IPTPB3/4510-136/15-2/KJ | Interpretacja indywidualna

1.Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego może dojść do powstania (dodatnich bądź ujemnych) podatkowych różnic kursowych?
2.Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego różnica, która powstanie pomiędzy wartością wyrażoną w PLN wynikającą z faktury zakupowej, a przeliczoną na PLN wartością, która została rzeczywiście zapłacona przez Spółkę (w walucie obcej) nie stanowi przychodu podatkowego/kosztu podatkowego?
IPTPB3/4510-136/15-2/KJinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. różnice kursowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • rozliczania różnic kursowych (pytanie nr 1) –jest prawidłowe;
 • braku możliwości ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnicy, która powstaje pomiędzy wartością wyrażoną w PLN wynikającą z faktury zakupu, a przeliczoną na PLN wartością, która została zapłacona w walucie obcej (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka (Wnioskodawca) zawarła umowę z kontrahentem zagranicznym (Sprzedawca) na zakup usług. Sprzedawca – zgodnie z umową – wystawia Wnioskodawcy fakturę w złotych polskich. Faktury te Spółka reguluje w walucie euro.

Do przeliczenia kwot ze złotówek na euro Spółka stosuje jeden z kursów określonych poniżej, tj.:

 • kurs ustalony każdorazowo ze Sprzedawcą, wskazany na fakturze;
 • kurs sprzedaży z dnia dokonania płatności stosowany przez bank Wnioskodawcy.

Zapłata za wystawione przez Sprzedawcę faktury następuje tylko z konta walutowego EUR, którego właścicielem jest Spółka i które prowadzone jest przez bank obsługujący Spółkę.

Różnice kursowe Spółka ustala na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, późn, 654, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego może dojść do powstania (dodatnich bądź ujemnych) podatkowych różnic kursowych...
 2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego różnica, która powstanie pomiędzy wartością wyrażoną w PLN wynikającą z faktury zakupowej, a przeliczoną na PLN wartością, która została rzeczywiście zapłacona przez Spółkę (w walucie obcej) nie stanowi przychodu podatkowego/kosztu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie pytania nr 1

Zdaniem Spółki, jedynie w części dotyczącej własnych środków na rachunku powstaną podatkowe różnice kursowe. Natomiast różnice pomiędzy wartością zobowiązania wyrażoną w złotych polskich a kwotą wydaną na zakup waluty obcej, w której zapłata została faktycznie uiszczona nie będą stanowiły podatkowych różnic kursowych w świetle art. 15a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 3 oraz art. 15a ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, dodatnie/ujemne różnice kursowe powstają jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków łub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest (odpowiednio) niższa/wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

W świetle powyższych regulacji – niezależnie od tego w jakiej walucie będzie wyrażony koszt zakupionych przez Spółkę usług – w każdym przypadku, gdy Spółka dokona płatności w walucie obcej (ze środków w walucie obcej zgromadzonych na rachunku walutowym Spółki) zrealizowane zostaną różnice kursowe od środków własnych.

W zakresie pytania nr 2

Zdaniem Spółki, różnica, która powstanie pomiędzy wartością wyrażoną w PLN wynikającą z faktury zakupowej, a przeliczoną na PLN wartością, która została rzeczywiście zapłacona przez Spółkę w walucie obcej nie stanowi przychodu podatkowego/kosztu podatkowego.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe powstają dla celów podatkowych jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Jak wynika ze wskazanych regulacji, powstanie różnic kursowych dla celów podatkowych jest możliwe jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 1. został poniesiony koszt, który był wyrażony w walucie obcej;
 2. koszt ten został zapłacony w walucie obcej.

W analizowanym przypadku, pierwszy ze wskazanych warunków nie został spełniony, tj. poniesiony przez Spółkę koszt był wyrażony w PLN. Zdaniem Spółki także określenie na fakturze kosztu w PLN oraz dodanie informacji o kursie EUR przyjętego przez Strony w drodze ustnego porozumienia nie można argumentować jakoby koszt został wyrażony w walucie obcej.

Tym samym, w przypadku gdy Spółka zapłaci w walucie obcej zobowiązanie określone w PLN, różnice kursowe dla celów podatkowych nie zostaną zrealizowane.

W opinii Spółki, mając na względzie, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób wyraźny wskazują sytuacje, w których różnice kursowe stanowią przychód/koszt uzyskania przychodu, a opisana sytuacja nie została wymieniona w katalogu zdarzeń skutkujących powstaniem różnic kursowych dla celów podatkowych, omawiane różnice nie powinny wpłynąć na wynik podatkowy Spółki. Tym samym różnica, która powstanie pomiędzy wartością wyrażoną w PLN wynikającą z faktury zakupowej, a przeliczoną na PLN wartością, która została rzeczywiście zapłacona przez Spółkę w walucie obcej nie stanowi przychodu podatkowego/kosztu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania nr 1 i nr 2 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Jednocześnie tutejszy Organ informuje, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., późn, 851, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.