Rozporządzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozporządzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lip

Istota:

Zastosowania stawki 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu zaopatrzenia kantyny.

Fragment:

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (dalej: „ Rozporządzenie ws. stawek obniżonych ”), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostaw towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 oraz z 2008 r. poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych. Rozporządzenie wymienia ponadto szczegółowe warunki, które należy spełnić w celu skorzystania z tej preferencyjnej stawki VAT. W celu skorzystania z preferencyjnego opodatkowania, podmiot dokonujący wspomnianych dostaw towarów lub świadczący usługi, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy powinien posiadać: wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/117/WF w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy dokonując zakupu środków trwałych Spółka musi udowadniać nabycie prawa do rozporządzania zakupionym przedmiotem poprzez protokół odbioru, czy wystarczającym dokumentem będzie faktura VAT

Fragment:

I tak, w myśl ust. 10 pkt 1 i 2 tego artykułu – prawo to powstaje: w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca . Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w ww. terminach – w myśl ust. 11 tego artykułu – może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Z powyższych zapisów wynika, iż prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przysługuje, gdy zakupione towary będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a aby z tego prawa skorzystać, należy tego dokonać w terminie otrzymania faktury lub w następnym. Jednak obniżenie podatku należnego o podatek naliczony – co do zasady - nie może nastąpić wcześniej niż w rozliczeniu za okres, kiedy nabyto prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Wynika to z art. 86 ust. 12 ww. ustawy, zgodnie z którym w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit a) lub lit. c) (czyli faktury otrzymanej z tytułu nabycia towarów lub usług oraz otrzymanej od komitenta z tytułu (...)

2011
1
sty

Istota:

Zakresie opakowań zwrotnych

Fragment:

Kwestie opakowań zwrotnych - od 01 grudnia 2008r. - reguluje § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337). zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 95, poz. 798 ze zm.), który to przepis przewiduje identyczne unormowanie jak powołany przez Wnioskodawcę przepis § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.