Rozwiązanie umowy | Interpretacje podatkowe

Rozwiązanie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozwiązanie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT:
- opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek najemcy, za „nadprzebieg” oraz za przedłużenie umowy najmu - jest prawidłowe;
- opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy najemcy – jest prawidłowe;
- kar umownych za palenie tytoniu w pojeździe, zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia za niewykonanie przeglądu okresowego, za przewożenie zwierząt oraz niezgłoszenie szkody w terminie - jest nieprawidłowe.
Fragment:
Występują również sytuacje, iż pomimo zawarcia danej umowy najmu na czas określony dochodzi do jej przedterminowego rozwiązania, można wyróżnić dwa rodzaje przyczyn rozwiązania umowy: Przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta Spółki, Przedterminowe rozwiązanie umowy z winy klienta. Przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta występuje wtedy, kiedy klient występuje z wnioskiem do Wnioskodawcy o wcześniejsze rozwiązanie umowy. Spółka wyraża na to zgodę pobierając równocześnie dodatkową opłatę. Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku rozwiązania umowy najmu przez Wnioskodawcę z winy najemcy a szerzej rzecz ujmując w związku z naruszeniem przez niego warunków umowy lub innych okoliczności przewidzianych w umowie. Zawierane przez spółkę umowy przewidują określone przypadki kiedy możliwym jest rozwiązanie umowy z winy najemcy. Wnioskodawca podniósł wątpliwość w kwestii opodatkowania opłat z tytułu: przedterminowego rozwiązania umowy na wniosek najemcy, a także z winy najemcy, opłaty za „ nadprzebieg ”, przedłużenia umowy, kary za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy najemcy, kary za palenie tytoniu w pojeździe, za zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia, za niewykonanie przeglądu okresowego, za przewożenie zwierząt oraz niezgłoszenie szkody w terminie. Odnosząc się do kwestii opodatkowania podatkiem VAT opłat wymienionych w pytaniu nr 1 (tj. opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta spółki), w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego wcześniejszego rozwiązania umowy najmu otrzyma określoną kwotę pieniężną w zamian za zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.
2016
31
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Przystąpienie do Programu było dobrowolne i miało umożliwić rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracowników. Regulamin PDO obowiązywał do 30 kwietnia 2015 r. Warunkiem przystąpienia do programu było złożenie wniosku z inicjatywy pracownika. Ostateczną decyzję po rozpatrzeniu oferty pracownika wydał pracodawca. Pracownikom, którzy otrzymali zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w ramach Regulaminu PDO zostały wypłacone: odprawa pieniężna na zasadach takich jak w art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz rekompensaty. Rekompensaty nie podlegają zaliczeniu na poczet odprawy pieniężnej na podstawie ustawy, która uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u pracodawcy. Wypłacone rekompensaty miały na celu zadośćuczynić stratę poniesioną w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Ponadto, te świadczenia pieniężne miały umożliwić zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji utraty źródła dochodu. Rekompensaty zostały wypłacone na podstawie Regulaminu PDO w sprawie określenia zasad dobrowolnych odejść pracowników zatrudnionych w X Sp. z o.o.
2016
3
lip

Istota:
Ustalenie czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wynagrodzenie za przedterminowe rozwiązanie umowy dzierżawy
Fragment:
Co istotne, ze względów biznesowych, rozwiązanie Umowy Dzierżawy jest wzajemnie sprzężone z wykupem przez Wydzierżawiającego nieruchomości od Finansujących. Oznacza to, że wszystkie wymienione wyżej elementy są konieczne, aby transakcja się odbyła; w szczególności zgodnie ze wskazaniami Wydzierżawiającego zgłaszanymi w toku negocjacji możliwość wykupu nieruchomości umożliwia mu udzielenie zgody na rozwiązanie Umowy Dzierżawy. Bez wykupu nieruchomości i zakończenia Umowy Leasingu, Wnioskodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie Umowy Dzierżawy. Wnioskodawca wskazuje, że, obie strony wystąpiły z wnioskami o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie konsekwencji VAT i CIT związanych z powyższą transakcją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Płatność faktycznie dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Wydzierżawiającego w ramach uzgodnień stron, tj. w związku z m.in. wyrażeniem zgody na przedterminowe rozwiązanie Umowy Dzierżawy będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, płatność faktycznie dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Wydzierżawiającego związku z m.in. wyrażeniem zgody na przedterminowe rozwiązanie Umowy Dzierżawy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.
2016
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku Wnioskodawcy powstał przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy datą nabycia nieruchomości jest dzień 7 maja 1999 r. (data śmierci ojca), czy dzień 26 marca 2012 r. (data rozwiązania umowy sprzedaży)? Czy w związku z tym Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania PIT-39 za 2013 rok?
Fragment:
Rozwiązanie umowy jest więc możliwe tylko do chwili istnienia stosunku zobowiązaniowego, gdy zaś stosunek ten już nie istnieje, to nie może być rozwiązany. Przy czym przejście prawa własności z dotychczasowego podmiotu na inny nie musi oznaczać, że umowa została w całości wykonana, a wobec tego stosunek zobowiązaniowy wygasł i odstąpienie od umowy (rozwiązanie umowy) stało się bezprzedmiotowe. Umowa ta może być jeszcze w całości nie wykonana z tego powodu, że np. nabywca nie zapłacił całej ceny kupna lub zbywca nie wydał rzeczy będącej przedmiotem umowy. Samo rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości nie powoduje więc automatycznego przeniesienia własności z powrotem na zbywcę. Rozwiązanie umowy nie znosi bowiem wszystkich jej skutków, w szczególności zaś jej skutku rzeczowego w postaci przeniesienia własności nieruchomości. Stwarza jedynie zobowiązanie do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości na zbywcę – wywiera skutek obligacyjny. Do wykonania tego obowiązku natomiast może dojść w drodze umowy między nabywcą nieruchomości i jej zbywcą (zawartej w formie aktu notarialnego), lub – gdy do umowy takiej nie dojdzie – w drodze uwzględniającego żądanie zbywcy orzeczenia sądu, stwierdzającego obowiązek nabywcy złożenia stosownego oświadczenia woli, zastępującego to oświadczenie, które to orzeczenie stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę.
2016
1
kwi

Istota:
Czy kwotę uzyskaną, przez Wnioskodawcę od najemcy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym jako przychód z najmu lokalu czy też zaliczyć ją do przychodów z innych źródeł ?
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie środki pieniężne zostaną Wnioskodawcy wypłacone przez najemcę w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, nie zaś jako czynsz związany z użytkowaniem lokalu przez najemcę. Otrzymywane pieniądze – w tej części - są jedynie pośrednio związane z najmem lokalu użytkowego, tym samym winny zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazuje Wnioskodawca, iż środki te stanowić będą przychód z najmu opodatkowanego wg stawki 8,5% . W świetle powyższego, na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, stwierdzić należy, że otrzymywane przez Wnioskodawcę środki pieniężne - wypłacone przez najemcę w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu - należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zostać opodatkowane na zasadach ogólnych. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
20
lut

Istota:
Ustalenie daty nabycia nieruchomości.
Fragment:
Odnośnie natomiast skutków rozwiązania umowy sprzedaży zauważyć należy, że samo rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości, zarówno na podstawie jednostronnego oświadczenia strony, jak i z woli obu stron nie powoduje automatycznego przeniesienia własności z powrotem na zbywcę. Rozwiązanie umowy nie znosi bowiem wszystkich jej skutków, w szczególności zaś jej skutku rzeczowego w postaci przeniesienia własności nieruchomości. Stwarza jedynie zobowiązanie do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości na zbywcę. Do wykonania tego obowiązku natomiast może dojść w drodze umowy między nabywcą nieruchomości i jej zbywcą - zawartej w formie aktu notarialnego, lub – gdy do umowy takiej nie dojdzie – w drodze uwzględniającego żądanie zbywcy orzeczenia sądu, stwierdzającego obowiązek nabywcy złożenia stosownego oświadczenia woli, zastępującego to oświadczenie, które to orzeczenie stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę. Rozwiązanie umowy sprzedaży nie niweczy zatem skutku pierwotnego czyli skutecznego przeniesienia prawa własności nieruchomości, w tym przypadku w dniu 6 sierpnia 2009 r. Rozwiązanie umowy nie oznacza bowiem unieważnienia umowy. Skoro umowa była ważna to skutecznie przeniosła własność na kupującego.
2016
14
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia pieniężnego z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.
Fragment:
Kwestia odszkodowania stanowiącego rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy była również przedmiotem analizy Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie Lubbock Fine Co. przeciwko Commissioners of Customs and Excise (C 63/92). W orzeczeniu tym Trybunał nie uznał za prawidłowe zastosowania innych zasad opodatkowania VAT dla „ wynagrodzenia należnego jednej stronie od drugiej w związku z rezygnacją z najmu ” niż dla czynszu opłacanego w ramach umowy najmu nieruchomości. Zatem z tego rozstrzygnięcia Trybunału wynika, że odszkodowanie stanowiące rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca zawarł z Najemcą porozumienie, na mocy którego Najemca zobowiązał się wypłacić Wnioskodawcy wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego. W tym miejscu wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zawarcie pomiędzy Stronami porozumienie oraz wypłacenie określonej kwoty na rzecz Wnioskodawcy, prowadzi do zakończenia istniejącego pomiędzy stronami stosunku w inny sposób niż pierwotnie było to przewidziane, nie jest natomiast rezultatem jednostronnego niewywiązywania się lub nienależytego wywiązania się przez którąś ze stron umowy z ciążących na niej obowiązków.
2015
9
lip

Istota:
Czy świadczenie pieniężne wypłacone przez Wnioskodawcę na rzecz Wynajmującego tytułem wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie łączącej strony umowy najmu (o którym mowa w powyższych punktach) będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT?
Fragment:
Umowa najmu nie zawiera zapisu o możliwości jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a także zapisu o ewentualnym odszkodowaniu, celem którego miałoby być zrekompensowanie Wynajmującemu poniesionej szkody, gdyby rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy jednostronnego oświadczenia Wnioskodawcy, chociaż nie zaistniały wypadki określone w umowie - umożliwiające rozwiązanie tejże umowy. Z uwagi na nierentowność prowadzonej działalności handlowej w omawianym lokalu, a także systematycznie osiąganą stratą z tego tytułu Wnioskodawca zadecydował o likwidacji placówki handlowej. Wnioskodawca w listopadzie 2013 r. usunął z lokalu należące do niego ruchomości, natomiast pismem z 15 listopada 2013 r. złożył Wynajmującemu oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej umowy. Wyrokiem z 6 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy zasądził od Wnioskodawcy na rzecz Wynajmującego należności z tytułu zaległego czynszu za 3 m-ce, wskazując w uzasadnieniu wyroku że umowa najmu nadal łączy strony toczącego się procesu. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Wynajmującym porozumienie, na mocy którego umowa najmu omawianego lokalu zostanie rozwiązana, a Wnioskodawca uiści na rzecz Wynajmującego wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lokalu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.
2015
15
kwi

Istota:
Przedterminowe rozwiązanie umowy najmu
Fragment:
NSA ponownie wypowiedział się w przedmiocie ujęcia dla celów VAT opłat związanych z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu w wyroku z dnia 10 czerwca 2014 r. (sygn. I FSK 981/13). Tym razem stan faktyczny sprawy wskazywał, iż umowy najmu zakładały możliwość rozwiązania tych umów przed uzgodnionym terminem ich obowiązywania. Różnica ta (w stosunku do stanu faktycznego właściwego dla sprawy I FSK 1664/12) nie miała jednak znaczenia dla konkluzji przedstawionych przez NSA. Również w tej sprawie NSA uznał, iż opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu nie powinny być traktowane jako czynności pozostające poza zakresem opodatkowania VAT. NSA przedstawił przy tym analogiczną argumentację jak w uzasadnieniu do sprawy I FSK 1664/12, tj. oparł się zarówno na konkluzjach uchwały Sądu Najwyższego oraz przesłankach wynikających z orzeczenia TSUE w sprawie C-93/92. Końcowo Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż stanowisko, zgodnie z którym opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu nie stanowią czynności pozostających poza zakresem opodatkowania VAT zostało zaaprobowane m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacji wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 29 lutego 2012 r., sygn.
2015
6
mar

Istota:
Przedterminowe rozwiązanie umowy najmu
Fragment:
NSA ponownie wypowiedział się w przedmiocie ujęcia dla celów VAT opłat związanych z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu w wyroku z dnia 10 czerwca 2014 r. (sygn. I FSK 981/13). Tym razem stan faktyczny sprawy wskazywał, iż umowy najmu zakładały możliwość rozwiązania tych umów przed uzgodnionym terminem ich obowiązywania. Różnica ta (w stosunku do stanu faktycznego właściwego dla sprawy I FSK 1664/12) nie miała jednak znaczenia dla konkluzji przedstawionych przez NSA. Również w tej sprawie NSA uznał, iż opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu nie powinny być traktowane jako czynności pozostające poza zakresem opodatkowania VAT. NSA przedstawił przy tym analogiczną argumentację jak w uzasadnieniu do sprawy I FSK 1664/12, tj. oparł się zarówno na konkluzjach uchwały Sądu Najwyższego oraz przesłankach wynikających z orzeczenia TSUE w sprawie C-93/92. Końcowo Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż stanowisko, zgodnie z którym opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu nie stanowią czynności pozostających poza zakresem opodatkowania VAT zostało zaaprobowane m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacji wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 29 lutego 2012 r., sygn.
2015
6
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.