IPPP3/443-25/11-3/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych i wyposażenia sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2011 r. (data wpływu 07.01.2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych i wyposażenia sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.01.2011r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych i wyposażenia sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jako osoba bezrobotna Wnioskodawca otrzymał dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej „Studio graficzne” (58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza). Działalność Wnioskodawca rozpoczął 14 listopada 2010 roku i zgłosił działalność w US w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów, podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych. Wnioskodawca wybrał kwartalne rozliczanie się z podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Z otrzymanej dotacji Wnioskodawca zakupił środki trwałe oraz wyposażenie. Wszystkie wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT : zespół komputerowy-powyżej 3.500 zł netto, wartości niematerialne i prawne-licencja komputerowa - powyżej 3.500 zł netto (program niezbędny do wykonywania pracy), inne urządzenia jak projektor z ekranem poniżej 3.500 zł netto (nie stanowi urządzenia peryferyjnego komputera).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy możliwe jest obniżenie kwoty podatku należnego od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego gdy zakupione środki trwałe były z dotacji PUP...

Zdaniem Wnioskodawcy, może On odliczyć podatek naliczony związany z zakupami sfinansowanymi z dotacji PUP ponieważ środki trwałe, licencja oraz inne niezbędne są do wytworzenia usługi, która będzie objęta sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych niezależnie od tego z jakich środków zakupy zostały sfinansowane. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca od 14 listopada 2010 roku prowadzi działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Na rozpoczęcie tej działalności Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Pracy dotację, za którą zakupił środki trwałe oraz wyposażenie. Wszystkie wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT.

Analizując przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem wymienionych we wniosku środków trwałych i wyposażenia służących - jak wskazano we wniosku – czynnościom opodatkowanym, udokumentowanych fakturami VAT - na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo, określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.