacone rekompensaty miały na celu zadośćuczynić stratę poniesioną w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Ponadto, te świadczenia pieniężne miały umożliwić zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji utraty źródła dochodu. Rekompensaty zostały wypłacone na podstawie Regulaminu PDO w sprawie określenia zasad dobrowolnych odejść pracowników zatrudnionych w X Sp. z o.o.

2016
1
kwi

Istota:

Ustalenie czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wynagrodzenie za przedterminowe rozwiązanie umowy dzierżawy

Fragment:

Co istotne, ze względów biznesowych, rozwiązanie Umowy Dzierżawy jest wzajemnie sprzężone z wykupem przez Wydzierżawiającego nieruchomości od Finansujących. Oznacza to, że wszystkie wymienione wyżej elementy są konieczne, aby transakcja się odbyła; w szczególności zgodnie ze wskazaniami Wydzierżawiającego zgłaszanymi w toku negocjacji możliwość wykupu nieruchomości umożliwia mu udzielenie zgody na rozwiązanie Umowy Dzierżawy. Bez wykupu nieruchomości i zakończenia Umowy Leasingu, Wnioskodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie Umowy Dzierżawy. Wnioskodawca wskazuje, że, obie strony wystąpiły z wnioskami o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie konsekwencji VAT i CIT związanych z powyższą transakcją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Płatność faktycznie dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Wydzierżawiającego w ramach uzgodnień stron, tj. w związku z m.in. wyrażeniem zgody na przedterminowe rozwiązanie Umowy Dzierżawy będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, płatność faktycznie dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Wydzierżawiającego związku z m.in. wyrażeniem zgody na przedterminowe rozwiązanie Umowy Dzierżawy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

2016
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku Wnioskodawcy powstał przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy datą nabycia nieruchomości jest dzień 7 maja 1999 r. (data śmierci ojca), czy dzień 26 marca 2012 r. (data rozwiązania umowy sprzedaży)? Czy w związku z tym Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania PIT-39 za 2013 rok?

Fragment:

Rozwiązanie umowy jest więc możliwe tylko do chwili istnienia stosunku zobowiązaniowego, gdy zaś stosunek ten już nie istnieje, to nie może być rozwiązany. Przy czym przejście prawa własności z dotychczasowego podmiotu na inny nie musi oznaczać, że umowa została w całości wykonana, a wobec tego stosunek zobowiązaniowy wygasł i odstąpienie od umowy (rozwiązanie umowy) stało się bezprzedmiotowe. Umowa ta może być jeszcze w całości nie wykonana z tego powodu, że np. nabywca nie zapłacił całej ceny kupna lub zbywca nie wydał rzeczy będącej przedmiotem umowy. Samo rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości nie powoduje więc automatycznego przeniesienia własności z powrotem na zbywcę. Rozwiązanie umowy nie znosi bowiem wszystkich jej skutków, w szczególności zaś jej skutku rzeczowego w postaci przeniesienia własności nieruchomości. Stwarza jedynie zobowiązanie do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości na zbywcę – wywiera skutek obligacyjny. Do wykonania tego obowiązku natomiast może dojść w drodze umowy między nabywcą nieruchomości i jej zbywcą (zawartej w formie aktu notarialnego), lub – gdy do umowy takiej nie dojdzie – w drodze uwzględniającego żądanie zbywcy orzeczenia sądu, stwierdzającego obowiązek nabywcy złożenia stosownego oświadczenia woli, zastępującego to oświadczenie, które to orzeczenie stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę.

2016
20
lut

Istota:

Czy kwotę uzyskaną, przez Wnioskodawcę od najemcy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym jako przychód z najmu lokalu czy też zaliczyć ją do przychodów z innych źródeł ?

Fragment:

W rozpatrywanej sprawie środki pieniężne zostaną Wnioskodawcy wypłacone przez najemcę w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, nie zaś jako czynsz związany z użytkowaniem lokalu przez najemcę. Otrzymywane pieniądze – w tej części - są jedynie pośrednio związane z najmem lokalu użytkowego, tym samym winny zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazuje Wnioskodawca, iż środki te stanowić będą przychód z najmu opodatkowanego wg stawki 8,5% . W świetle powyższego, na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, stwierdzić należy, że otrzymywane przez Wnioskodawcę środki pieniężne - wypłacone przez najemcę w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu - należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zostać opodatkowane na zasadach ogólnych. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2016
14
sty

Istota:

Ustalenie daty nabycia nieruchomości.

Fragment:

Odnośnie natomiast skutków rozwiązania umowy sprzedaży zauważyć należy, że samo rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości, zarówno na podstawie jednostronnego oświadczenia strony, jak i z woli obu stron nie powoduje automatycznego przeniesienia własności z powrotem na zbywcę. Rozwiązanie umowy nie znosi bowiem wszystkich jej skutków, w szczególności zaś jej skutku rzeczowego w postaci przeniesienia własności nieruchomości. Stwarza jedynie zobowiązanie do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości na zbywcę. Do wykonania tego obowiązku natomiast może dojść w drodze umowy między nabywcą nieruchomości i jej zbywcą - zawartej w formie aktu notarialnego, lub – gdy do umowy takiej nie dojdzie – w drodze uwzględniającego żądanie zbywcy orzeczenia sądu, stwierdzającego obowiązek nabywcy złożenia stosownego oświadczenia woli, zastępującego to oświadczenie, które to orzeczenie stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę. Rozwiązanie umowy sprzedaży nie niweczy zatem skutku pierwotnego czyli skutecznego przeniesienia prawa własności nieruchomości, w tym przypadku w dniu 6 sierpnia 2009 r. Rozwiązanie umowy nie oznacza bowiem unieważnienia umowy. Skoro umowa była ważna to skutecznie przeniosła własność na kupującego.

2015
9
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia pieniężnego z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.

Fragment:

Kwestia odszkodowania stanowiącego rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy była również przedmiotem analizy Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie Lubbock Fine Co. przeciwko Commissioners of Customs and Excise (C 63/92). W orzeczeniu tym Trybunał nie uznał za prawidłowe zastosowania innych zasad opodatkowania VAT dla „ wynagrodzenia należnego jednej stronie od drugiej w związku z rezygnacją z najmu ” niż dla czynszu opłacanego w ramach umowy najmu nieruchomości. Zatem z tego rozstrzygnięcia Trybunału wynika, że odszkodowanie stanowiące rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca zawarł z Najemcą porozumienie, na mocy którego Najemca zobowiązał się wypłacić Wnioskodawcy wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego. W tym miejscu wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zawarcie pomiędzy Stronami porozumienie oraz wypłacenie określonej kwoty na rzecz Wnioskodawcy, prowadzi do zakończenia istniejącego pomiędzy stronami stosunku w inny sposób niż pierwotnie było to przewidziane, nie jest natomiast rezultatem jednostronnego niewywiązywania się lub nienależytego wywiązania się przez którąś ze stron umowy z ciążących na niej obowiązków.