ITPB1/415-803/11/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przychody z dotacji oraz wsparcia pomostowego są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2011 r. (data wpływu 28 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 4 lipca 2011 r. jako osoba fizyczna rozpoczęła Pani prowadzenie działalności gospodarczej - salon kosmetyczny. Działalność opodatkowana jest w formie karty podatkowej.

W dniu 26 lipca 2011 r. podpisała Pani umowę z Wójtem Gminy w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach projektu „Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł oraz na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 7.800 zł i płatnego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, tj. od 4 lipca 2011 r. do 3 stycznia 2012 r. po 1.300 zł, miesięcznie.

Wsparcie kapitałowe zostanie przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zarejestrowanej przez Panią działalności, natomiast środki ze wsparcia pomostowego zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, tj.: koszty ZUS, koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług kserograficznych, opłaty za prowadzenie konta bankowego, koszty usług pocztowych, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, koszty usług księgowych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno - promocyjnych, koszty związane z ubezpieczeniem osób lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ciągu 7 dni od podpisania umowy środki w wysokości 24.000 zł (80% wsparcia kapitałowego) oraz 1.300 zł (miesięczna wartość wsparcia pomostowego) zostały przelane na Pani konto firmowe. W kolejnych miesiącach otrzyma przelew na wartość 6 000 zł (20% wartości dotacji).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy przychody z dotacji oraz wsparcia pomostowego są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z dotacji oraz wsparcia pomostowego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 62, poz. 509) wydanym na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

Opodatkowanie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest wyjątkiem od generalnej zasady opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi, iż zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność wymienioną w punktach 1-11 tego przepisu.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej ustalany jest odrębnie na każdy rok podatkowy w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Przepis art. 24 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Obliczanie podatku dochodowego jest w przypadku podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej dokonywane w sposób uproszczony, bez ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z jej podstawową konstrukcją przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość świadczenia podatkowego przy opodatkowaniu w tej formie wynika z treści przepisów prawa podatkowego.

Wobec tego podatnicy ci nie muszą wykazywać również rzeczywistych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Stawki karty podatkowej zostały bowiem tak skalkulowane, że odpowiadają wysokości podatków przypadających od przeciętnych w skali kraju przychodów i dochodów osiąganych przy określonym stanie zatrudnienia w danym rodzaju i zakresie działalności. Tym samym stawki karty podatkowej uwzględniają wszelkiego rodzaju przychody zaliczane do kategorii przychodów z działalności gospodarczej określonych w przepisach podatkowych, np. uwzględniają podatek należny od przychodów uzyskanych z dotacji bądź innych dofinansowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż korzysta Pani ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Na podstawie zawartych z realizatorem projektu umów, dotyczących przyznania wsparcia kapitałowego i podstawowego wsparcia pomostowego, otrzymała Pani dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup środków niezbędnych do rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. W ramach wsparcia pomostowego będzie Pani otrzymywała co miesiąc, przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy, 1.300 zł, które przeznaczy na pierwsze wydatki związane z prowadzeniem działalności, takie jak koszty ubezpieczenia społecznego, koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług kserograficznych, opłaty za prowadzenie konta bankowego, koszty usług pocztowych, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, koszty usług księgowych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno - promocyjnych, koszty związane z ubezpieczeniem osób lub mienia, itp.

Jako formę opodatkowania wybrała Pani kartę podatkową.

W związku z powyższym przedmiotowa pomoc finansowa w postaci jednorazowego wsparcia kapitałowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego jest neutralna podatkowo i nie rodzi żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innego, niż opodatkowany zgodnie ze stawką karty podatkowej

Nieprawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku polega na podaniu błędnej podstawy braku opodatkowania otrzymanego dofinansowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.