IPPB6/4510-91/16-2/AK | Interpretacja indywidualna

Brak powstania podatkowych różnic kursowych w związku z przewalutowaniem zobowiązania z tytułu zaliczki z GBP na PLN
IPPB6/4510-91/16-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. przewalutowanie
 2. różnice kursowe
 3. waluta obca
 4. zaliczka
 5. zobowiązanie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania podatkowych różnic kursowych w związku z przewalutowaniem zobowiązania z tytułu zaliczki z GBP na PLN – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania podatkowych różnic kursowych w związku z przewalutowaniem zobowiązania z tytułu zaliczki z GBP na PLN.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

N. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) w dniu 1 sierpnia 2013 r. podjęła współpracę z firmą L., spółką prawa brytyjskiego, prowadzącą działalność polegającą na rozwoju oraz komercjalizacji technologii, produktów oraz usług z dziedziny life-science (dalej: „L.”). Na podstawie R. (dalej: „R.”) N. zobowiązała się do finansowania badań prowadzonych przez L., w zamian za możliwość czerpania korzyści z technologii, produktów oraz usług rozwijanych przez L.

W R. N. zobowiązała się wobec L., że N. dokona, w celu finansowania badań prowadzonych przez L., wpłaty do kwoty £ 912.921,00 (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden funtów brytyjskich) w jednej bądź w dowolnej ilości rat, w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez L., w terminie od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2014 roku (dalej: „Zobowiązanie N.”).

Ponadto, w dniu 2 września 2013 r., została zawarta pomiędzy N., A., oraz innymi podmiotami z Grupy, Umowa inwestycyjna (dalej: „Umowa”) na mocy której m.in. N. zobowiązała się spowodować, że do 31 grudnia 2015 roku zostanie podjęta uchwała zgromadzenia wspólników N. w sprawie podwyższenia jej kapitału zakładowego, przy czym nowo utworzone udziały, których ilość będzie przedmiotem osobnego porozumienia pomiędzy A. i N. (dalej: „Udziały”), zostaną zaoferowane do objęcia przez A. w zamian za łączny wkład pieniężny w kwocie £ 912.921,00 (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden). Zgodnie z Umową A. zobowiązało się wpłacić na rzecz N. łączną zaliczkę w kwocie £ 912.921,00 (słownie dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden funtów brytyjskich) na poczet przyszłego objęcia Udziałów (dalej: „Zaliczka”), w następujących ratach i terminach:

 1. I rata zaliczki – w kwocie £ 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy funtów brytyjskich) w październiku 2013 roku (dalej: „1 Rata Zaliczki”);
 2. II rata zaliczki – w kwocie £ 110.000,00 (słownie: sto dziesięć tysięcy funtów brytyjskich) w terminie do 31 grudnia 2013 roku (dalej: „2 Rata Zaliczki”);
 3. III rata zaliczki – w kwocie £ 752.921,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden funtów brytyjskich) w terminie do 31 października 2014 roku (dalej: „3 Rata Zaliczki”).

Raty Zaliczki na poczet podwyższenia kapitału zakładowego w N. nie zostały jednak wpłacone fizycznie na konto Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z postanowieniami Umowy, kwota przeznaczona na zaliczkę na podwyższenie kapitału zakładowego w N. została, z wykorzystaniem instytucji przekazu, unormowanej w art. 9211 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: „KC”) przekazana przez A. z pominięciem konta Wnioskodawcy i wpłacona bezpośrednio na konto L. tytułem spłaty Zobowiązania N.

Aneksem nr 1 do Umowy z dnia 31 grudnia 2015 r. Strony postanowiły przewalutować kwotę zobowiązania z tytułu zapłaty Zaliczki na poczet podwyższenia kapitału zakładowego w N. z waluty brytyjskiej (dalej: „GBP”) na walutę polską (dalej: „PLN”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przewalutowanie zobowiązania z tytułu Zaliczki z GBP na PLN spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie podatkowych różnic kursowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przewalutowania Zobowiązania A. wobec N. z tytułu Zaliczki, wyrażonego w GBP na PLN, zobowiązanie nie będzie już zobowiązaniem w walucie obcej. Samo przewalutowanie nie spowoduje zatem powstania różnic kursowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: „Ustawa CIT”).

Zgodnie z art. 15a ust. 1 Ustawy CIT różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Należy wskazać, iż katalog przypadków, w których powstają różnice kursowe, zawarty w art. 15a Ustawy CIT, jest katalogiem zamkniętym. W konsekwencji, różnice kursowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych mogą powstać wyłącznie w sytuacjach wymienionych w art. 15a ust. 2 i 3 Ustawy CIT.

W ocenie Wnioskodawcy na skutek przewalutowania Zobowiązania A. wobec N., wyrażonego w GBP na PLN, zobowiązanie przestanie być zobowiązaniem wyrażonym w walucie obcej. W rezultacie w momencie jego spłaty nie dojdzie do zastosowania żadnego kursu walutowego.

Tym samym przesłanki niezbędne do rozpoznania różnic kursowych określone w art. 15a ust. 2 i 3 Ustawy CIT, nie zostaną spełnione.

Nie są uznawane bowiem za podatkowe różnice kursowe różnice ekonomiczne wynikające z zastosowanych kursów walut w sytuacji, gdy zobowiązanie jest zaciągane w walucie obcej, a jego spłata (także poprzez potrącenie) następuje w PLN.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 sierpnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Wr 726/11), sąd podkreślił, że z powstaniem podatkowych różnic kursowych możemy mieć do czynienia wyłącznie w sytuacji, gdy zarówno przedmiot transakcji został wyrażony w walucie obcej, jak i zapłata wynikająca z transakcji dokonana została w tej walucie.

Powyższe stanowisko potwierdzają również liczne interpretacje indywidualne organów podatkowych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 września 2015 r. (sygn. IPPB5/4510-536/15-2/IŚ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2015 r. (sygn. IPPB5/423-1062/14-2/IŚ)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2012 r. (sygn. IPPB5/423-714/12-3/IŚ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-416/12-2/IŚ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r. (sygn. IPPB5/423-303/12-2/RS),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2011 r. (sygn. IPPB5/423-408/11-2/IŚ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 września 2011 r. (sygn. ILPB4/423-206/11-2/LM).

Podobne stanowisko zajmują również sądy administracyjne. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 3 lutego 2011 r. (sygn. II FSK 1682/09), cechy „faktycznego zastosowania” kursu nie można odnieść do sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty, ponieważ w takiej sytuacji nie następuje rzeczywiste wyrażenie w określonej walucie wartości pieniężnej wyrażonej pierwotnie w innej walucie. Tym samym faktycznie zastosowany kurs waluty to taki kurs, który był w istocie, rzeczywiście, naprawdę zastosowany. Mógł on być rzeczywiście i naprawdę zastosowany tylko wtedy, gdy na jego podstawie, zgodnie z wyrażoną w nim ceną waluty, doszło do przeprowadzenia operacji finansowej przewalutowania, czyli do wyrażenia w danej walucie wartości pieniężnej określonej pierwotnie w innej walucie.

Analogiczne stanowisko zajmują również inne sądy administracyjne. W wyroku z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. I SA/Sz 214/13, dotyczącym co prawda przewalutowania pożyczki a nie zobowiązania opisanego w przedstawionym stanie faktycznym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, uznał m.in., że „Przewalutowanie kredytu z PLN na EURO oznacza jedynie operację księgową, nie będącą skutkiem przepływu środków pieniężnych w walucie obcej na konto kredytobiorcy. Nie dochodzi więc do „udzielenia” kredytu przez bank w walucie obcej, a spółka nie „otrzymała” kredytu w takiej walucie, zatem nie powstała też przesłanka do ustalania różnic kursowych. Tylko sytuacja spłaty pożyczki zaciągniętej w walucie obcej zrealizowana w walucie obcej skutkuje rozpoznaniem przychodów i kosztów podatkowych z tytułu podatkowych różnic kursowych”.

Identyczne stanowisko w omawianej kwestii zajął również WSA we Wrocławiu, w wyroku z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. I SA/Wr 398/13.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w związku z dokonanym przewalutowaniem zobowiązania z tytułu Zaliczki z GBP na PLN nie doszło do powstania podatkowych różnic kursowych w rozumieniu powołanych wyżej przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku powstania podatkowych różnic kursowych w związku z przewalutowaniem zobowiązania z tytułu zaliczki z GBP na PLN, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.