Rozwiązanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozwiązanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych rozwiązania podatkowej grupy kapitałowej.

Fragment:

(...) PGK. Spółka pragnie zaznaczyć, że prawidłowość Jej stanowiska (tj. brak konieczności korygowania deklaracji podatkowych za okres funkcjonowania PGK, w przypadku rozwiązania PGK lub utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) znajduje całkowite potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej wydanej w dniu 02.08.2010 r. (nr IBPBI/2/423-982/10/CzP) uznał, że: „rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej, nie skutkuje koniecznością weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej Grupy za okres jej funkcjonowania”, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej wydanej w dniu 04.08.2008 r. (nr ITPB3/423-268c/08/MT) uznał, że „skutki prawne złamania warunków określonych w art. 1a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, następują od momentu zaistnienia tego naruszenia (ex (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy ewentualne rozwiązanie PGK / utrata przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych odniesie skutek wsteczny w postaci konieczności weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych Spółki za okres funkcjonowania PGK (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt zeznań podatkowych Spółki za okres funkcjonowania PGK)?

Fragment:

(...) funkcjonowania PGK. Spółka pragnie zaznaczyć, prawidłowość Jej stanowiska (tj. brak konieczności korygowania deklaracji podatkowych za okres funkcjonowania PGK, w przypadku rozwiązania PGK lub utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) znajduje całkowite potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. W szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej wydanej w dniu 02.08.2010 r. (nr IBPBI/2/423-982/10/CzP) uznał, że: „rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej, nie skutkuje koniecznością weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej Grupy za okres jej funkcjonowania”, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej wydanej w dniu 04.08.2008 r. (nr ITPB3/423-268c/08/MT uznał, że: „skutki prawne złamania warunków określonych w art. 1a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, następują od momentu zaistnienia tego (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy rozwiązanie umowy leasingu przed upływem okresu, na jaki została zawarta spowoduje, iż poniesione wydatki na poczet opłaty wstępnej i rat leasingowych, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pozostaną, pomimo tego wcześniejszego rozwiązania, kosztami uzyskania przychodów, bez konieczności korygowania złożonych zeznań podatkowych?

Fragment:

(...) prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ zaznacza, iż w niniejszej interpretacji nie odniósł się do kwestii poprawności rozliczenia poszczególnych opłat leasingowych w czasie i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy i za tym interpretacji była bowiem kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na poczet opłaty wstępnej i rat leasingowych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy, bez konieczności korekty złożonych zeznań podatkowych, nie zaś prawidłowość rozliczenia tych opłat w czasie. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy rozwiązanie umowy dożywocia rodzi skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) żądanie zobowiązanego lub dożywotnika będącego zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę dożywocia. W następstwie wydania wyroku rozwiązującego umowę dożywocia, własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa. . Z analizy zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku wynika, że wujostwo w drodze umowy dożywocia dokonało przeniesienia własność swojego majątku na wnioskodawcę. W związku z nachodzącymi ich wątpliwościami zaproponowali rozwiązanie ww. umowy. Tym samym, uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku rozwiązania umowy dożywocia na dożywotnika zostaje ponownie przeniesiona własność nieruchomości. Czynność ta nie ma jednak charakteru odpłatnego zbycia. Po stronie wnioskodawcy nie powstanie zatem przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ powyższa czynność nie wywołuje skutku odpłatnego zbycia, a tym samym nie stanowi źródła (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy czynność, zgodnie z którą Spółka wyraża za zapłatą określonej sumy, zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stawką 22% (PKWiU 70.20.12)?

Fragment:

(...) przed terminem określonym w umowie, strony tej umowy zawierają stosowne porozumienie, w którym Spółka wyraża zgodę na wcześniejsze jej rozwiązanie. W zamian za wyrażenie zgody na takie wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, Spółka otrzymuje wynagrodzenie. Z brzmienia powołanych wyżej przepisów wynika, iż opisanej czynności nie można rozpatrywać w kategorii dostawy towarów, a jedynie jako świadczenie usług. Czynność wyrażenia przez Spółkę zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w zamian za określone w zawartym porozumieniu wynagrodzenie, wypełnia definicję „świadczenia usług” zawartą w art. 8 ust. 1 i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ptu. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o ptu, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jeżeli Spółka prawidłowo zakwalifikowała świadczoną przez (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy pojęcie rozwiązania rezerwy, którym posługuje się art. 38 a ust. 2, obejmuje również sytuację wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem, czy sprzedażą należności?

Fragment:

(...) podstawę ustalenia ulgi. Mając na uwadze wykładnię celowościową, którą dopuszcza orzecznictwo Sądu Najwyższego, zdaniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, przy obliczaniu zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 38 a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, właściwe jest proporcjonalne zaliczenie rezerw na ich część przyjętą i nieprzyjętą do ulgi podatkowej, w związku z częściową spłatą kredytu i odpowiednim rozwiązaniem rezerwy celowej, która tworzona była na cały kredyt. (...)