Rozpoczęcie działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
5
cze

Istota:

Czy można opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych po zawieszeniu działalności gospodarczej, której nie podjęto w terminie jej rejestracji, lecz dopiero w dniu uzyskania pierwszego przychodu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2011r. (data wpływu do tut. Biura dnia 20 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskanych w 2011r. przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2012
18
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Fragment:

(...) od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 28 czerwca 2011 r. podpisał Pan umowę z Wójtem Gminy w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach projektu „Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł oraz na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 7.800 zł i płatnego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, tj. od 1 lipca 2011 r. do 3 stycznia 2012 r. po 1.300 zł miesięcznie. Wsparcie kapitałowe zostanie przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zarejestrowanej przez Pana działalności, natomiast środki ze wsparcia pomostowego zostaną (...)

2012
27
kwi

Istota:

Czy przychody z dotacji oraz wsparcia pomostowego są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) jest w formie karty podatkowej. W dniu 26 lipca 2011 r. podpisała Pani umowę z Wójtem Gminy w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach projektu „Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł oraz na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 7.800 zł i płatnego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, tj. od 4 lipca 2011 r. do 3 stycznia 2012 r. po 1.300 zł, miesięcznie. Wsparcie kapitałowe zostanie przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zarejestrowanej przez Panią działalności, natomiast środki ze wsparcia pomostowego zostaną (...)

2011
1
paź

Istota:

1. Czy należny podatek dochodowy, tj. w przypadku Wnioskodawcy 18%, Zainteresowany może pomniejszyć o tzw. kwotę niezamortyzowaną (amortyzacja), czy też jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty podatku?
2. Jeśli Wnioskodawca będzie zobligowany do zapłaty pełnej kwoty podatku, tj. 18%, to czy ewentualnie wkład własny przy zakupie ciągnika, tj. 2.240 zł, może zostać ujęty; tzn. czy wtedy pełna kwota podatku (tj. 18%) w jakiś sposób może zostać zmniejszona?

Fragment:

(...) początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych. Poprzez sumę odpisów amortyzacyjnych należy rozumieć zarówno odpisy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jak i odpisy, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Pracy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z której w 2009 roku zakupił środek trwały – miniciągnik. Zainteresowany uważa, iż możliwe jest pomniejszenie należnego podatku z tytułu sprzedaży miniciągnika o wartość - kwotę niezamortyzowaną. Reasumując, w celu wyliczenia dochodu ze sprzedaży środka trwałego Wnioskodawca ma możliwość pomniejszenia przychodu ze sprzedaży o całą niezamortyzowaną wartość tego środka trwałego, a nie jak wskazał Zainteresowany należnego (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy wydatki na wyposażenie, sfinansowane z bezzwrotnej Pomocy z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznanej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tej działalności?

Fragment:

(...) 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 cyt. ustawy. Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż środki przyznane na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pochodzące z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Wnioskodawca wydatkował na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności. Reasumując, wydatki na wyposażenie, sfinansowane z bezzwrotnej Pomocy z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznanej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tej działalności zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie (...)

2011
1
paź

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych i wyposażenia sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy

Fragment:

(...) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.01.2011r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych i wyposażenia sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Jako osoba bezrobotna Wnioskodawca otrzymał dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej „Studio graficzne” (58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza). Działalność Wnioskodawca rozpoczął 14 listopada 2010 roku i zgłosił działalność w US w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów, podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych. Wnioskodawca wybrał kwartalne rozliczanie się z podatku dochodowego oraz podatku VAT. Z otrzymanej dotacji (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy otrzymana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w części nieprzeznaczonej na nabycie środków trwałych, stanowi przychód zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy?

Fragment:

(...) zawodowej, Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy została udzielona Wnioskodawczyni pomoc publiczna o wartości 17.000,00 zł. Z dotacji tej sfinansowane zostały: zakupy środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł, zakupy towarów handlowych, zakupy drobnego sprzętu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w części nieprzeznaczonej na nabycie środków trwałych, stanowi przychód zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy... Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na niejednolite stanowisko organów podatkowych, a co za tym idzie różne interpretacje co do podstawy prawnej, pozwalającej na zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego (...)

2011
1
paź

Istota:

1. Czy dotacja otrzymana z Miejskiego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121?2. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł, sfinansowane z Funduszu Pracy dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Wnioskodawcy została przyznana jednorazowa dotacja ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Reasumując, mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem stanowią one przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki sfinansowane z tych środków przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, przeznaczone na zakup wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł, stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 ww. ustawy, stanowią koszty uzyskania (...)

2011
1
wrz

Istota:

Otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu dotyczącego Rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie płockim środki na podjęcie działalności gospodarczej w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej, a w części przeznaczonej na zakup wyposażenia stanowią przychód z działalności gospodarczej korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym jako przychód.

Fragment:

(...) jako przychód. Niemniej zgodnie objaśnieniami do księgi w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), ewentualnym miejscem, gdzie można księgować otrzymane dotacje jest kolumna 16 (uwagi). W kolumnie tej bowiem mogą być ewidencjonowane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane. Pomimo, iż dotacja otrzymana na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczona na zakup wyposażenia jest zwolniona z opodatkowania stanowisko należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ nie jest to przychód z innych źródeł, lecz przychód z działalności gospodarczej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy otrzymana dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Szczegółowe warunki przyznawania tych środków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 ze zm.). Z treści umowy dołączonej do wniosku wynika, że podstawą przyznania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 425 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 512 ze zm.) (...)