ITPB1/415-284/12/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy od dnia 1 stycznia 2012 r. w roku podatkowym 2012 r. na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek ustalania różnic kursowych na zasadach określonych w art. 24c ust. 1 – 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu 14 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości ustalania podatkowych różnic kursowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości ustalania podatkowych różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest wykonywanie usług budowlanych tj. wykonywanie posadzek przemysłowych na zlecenie. Od uzyskiwanego dochodu z działalności gospodarczej zobowiązany jest do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%. Od szeregu lat, w tym w roku podatkowym 2008, 2009, 2010, 2011, a także od dnia 1 stycznia 2012 r. zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1123 ze zm.). Do roku podatkowego 2009 włącznie sprawozdania finansowe podatnika były badane przez biegłego rewidenta. Wnioskodawca nabywał i nabywa w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych szereg materiałów budowlanych na terenie Unii Europejskiej, które to transakcje są zawierane w walucie euro lub funtach brytyjskich co skutkuje, iż powstają różnice kursowe. W dniu 17 grudnia 2008 r. Wnioskodawca mając za podstawę art. 14b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż różnice kursowe będzie wyliczał w oparciu o zasady określone w ustawie o rachunkowości. Powyższe zasady wyliczania różnic kursowych były stosowane w roku podatkowym 2009, w roku podatkowym 2010 oraz w roku podatkowym 2011 r. W dniu 12 marca 2012 r. podatnik zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. rezygnuje z ustalania różnic kursowych na zasadach określonych ustawą o rachunkowości oraz poinformował organ podatkowy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. różnice kursowe będą określane zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 24c ust. 1-10 ww. ustawy. Wnioskodawca przewiduje, iż sprawozdanie finansowe podatnika za rok podatkowy 2011 nie będzie badane przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od dnia 1 stycznia 2012 r. w roku podatkowym 2012 r. na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek ustalania różnic kursowych na zasadach określonych w art. 24c ust 1 – 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy za rok podatkowy 2010 nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta oraz sprawozdanie finansowe podatnika za rok podatkowy 2011 także nie zostanie zbadane przez biegłego rewidenta, mając za podstawę treść art. 14b ust.1 ww. ustawy należy uznać, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. nie przysługuje Wnioskodawcy uprawnienie do obliczania różnic kursowych na zasadach określonych ustawą o rachunkowości. Reasumując powyższe należy uznać, że na Wnioskodawcy od dnia 1 stycznia 2012 r. w roku podatkowym 2012 r. spoczywa obowiązek ustalania różnic kursowych na zasadach określonych w art. 24c ust 1 - 10 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 24c, z zastrzeżeniem ust. 2.

W myśl ust. 2, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 4, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

Stosownie do treści art. 14b ust. 4 ww. ustawy, w przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Natomiast w myśl art. 14b ust. 5 ww. ustawy, w przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 2, podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej metody. Rezygnacja może nastąpić po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4.

Wnioskodawca od roku podatkowego 2008, a także od dnia 1 stycznia 2012 r. zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1123 ze zm.). W dniu 17 grudnia 2008 r. Wnioskodawca mając za podstawę art. 14b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż różnice kursowe będzie wyliczał w oparciu o zasady określone w ustawie o rachunkowości. Powyższe zasady wyliczania różnic kursowych były stosowane w roku podatkowym 2009, w roku podatkowym 2010 oraz w roku podatkowym 2011 r. W dniu 12 marca 2012 r. podatnik zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. rezygnuje z ustalania różnic kursowych na zasadach określonych ustawą o rachunkowości oraz poinformował organ podatkowy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. różnice kursowe będą określane zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 24c ust. 1-10 ww. ustawy. Wnioskodawca wskazał, że sprawozdanie finansowe za 2010 r. nie było badane przez biegłego rewidenta, przewiduje również, iż za rok podatkowy 2011 r. sprawozdanie finansowe nie będzie także badane przez biegłego rewidenta.

Na podstawie wskazanych powyżej przepisów, stwierdzić należy, że zawiadomienie pisemne właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z ustalania różnic kursowych metodą o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy złożyć w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym ma nastąpić rezygnacja. Termin powyższy jest terminem prawa materialnego, wobec powyższego, nie jest możliwe jego przywrócenie. Uchybienie temu terminowi powoduje, że podatnik obowiązany jest nadal (w kolejnym roku podatkowym) stosować tę metodę ustalania różnic kursowych.

W związku z faktem, że Wnioskodawca do końca 2011 r. nie poinformował pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z ustalania różnic kursowych metodą o której mowa w art. 14b ust. 2 ww. ustawy, zobowiązany jest do kontynuowania tej metody ustalania różnic kursowych w 2012 r. Złożone w dniu 12 marca 2012 r. zawiadomienie, nie skutkuje zatem rezygnacją z bilansowej metody ustalania różnic kursowych na 2012 r.

Ponadto wskazać należy, że brak badania bilansu za lata podatkowe 2010 i 2011, jest naruszeniem obowiązków wynikających z treści przepisu art. 14b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże ocena tego naruszenia, może być przedmiotem ewentualnego postępowania podatkowego do którego organ podatkowy nie jest uprawniony w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnych.

Natomiast przepisy ustawy nie przewidują sankcji w postaci utraty prawa do rozliczenia różnic kursowych metodą rachunkową, w sytuacji, gdy nie jest przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez podmioty uprawnione do ich badania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.