ITPB1/415-790/11/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki podatkowe otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2011 r. (data wpływu 27 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 1 lipca 2011 r. jako osoba fizyczna rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej - warsztat mechaniczny oraz lakierniczo-blacharski. Działalność opodatkowana jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W dniu 28 czerwca 2011 r. podpisał Pan umowę z Wójtem Gminy w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach projektu „Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł oraz na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 7.800 zł i płatnego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, tj. od 1 lipca 2011 r. do 3 stycznia 2012 r. po 1.300 zł miesięcznie.

Wsparcie kapitałowe zostanie przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zarejestrowanej przez Pana działalności, natomiast środki ze wsparcia pomostowego zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, tj.: koszty ZUS, koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług kserograficznych, opłaty za prowadzenie konta bankowego, koszty usług pocztowych, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, koszty usług księgowych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno - promocyjnych, koszty związane z ubezpieczeniem osób lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ciągu 7 dni od podpisania umowy środki w wysokości 24.000 zł (80% wsparcia kapitałowego) oraz 1.300 zł (miesięczna wartość wsparcia pomostowego) zostały przelane na Pana konto firmowe. W kolejnych miesiącach otrzyma Pan przelew na wartość 6 000 zł (20% wartości dotacji).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy przychody z dotacji oraz wsparcia pomostowego są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z dotacji oraz wsparcia pomostowego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 62, poz. 509) wydanym na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

Opodatkowanie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest wyjątkiem od generalnej zasady opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy, zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 47c, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2010 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137, zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

3. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zauważyć należy, iż Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wsparcie finansowe, w części nieprzeznaczonej na cele inwestycyjne (zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże przychód ten - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Przy czym - jak wskazano - zwolnienie to dotyczy wyłącznie tej części środków, która nie została przeznaczona na cele inwestycyjne. Środki przeznaczone na cele inwestycyjne nie stanowią bowiem przychodu, zgodnie z zapisem art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 62, poz. 509) wydanym na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od środków przyznanych podatnikom - uczestnikom projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na:

  1. rozwój przedsiębiorczości, w tym na cele inwestycyjne, dla uczestników projektu, którzy w ramach projektu zarejestrowali działalność gospodarczą lub zarejestrowali się w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. zł na członka spółdzielni w przypadku spółdzielni,
  2. stanowiących pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 224, poz. 1484).

Przy czym powyższe zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 26 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (§ 2 ww. rozporządzenia). Rozporządzenie powyższe weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2009 r.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż korzysta Pan ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Na podstawie zawartych z realizatorem projektu umów, dotyczących przyznania wsparcia kapitałowego i podstawowego wsparcia pomostowego, otrzymał Pan dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup środków niezbędnych do rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. W ramach wsparcia pomostowego będzie Pan otrzymywał co miesiąc, przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy, 1.300 zł, które przeznaczy na pierwsze wydatki związane z prowadzeniem działalności, takie jak koszty ubezpieczenia społecznego, koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług kserograficznych, opłaty za prowadzenie konta bankowego, koszty usług pocztowych, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, koszty usług księgowych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno - promocyjnych, koszty związane z ubezpieczeniem osób lub mienia, itp.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymane przez Pana wsparcie finansowe, w części przeznaczonej na cele funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże przychód ten - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Natomiast środki przeznaczone na cele inwestycyjne, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie stanowią przychodu, zgodnie z zapisem art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, otrzymywana dotacja pozostanie bez wpływu na wysokość podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do środków otrzymanych przez Pana w ramach Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - nie mają natomiast zastosowania przepisy ww. rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku.

Nieprawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku polega zatem na błędnym założeniu, że kwot dotacji wsparcie kapitałowe i wsparcie pomostowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 62, poz. 509).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.