IBPBI/1/415-1087/11/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy można opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych po zawieszeniu działalności gospodarczej, której nie podjęto w terminie jej rejestracji, lecz dopiero w dniu uzyskania pierwszego przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2011r. (data wpływu do tut. Biura dnia 20 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskanych w 2011r. przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskanych w 2011r. przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktycznz

W dniu 19 marca 2010r. Wnioskodawca złożył wniosek o zarejestrowanie firmy. Przy składaniu wniosku nie zadeklarował i nie wskazał formy opodatkowania dochodów, które będzie osiągał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że od chwili zarejestrowania działalności nie wykonywał żadnych usług i nie osiągał żadnych dochodów, w dniu 4 maja 2010r. zawiesił działalność firmy. W dniu 11 marca 2011r. Wnioskodawca wznowił działalność gospodarczą. Następnie w dniu 14 marca 2011r. złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania w 2011r. przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do opodatkowania przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie złożonego w dniu 14 marca 2011r. oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. Także art. 9 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uważa, iż złożenie przez Niego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w dniu 14 marca 2011r. było prawidłowe i spełniało warunki przewidziane w art. 9 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskodawca podkreślił, iż do marca 2011r. nie uzyskał żadnego przychodu z działalności gospodarczej, która de facto w okresie od 4 maja 2010r. do 10 marca 2011r. była zawieszona.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym w myśl ar. 9a ust. 1 tej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podkreślić także należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika m.in., iż Wnioskodawca w dniu 19 marca 2010r. złożył wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej. Przy składaniu wniosku nie zadeklarował i nie wskazał formy opodatkowania dochodów, uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że od chwili zarejestrowania działalności nie wykonywał żadnych usług i nie osiągał żadnych dochodów, w dniu 4 maja 2010r. zawiesił działalność. W dniu 11 marca 2011r. Wnioskodawca wznowił działalność gospodarczą. Następnie w dniu 14 marca 2011r. złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Mając powyższe na względzie w pierwszej kolejności zauważyć należy, iż Wnioskodawca rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, obowiązany był do dokonania wyboru formy opodatkowania tej działalności. W roku 2010r. Wnioskodawca, jako podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mógł więc do dnia uzyskania pierwszego przychodu, wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jako formę opodatkowania tej działalności. Nie dokonał On jednakże takiego wyboru, a w dniu 4 maja 2010 r, działalność tą zawiesił. Oznacza to w istocie, iż od marca 2010r. był on osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (zawieszoną od dnia 4 maja 2010r.), opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych (z uwagi na brak wyboru innej formy opodatkowania).

Z uwagi na powyższe, nie sposób uznać Wnioskodawcy za osobę fizyczną rozpoczynającą w 2011r. prowadzenie działalności gospodarczej, lecz jedynie za osobę podejmującą po przerwie (zawieszeniu) działalność gospodarczą. Zamierzając wiec korzystać w 2011r. z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej w tym roku działalności gospodarczej, Wnioskodawca obowiązany był do dokonania wyboru tej formy opodatkowania, zgodnie z cyt. powyżej art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do dnia 20 stycznia 2011r. Bez znaczenia w tym względzie jest przy tym okoliczność, iż przed zawieszeniem działalności, Wnioskodawca nie „świadczył żadnych usług, ani nie osiągnął żadnych dochodów”. W świetle obowiązujących przepisów prawa, w 2011r. był on bowiem podmiotem prowadzącym (a nie rozpoczynającym) pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zauważyć przy tym należy, iż fakt zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza, iż podatnik nie może podejmować żadnych czynności związanych z tą działalnością, a zwłaszcza istotnych dla zabezpieczenia jego interesów. Innymi słowy, przewidując, iż w połowie marca 2011r. podejmie zawieszoną uprzednio działalność gospodarczą i zamierzając skorzystać ze szczególnej (uproszczonej) formy opodatkowania tej działalności (jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) Wnioskodawca winien był dokonać wyboru tej formy opodatkowania w stosownym, a określonym ww. przepisami prawa terminie.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.