IPPB1/415-1114/10-5/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu dotyczącego Rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie płockim środki na podjęcie działalności gospodarczej w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej, a w części przeznaczonej na zakup wyposażenia stanowią przychód z działalności gospodarczej korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym jako przychód.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2010 r. (data wpływu 17 grudnia 2010 r.) oraz piśmie z dnia 22.02.2011 r. (data wpływu 23.02.2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-1114/10-2/MT z dnia 18.02.2011 r. (data nadania 18.02.2011 r., data doręczenia 21.02.2011 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania jednorazowej dotacji z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia skutków podatkowych otrzymania jednorazowej dotacji z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną. W dniu 29.11.2010 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę ze Starostą o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy w ramach programu dotyczącego Rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie w kwocie 19.100 zł w celu podjęcia na własny rachunek działalności gospodarczej w zakresie usług rachunkowo-księgowych.

Zgodnie z umową przekazanie środków nastąpiło w dniu 30.11.2010 r. na wskazane konto bankowe. W dniu 01.12.2010 r. Wnioskodawczyni zgłosiła fakt rozpoczęcia działalności w Urzędzie Gminy. W Urzędzie Skarbowym Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia jako podatnik VAT czynny, opodatkowany wg zasad ogólnych, prowadzący ewidencję księgową w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Około 20 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni dokona w ramach otrzymanych środków finansowych zakupu używanego sprzętu i urządzeń (z likwidującego się oddziału biura), których wartość jednostkowych pozycji nie przekracza 3.500 zł. Będą to różnego rodzaju meble biurowe, telefony, telefax, komputery, monitory, drukarki, radio, kalkulatory itp. przedmioty, które w pełni wykorzysta do prowadzonej działalności gospodarczej.

Niektóre z zakupionych składników spełniają kryteria wyposażenia tj. ich jednostkowa wartość początkowa przekracza 1.500 zł, dlatego też Wnioskodawczyni zamierza je wprowadzić do ewidencji wyposażenia, a pozostałe potraktować jako eksploatacyjne materiały biurowe związane ściśle z prowadzoną działalnością.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 18.02.2011 r. Nr IPPB1/415-1114/10-2/MT Wnioskodawczyni uzupełniła swój wniosek o brakującą opłatę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz innych przedmiotów eksploatacyjnych zrefundowane środkami z dotacji będą stanowić koszt uzyskania przychodu...

Odpowiedź na pytanie Nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Wniosek Pani w zakresie pytania Nr 2 zostanie rozstrzygnięty oddzielną interpretacją.

Ad: 1

Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 121 ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są: jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Na mocy ww. ustawy Wnioskodawczyni uważa, że przychód ten jest zwolniony z opodatkowania, co skutkuje, że przychodu z tytułu otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ani w zeznaniu rocznym, dlatego gdyż nie jest to przychód z działalności gospodarczej (w chwili otrzymania dotacji Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności), ale przychód z innych źródeł zwolniony z opodatkowania na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 121.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, otrzymana dotacja z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej – z wyjątkiem tej części, która przeznaczona została na zakup środków trwałych – będzie stanowić dla podmiotów, którym jest wypłacona przychód ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Natomiast stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 29.11.2010 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę ze Starostą o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy w ramach programu dotyczącego Rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie w kwocie 19.100 zł w celu podjęcia na własny rachunek działalności gospodarczej w zakresie usług rachunkowo-księgowych. Zgodnie z umową przekazanie środków nastąpiło w dniu 30.11.2010 r. na wskazane konto bankowe. W dniu 01.12.2010 r. Wnioskodawczyni zgłosiła fakt rozpoczęcia działalności w Urzędzie Gminy.

Zasady przyznawania dotacji z Funduszu Pracy na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). W myśl art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Reasumując, otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu dotyczącego Rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie płockim środki na podjęcie działalności gospodarczej w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej, a w części przeznaczonej na zakup wyposażenia stanowią przychód z działalności gospodarczej korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym jako przychód.

Niemniej zgodnie objaśnieniami do księgi w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), ewentualnym miejscem, gdzie można księgować otrzymane dotacje jest kolumna 16 (uwagi). W kolumnie tej bowiem mogą być ewidencjonowane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane.

Pomimo, iż dotacja otrzymana na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczona na zakup wyposażenia jest zwolniona z opodatkowania stanowisko należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ nie jest to przychód z innych źródeł, lecz przychód z działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.