Rozszerzony zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozszerzony zwrot podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy trudna sytuacja gospodarcza podmiotu może być przesłanką do zastosowania instytucji rozszerzonego zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 21 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.10.2003 r., uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zakres zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać rozszerzony przez urząd skarbowy, na umotywowany wniosek podatnika, na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli wysokość tej nadwyżki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, związanej z wykonywaniem różnych czynności nałożonych przepisami ustaw. Rozszerzenie to może być dokonane w przypadku, gdy nie ma żadnych rokowań, aby rozliczenie tej nadwyżki w trybie ust. 1, 2 lub 3 nastąpiło w najbliższych 6 miesiącach. Zacytowany powyżej przepis jest (...)

2011
1
lut

Istota:

Jakie warunki winny być spełnione aby można było skorzystać z rozszerzonego zwrotu różnicy podatku od towaru i usług (art. 21 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym)?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Pana z dnia 14.07.2003 r. doręczone do tut. Urzędu w dniu 15.07.2003 r., uzupełnione informacjami udzielonymi do protokołu w dniu 24.07.2003 r. wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Pana jest interpretacja art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwanej dalej ustawą o PTUiPA. W ocenie wnioskodawcy, rozszerzony zakres zwrotu różnicy podatku od towarów i usług może być zastosowany do jego przypadku. Działalność podatnika polega na organizowaniu szkoleń dla osób niewidomych lub niedowidzących oraz sprzedaży specjalistycznych urządzeń Braile’a, zestawów komputerowych wyposażonych w oprogramowanie i urządzenia pozwalające obsługiwać komputer osobom z (...)

2011
1
sty

Istota:

Jakie warunki musi spełnić podmiot, aby móc skorzystać z uprawnień wynikających z treści przepisu art. 21 ust. 5a ustawy o podatku VAT tj. uzyskać prawo do rozszerzonego zakresu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Przepis art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), wprowadzony ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 1272), wszedł w życie z dniem 1 października 2002 r. i od tego dnia daje podstawę urzędom skarbowym do rozszerzania zakresu zwrotów różnicy podatku (w przypadkach gdy nie ma żadnych rokowań, aby rozliczenie tej nadwyżki w trybie ust. 1, 2 lub 3 nastąpiło w najbliższych 6 miesiącach) na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli wysokość tej nadwyżki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, związanej z wykonywaniem różnych czynności nałożonych przepisami ustaw. W przedstawionym stanie faktycznym należy zważyć, iż spółka dokonuje sprzedaży stawkami niższymi aniżeli 22% (w przeważającej mierze jest to stawka 0%) wykazując (...)