ITPB3/4510-528/15/MJ | Interpretacja indywidualna

Ustalenie momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych powstałych z tytułu nabycia udziałów oraz usługi pośrednictwa
ITPB3/4510-528/15/MJinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. nabycie udziałów
 3. różnice kursowe
 4. udział
 5. usługi pośrednictwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), uzupełnione pismami z dnia 9 października 2015 r. oraz z dnia 15 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych powstałych z tytułu nabycia udziałów oraz usługi pośrednictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 9 października 2015 r. oraz z dnia 15 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych powstałych z tytułu nabycia udziałów oraz usługi pośrednictwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

O” SA, zwana dalej Spółką, dokonała zakupu udziałów w podmiocie zagranicznym, notowanym na giełdzie papierów wartościowych w „Z”. Cena zakupu udziałów wyrażona została w walucie obcej. Cenę nabycia udziałów zwiększa prowizja z tytułu ich nabycia również wyrażona w walucie obcej.

W celu ustalenia wartości udziałów Spółka dokonała przeliczenia wartości ceny udziałów po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień ich przyznania, a w przypadku prowizji po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury za wykonaną usługę.

Cena za udziały została zapłacona, kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień zapłaty był wyższy od kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu na nabycie udziałów. W konsekwencji, cena nabycia udziałów przeliczona na PLN wg kursu na dzień poprzedzający poniesienie kosztu była niższa od ceny przeliczonej na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dokonanie zapłat, dlatego też Spółka rozpoznała ujemne różnice kursowe.

Wydatki poniesione na prowizję za nabycie udziałów również zostały przez Spółkę uiszczone. Kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień zapłaty był wyższy od kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury za usługi pośrednictwa w nabyciu udziałów zagranicznego podmiotu. W konsekwencji, cena nabycia usługi pośrednictwa (prowizji) przeliczona na PLN wg kursu na dzień poprzedzający poniesienie kosztu była niższa od ceny przeliczonej na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dokonanie zapłat, dlatego też Spółka rozpoznała ujemne różnice kursowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 • Czy powstałe różnice będące efektem przeliczenia wartości nabytych udziałów mogą przez Spółkę zostać rozpoznane w rachunku podatkowym jako ujemne różnice kursowe w momencie dokonania zapłaty, nie zaś w momencie zbycia udziałów...
 • Czy różnice powstałe z przeliczenia ceny nabycia usługi pośrednictwa (prowizji) wg kursu na dzień poprzedzający poniesienie kosztu a cena przeliczona na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dokonanie zapłaty mogą być wykazane w rozliczeniu podatkowym jako ujemne różnice kursowe w momencie dokonania zapłaty, nie zaś w momencie zbycia udziałów...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

W sytuacji ponoszenia kosztów w walucie obcej, różnice kursowe powstają w przypadkach wskazanych w art. 15 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r, poz. 851 z późn. zm.), zwanej dalej PDOP, tj.:

 • dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (zwany dalej NBP) jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Stosownie do art. 15a ust. 6 ustawy o PDOP, przez średni kurs ogłaszany przez NBP rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przy czym, zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o PDOP, za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącania wierzytelności.

Z powyższych przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy wartość poniesionego przez Spółkę kosztu wyrażonego w walucie obcej (tj. ceny za nabywane udziały) po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, w Spółce realizują się ujemne różnice kursowe. Analogicznie, w sytuacji, gdy wartość poniesionego przez Spółkę kosztu wyrażonego w walucie obcej (tj. ceny za nabywane udziały) po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, w Spółce realizują się dodatnie różnice kursowe zwiększające przychód podatkowy.

Przy czym, w sytuacji Spółki, kosztem poniesionym w rozumieniu powyżej przedstawionych przepisów jest cena wynikająca z umowy sprzedaży udziałów, jako że transakcja nie została udokumentowana fakturą. Obliczone w powyższy sposób różnice kursowe - stosownie do art. 15a ust. 1 i ust. 2 ustawy o PDOP - powinny zwiększać odpowiednio przychody lub koszty uzyskania przychodów Spółki w dacie realizacji różnic kursowych.

W indywidualnej interpretacji wydanej w dniu 8 grudnia 2009 r., w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB3/423-523/09/AW) stwierdzono, iż w sytuacji nabycia udziałów, za które cena wyrażona jest w walucie obcej za koszt poniesiony w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP należy uznać koszt, wynikający z zawartej umowy kupna-sprzedaży udziałów (z aktu notarialnego), zaś za dzień zapłaty - dzień uregulowania zobowiązania. Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w powyższej interpretacji powstałe w tej sytuacji zrealizowane różnice kursowe będą stanowiły koszt lub przychód podatkowy w dacie faktycznej zapłaty.

W celu ustalenia wartości udziałów Spółka dokonała przeliczenia wartości ceny udziałów po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień ich przyznania, a w przypadku prowizji po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury za wykonaną usługę. Cena za udziały została zapłacona, kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień zapłaty był wyższy od kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu na nabycie udziałów. W konsekwencji, cena nabycia udziałów przeliczona na PLN wg kursu na dzień poprzedzający poniesienie kosztu była niższa od ceny przeliczonej na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dokonanie zapłat, dlatego też Spółka rozpoznała ujemne różnice kursowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, w chwili zapłaty przez Spółkę wyrażonej w walucie obcej ceny za nabywane udziały w zagranicznych lub krajowych spółkach kapitałowych, w Spółce realizują się - w zależności od wahań kursów walut - dodatnie lub ujemne różnice kursowe, które powinny zwiększać odpowiednio przychody lub koszty uzyskania przychodów Spółki w momencie zapłaty ceny za nabywane udziały.

Wydatki poniesione na prowizje za nabycie udziałów również zostały przez Spółkę uiszczone. Kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień zapłaty był wyższy od kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury za usługi pośrednictwa w nabyciu udziałów zagranicznego podmiotu. W konsekwencji, cena nabycia usługi pośrednictwa (prowizji) przeliczona na PLN wg kursu na dzień poprzedzający poniesienie kosztu była niższa od ceny przeliczonej na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dokonanie zapłat, dlatego też Spółka rozpoznała ujemne różnice kursowe.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w indywidualnej interpretacji wydanej w dniu 8 grudnia 2009 r., przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB3/423-523/09/AW), która stanowi że użyte przez ustawodawcę w art. 16ust. 1 pkt 8 ustawy podatkowej określenie wydatki na nabycie oznacza takie wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji które mają bezpośredni związek z ich zakupem od drugiego podmiotu. Są to więc wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe. Do wydatków na nabycie zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (np. opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.)." Wydatki poczynione przez Spółkę na usługi pośrednictwa w nabyciu akcji (prowizja) należy zakwalifikować do wydatków bezpośrednio warunkujących nabycie udziałów podmiotu zagranicznego. Zdaniem Wnioskodawcy, w chwili zapłaty przez Spółkę wyrażonej w walucie obcej faktury za pośrednictwo w nabyciu akcji (prowizje) w Spółce realizują się - w zależności od wahań kursów walut - dodatnie lub ujemne różnice kursowe, które powinny zwiększać odpowiednio przychody lub koszty uzyskania przychodów Spółki w momencie zapłaty ceny za nabywane udziały.

W tym miejscu Spółka podkreśla, iż do różnic kursowych, które realizują się na transakcji nabycia udziałów za cenę wyrażoną w walucie obcej nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP. Zgodnie z powyższym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów między innymi wydatków na nabycie udziałów w spółce aż do czasu odpłatnego zbycia tych udziałów. Przepis ten nie znajdzie zastosowania do różnic kursowych realizujących się na transakcji nabycia udziałów, gdy różnice te nie mieszczą się w pojęciu wydatków na nabycie udziałów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPB3/423-523/09/AW jednoznacznie podkreślił, że do wydatków na nabycie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP nie można jednak zakwalifikować przedmiotowych różnic kursowych. Dlatego też zrealizowane różnice kursowe jako, że nie stanowią bezpośredniego warunku nabycia udziałów powinny być rozliczane samodzielnie. Jednocześnie wskazać należy, iż za datę powstania przychodu (poniesienia kosztu) z tytułu omawianych różnic kursowych należy uznać moment zapłaty za udziały (uregulowania należności)."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze późn. zm.; dalej: updop) ustala zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego, czyli powinności przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem tych zdarzeń. Ustala, kiedy i w jakich sytuacjach powstanie obowiązek podatkowy. Zdarzeniami, z którymi ustawodawca wiąże obowiązek podatkowy są różnice kursowe.

Wątpliwości zgłoszone przez Spółkę w złożonym wniosku dotyczą momentu zaliczenia do rachunku podatkowego ujemnych różnic kursowych powstałych przy nabyciu udziałów w spółce zagranicznej oraz usługi pośrednictwa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z kolei z art. 9b ust. 1 updop wynika, że podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 15a, albo na podstawie przepisów o rachunkowości pod warunkiem, że w okresie, o którym mowa w art. 9b ust. 3 updop, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

W oparciu o treść wniosku należy przyjąć, że Spółka stosuje tzw. podatkową metodę ustalania różnic kursowych, określoną w art. 15a updop.

Stosownie do art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 ustawy.

Prawidłowe wyliczenie podatku uzależnione jest więc m.in. od właściwego ustalenia różnic kursowych, w tym od przyjęcia właściwego momentu do uwzględnienia ich w rachunku podatkowym.

Jeśli chodzi o podatkowe różnice kursowe związane z poniesionym kosztem, o czym traktuje treść wniosku - to przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią, że:

 • dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia – art. 15a ust. 2 pkt 2 updop;
 • ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - art. 15a ust. 3 pkt 2 updop.

Zgodnie z art. 15a ust. 7 updop, za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3 uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 - dzień uregulowania zobowiązań w jakiekolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Zauważyć należy, że z treści zapisów ww. art. 15a ust. 2 i ust. 3 wypływa jednoznaczny wniosek, iż z różnicami kursowymi w sensie podatkowym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy równocześnie:

 • dane zdarzenie gospodarcze wyrażone zostało w walucie obcej,
 • realizacja tego zdarzenia nastąpiła w walucie obcej.

A zatem, w przypadku różnic kursowych związanych z kosztami ustawodawca uzależnił możliwość ich powstania od kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek:

 • koszty zostały wyrażone w walutach obcych,
 • nastąpiło zarachowanie i zapłata w walucie obcej zobowiązania,
 • między momentem poniesienia kosztu a momentem zapłaty wystąpiły różne kursy walut.

Jak wspomniano wyżej, różnice kursowe wyodrębnione są w przychodach i kosztach podatkowych. Istotne jest to, że mimo iż są związane z poniesionym kosztem – to jednak są samodzielną pozycją przychodów (dodatnie) lub kosztów uzyskania przychodów (ujemne) i w tym znaczeniu mają charakter autonomiczny. Przesądza o tym kasowy charakter różnic kursowych, co wynika z faktu, że ustawodawca możliwość ich powstania nierozerwalnie wiąże z elementem zapłaty. Dodatkowo o kasowym charakterze różnic kursowych świadczy również to, że na gruncie ustawy podatkowej są one kategorią szczególną włączoną w zakres pojęcia otrzymanych pieniędzy i wartości pieniężnych – ustawa stanowi bowiem, że przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 uodop).

Skoro zatem podatkowe różnice kursowe samodzielnie stanowią przychody bądź koszty podatkowe i powstają w chwili zapłaty - to należy uznać, że to właśnie data zapłaty kosztu przesądza o momencie uwzględnienia różnic kursowych w rachunku podatkowym. Bez znaczenia jest przy tym z jaką kategorią kosztów podatkowych różnice te są związane, poza wyjątkiem gdy dotyczą one wydatków zaliczanych w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 16 ust. 5 updop). Inaczej rzecz ujmując, powstałe różnice kursowe co do zasady wpływają na wynik podatkowy „na bieżąco”, tj. w momencie ostatecznego uregulowania kosztu podatkowego.

Z wniosku wynika, że Spółka dokonała zakupu udziałów w podmiocie zagranicznym, notowanym na giełdzie papierów wartościowych w Z. Cena zakupu udziałów wyrażona została w walucie obcej. Cenę nabycia udziałów zwiększa prowizja z tytułu ich nabycia również wyrażona w walucie obcej.

W celu ustalenia wartości udziałów Spółka dokonała przeliczenia wartości ceny udziałów po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień ich przyznania, a w przypadku prowizji po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury za wykonaną usługę.

Cena za udziały została zapłacona, kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień zapłaty był wyższy od kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu na nabycie udziałów. W konsekwencji, cena nabycia udziałów przeliczona na PLN wg kursu na dzień poprzedzający poniesienie kosztu była niższa od ceny przeliczonej na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dokonanie zapłat, dlatego też Spółka rozpoznała ujemne różnice kursowe.

Wydatki poniesione na prowizję za nabycie udziałów również zostały przez Spółkę uiszczone. Kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień zapłaty był wyższy od kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury za usługi pośrednictwa w nabyciu udziałów zagranicznego podmiotu. W konsekwencji, cena nabycia usługi pośrednictwa (prowizji) przeliczona na PLN wg kursu na dzień poprzedzający poniesienie kosztu była niższa od ceny przeliczonej na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dokonanie zapłat, dlatego też Spółka rozpoznała ujemne różnice kursowe.

W dacie uregulowania (zapłaty) zobowiązania przez Spółkę powstałe na rozrachunkach z tytułu omawianej transakcji nabycia udziałów oraz usługi pośrednictwa, zrealizowane ujemne różnice kursowe będą stanowiły dla Spółki koszt podatkowy. Nie będą one korygowały ceny nabycia udziałów, gdyż nie są one elementem kształtującym cenę nabycia dla celów podatkowych. Użyte przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 pkt 8 updop określenie „wydatków na nabycie” należy rozumieć jako wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe. Do wydatków na nabycie zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów w wysokości określonej w umowie sprzedaży i podlegającą zarachowaniu w księgach, a także inne koszty bezpośrednio związane z zakupem (np. opłaty notarialne, prowizje itp.). Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów. Różnice kursowe powstające przy spłacie zobowiązania za nabyte udziały nie są „wydatkiem na nabycie udziałów”, gdyż nie są kosztem bezpośrednio warunkującym nabycie tych udziałów a jedynie kosztem związanym ze sposobem płatności. Zatem słusznie uważa Spółka, że nie ma tu zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 updop.

Wobec powyższego, zrealizowane ujemne różnice kursowe, ponieważ nie stanowią bezpośredniego warunku nabycia udziałów, powinny być naliczone na dzień zapłaty za transakcję zakupu przedmiotowych udziałów oraz za usługę pośrednictwa, i ujęte jako koszty uzyskania przychodów na moment uregulowania ceny nabycia.

W tym też kontekście stanowisko Spółki co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia ujemnych różnic kursowych naliczonych z tytułu zapłaty za nabyte udziały oraz usługi pośrednictwa jest prawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego, wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie jest wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.