IPTPB3/423-370/13-2/IR | Interpretacja indywidualna

W związku z planowanym wprowadzeniem w firmie płatności e-coinami Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie czy skoro kurs wymiany pomiędzy chwilą zakupu przez klienta a chwilą wymiany na giełdzie na walutę PLN ma w zasadzie charakter różnic kursowych, Spółka może do celów podatkowych traktować e-coiny jako walutę, a ewentualne dodatnie lub ujemne przychody z wymiany traktować jako przychody lub straty z różnic kursowych w celu późniejszego właściwego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/423-370/13-2/IRinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. różnice kursowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2013 r. (data wpływu 24 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie występowania różnic kursowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie występowania różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz w spółce H. G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA.

Firma H. G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej. Realizuje ją poprzez własny sklep internetowy. W celu wsparcia sprzedaży uruchomiła również dla swoich klientów program lojalnościowy. W przyszłości planuje rozszerzyć możliwości dokonywania płatności w swoim sklepie o płatności dokonywane poprzez e-coiny (będące zapisem cyfrowym w komputerze), jak czyni to coraz więcej firm. Docelowo w następstwie transakcji e-coiny zostaną wymienione na złotówki (PLN) na giełdzie realizowanej przez zewnętrzną firmę, a wpływ z wymiany trafi drogą przelewu na konto firmowe.

E-coiny to system wirtualnych punktów oparty o prawa matematyczne, których kurs jest ustalany przez rynek. Przyrost e- coinów polega na obróbce bloków zadań matematycznych. E-coiny rozwiązują problem trwających długo i kosztownych przelewów krajowych i międzynarodowych. Doskonale sprawdzają się również w mikropłatnościach internetowych i handlu międzynarodowym, we wszelkich operacjach dokonywanych przez Internet. Wokół e-coinów skupiła się już liczna społeczność, która wytworzyła strukturę notowań e-coinów posiadającą charakter pseudo-giełdy, którą cechuje duży dynamizm. W odróżnieniu od tradycyjnej giełdy, na giełdzie e-coinów nie ma sesji - notowania odbywają się w trybie ciągłym, całodobowym, co przyczynia się do ogromnej zmienności kursu wymiany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z planowanym wprowadzeniem w firmie H. G. płatności e-coinami Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie czy skoro kurs wymiany pomiędzy chwilą zakupu przez klienta a chwilą wymiany na giełdzie na walutę PLN ma w zasadzie charakter różnic kursowych, Spółka H. G. może do celów podatkowych traktować e-coiny jako walutę, a ewentualne dodatnie lub ujemne przychody z wymiany traktować jako przychody lub straty z różnic kursowych w celu późniejszego właściwego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze to, że podczas zakupu towaru przez klienta firma H. G. otrzymuje od niego w zamian za towar e-coiny, które następnie na giełdzie zostaną wymienione na PLN, to powstanie różnica wynikająca z przeliczenia jednej jednostki na drugą po różnych kursach wymiany i według Wnioskodawcy, zaistniała różnica ma jak najbardziej charakter różnicy kursowej. Dlatego Wnioskodawca uważa, że mimo iż e-coiny nie są walutą dla potrzeb podatkowych może potraktować je jako walutę i zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice kursowe powstałe z wymiany e-coinów będą odpowiednio zwiększały przychody Spółki H. G. jako dodatnie różnice kursowe albo zwiększały koszty firmy jako ujemne różnice kursowe, zgodnie z różnicą kwoty między wartościami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Stosownie do treści art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

W myśl art. 15a ust. 2 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

W myśl art. 15a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Powołane powyżej przepisy wyraźnie określają, że dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstają, gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest odpowiednio niższa lub wyższa od wartości tych środków pieniężnych wycenionej na dzień zapłaty lub wypływu środków pieniężnych. Warunkiem koniecznym powstania ujemnych lub dodatnich różnic kursowych jest zatem zaistnienie zapłaty lub wypływu środków pieniężnych w walucie obcej.

Regulacje art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią wyczerpujący zestaw reguł, które są niezbędne do wyliczenia dodatnich oraz ujemnych różnic kursowych. Katalog, zarówno różnic dodatnich (art. 15a ust. 2 tej ustawy), jak i katalog ujemnych różnic kursowych (art. 15a ust. 3 ww. ustawy) jest katalogiem wyczerpującym, tj. zamkniętym.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce H. G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej. W przyszłości planuje rozszerzyć możliwości dokonywania płatności w sklepie o płatności dokonywane poprzez e-coiny (będące zapisem cyfrowym w komputerze). Docelowo w następstwie transakcji e-coiny zostaną wymienione na złotówki (PLN) na giełdzie realizowanej przez zewnętrzną firmę, a wpływ z wymiany trafi drogą przelewu na konto firmowe.

E-coiny to system wirtualnych punktów oparty o prawa matematyczne, których kurs jest ustalany przez rynek. Przyrost e- coinów polega na obróbce bloków zadań matematycznych. Wokół e-coinów skupiła się już liczna społeczność, która wytworzyła strukturę notowań e-coinów posiadającą charakter pseudo-giełdy, którą cechuje duży dynamizm. W odróżnieniu od tradycyjnej giełdy, na giełdzie e-coinów nie ma sesji - notowania odbywają się w trybie ciągłym, całodobowym, co przyczynia się do ogromnej zmienności kursu wymiany.

Z powyższego opisu wynika, że spółka komandytowo-akcyjna, której Wnioskodawca jest komplementariuszem otrzyma płatności z tytułu sprzedaży internetowej w e-coinach, które zostaną przeliczone i wymienione na giełdzie na złotówki (PLN). Spółka komandytowo-akcyjna nie otrzyma więc zapłaty w walucie obcej lecz w e-coinach, tj. jednostkach wirtualnych, a wpływ z ich wymiany przeliczony na złote trafi drogą przelewu na konto firmowe.

W świetle brzmienia art. 15a ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby powstały podatkowe różnice kursowe niezbędne jest wyrażenie należności w walucie obcej oraz jej późniejsza zapłata w walucie obcej.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826 ze zm.) walutami obcymi są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR).

E-coiny są natomiast jednostką wirtualną, której nie można na gruncie polskiego prawa traktować na równi z walutami obcymi. W świetle obowiązujących przepisów nie jest to waluta obca, ponieważ nie jest to prawny środek płatniczy w żadnym istniejącym państwie. Nie są również stosowane w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym. Nie są one także wycofanymi z obiegu, lecz podlegającymi wymianie; na równi z walutami obcymi wymienialnymi rozrachunkowymi jednostkami pieniężnymi stosowanymi w rozliczeniach międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ jest zdania, że na skutek przeliczenia otrzymanych płatności w e-coinach na polskie złote nie powstaną podatkowe różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ aby powstały podatkowe różnice kursowe niezbędne jest wyrażenie należności w walucie obcej oraz jej późniejsza zapłata w walucie obcej.

Ponadto nadmienić należy, że opisana we wniosku operacja przeliczenia otrzymanej należności w e-coinach na polskie złote nie będzie jednak dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo, ponieważ przychodem Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży będzie kwota faktycznie uzyskanego przychodu w złotych uwzględniająca zmianę kursu e-coin ustalona na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego tut. Organ stoi na stanowisku, że różnice kursów wymiany e-coinów pomiędzy chwilą płatności przez klienta, a chwilą ich wymiany na giełdzie na złote nie mają charakteru podatkowych różnic kursowych z tytułu zmiany kursu waluty obcej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, stwierdzić należy, że w sytuacji otrzymania płatności w e-coinach i ich wymianie na złote nie wystąpią podatkowe różnice kursowe - „dodatnie” powiększające przychody, ani różnice kursowe „ujemne” powiększające koszty uzyskania przychodów określone w powołanych przepisach.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do pozostałych wspólników spółki osobowej (spółki komandytowo-akcyjnej), gdyż tut. Organ jest uprawniony wyłącznie do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy dotyczących występowania różnic kursowych z uwagi na przedmiot zapytania.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.