IPPB5/4510-538/15-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Możliwość rozpoznania różnic kursowych z tytułu spłaty Pożyczki przewalutowanej z PLN na EUR.
IPPB5/4510-538/15-2/IŚinterpretacja indywidualna
 1. kurs walut
 2. pożyczka
 3. przewalutowanie
 4. różnice kursowe
 5. waluta obca
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasady ustalania różnic kursowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania różnic kursowych z tytułu spłaty Pożyczki przewalutowanej z PLN na EUR - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie oceny, czy istnieje możliwość rozpoznania różnic kursowych z tytułu spłaty Pożyczki przewalutowanej z PLN na EUR.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałowa, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: pdop), polskim rezydentem dla celów podatkowych (dalej: Wnioskodawca lub Spółka).

Spółka prowadzi dziaialność deweloperską obejmującą realizację inwestycji biurowych.

Spółka otrzymała pożyczkę na sfinansowanie prowadzonej inwestycji budowlanej (dalej: Pożyczka). Zgodnie z postanowieniami umowy Pożyczki, kwota Pożyczki została określona w walucie polskiej (PLN). Spłata pożyczki (kwoty głównej oraz odsetek) również miała nastąpić w PLN.

Spółka, w celu ułatwienia rozliczeń z pożyczkodawcą planuje jednak obecnie dokonanie przewalutowania Pożyczki na walutę obcą (EUR). W konsekwencji, Spółka w przyszłości będzie spłcać Pożyczkę w EUR.

Spółka korzysta z podatkowej metody rozliczania różnic kursowych, zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15a updop.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w momencie spłaty przez Spółkę Pożyczki, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów z tytutu powstałych różnic kursowych, w taki sposób, że:

 • w przypadku, gdy w dniu spłaty Pożyczki na rzecz pożyczkodawcy, jej wartość - przeliczona według kursu faktycznie zastosowanego (jeśli taki kurs będzie faktycznie zastosowany)/według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty (jeśli brak będzie kursu faktycznie zastosowanego; dalej „kurs NBP”) - będzie niższa od wartości Pożyczki przeliczonej według kursu przewalutowania, Spółka rozpozna przychód podatkowy;
 • w przypadku, gdy w dniu spłaty Pożyczki na rzecz pożczkodawcy, jej wartość - przeliczona według kursu faktycznie zastosowanego/kursu NBP - będzie wyższa od wartości Pożyczki przeliczonej według kursu przewalutowania, Spółka rozpozna koszt podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W momencie spłaty przewalutowanej Pożyczki Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania różnic kursowych w następujący sposób:

 • w przypadku, gdy w dniu spłaty Pożyczki na rzecz pożyczkodawcy, jej wartość - przeliczona według kursu faktycznie zastosowanego/kursu NBP - będzie niższa od wartości Pożyczki przeliczonej według kursu przewalutowania, Wnioskodawca rozpozna przychód podatkowy;
 • w przypadku, gdy w dniu spłaty Pożyczki na rzecz pożyczkodawcy, jej wartość - przeliczona według kursu faktycznie zastosowanego/kursu NBP - bęzie wyższa od wartości Pożyczki przeliczonej według kursu przewalutowania, Wnioskodawca rozpozna koszt podatkowy.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: updop), podatnicy ustalają różnice kursowe na postawie art. 15 updop albo przepisów o rachunkowości.

W myśl art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody podatkowe jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe, w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w art. 15a ust. 2 i 3 updop.

Stosownie do art. 15a ust. 2 updop, dodatnie różnice kursowe powstają (między innymi), jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (lub kursu NBP, jeśli uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty nie jest możliwe - art. 15 ust. 4 updop).

Natomiast art. 15a ust. 3 updop stanowi, iż ujemne różnice kursowe powstają (między innymi), jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (lub kursu NBP, jeśli uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty nie jest możliwe - art. 15 ust. 4 updop).

Na skutek przewalutowania Pożyczki - z dniem jego dokonania - zobowiązanie Spółki w stosunku do pożyczkobiorcy wyrażone w PLN zostanie zastąpione zobowiązaniem wyrażonym w EUR. Choć na gruncie prawnym z chwilą przewalutowania zobowiązanie nie wygasa (jest jedynie przeliczane z jednej waluty na inną), to jednak z ekonomicznego punktu widzenia można uznać, że w miejsce pożyczki udzielonej w PLN zostanie „udzielona” pożyczka wyrażona EUR - co znajdzie również odzwierciedlenie w księgach rachunkowych Spółki (w których pojawi się zobowiązanie wyrażone w EUR, dla celów bilansowych przeliczane na PLN tak samo jak pożyczka, która od samego początku jest udzielona w walucie obcej). Zdaniem Spółki, spłata takiej pożyczki - wyrażonej od momentu przewalutowania w walucie obcej - może już powodować powstanie podatkowych różnic kursowych. Jeśli bowiem kurs EUR/PLN w dniu spłaty Pożyczki będzie wyższy niż kurs EUR/PLN z dnia przewalutowania, to Spółka w rzeczywistości zwróci kwotę wyższą niż wartość Pożyczki z dnia jej przewalutowania. Konsekwentnie, jeśli kurs EUR/PLN w dniu spłaty Pożyczki byłby niższy niż kurs EUR/PLN z dnia jej przewalutowania, to Spółka w rzeczywistości zwróci kwotę niższą niż wartość Pożyczki z dnia przewalutowania. Zakładając więc, że spłata Pożyczki nastąpi w walucie obcej (EUR) i że kurs przewalutowania Pożyczki jest inny niż kurs z dnia jej spłaty, to w dacie spłaty powstaną podatkowe różnice kursowe.

Takie stanowisko podzielają również sądy administracyjne. Przykładowo, w wyroku z 20 czerwca 2013 r. (sygn. I SA/Wr 398/13 - wyrok prawomocny), WSA we Wrocławiu jednoznacznie stwierdził, że o ile samo przewalutowanie pożyczki udzielonej w PLN na walutę obcą jest obojętne na gruncie regulacji dotyczących podatkowych różnic kursowych (co jest oczywiste - gdyż do momentu przewalutowania zobowiązanie z tytułu takiej pożyczki w żadnym momencie nie było wyrażone w walucie obcej), o tyle spłata takiej przewalutowanej pożyczki może już powodować powstanie róznic kursowych (pod warunkiem, że sama spłata również następuje w walucie obcej oraz że pomiędzy dniem przewalutowania a dniem spłaty zmieni się kurs waluty, w jakiej jest ona wyrażona w wyniku przewalutowania):

,,Nie można zaś zasadnie twierdzić, że taka zamiana zobowiązania w wyniku której wierzyciel w rzeczywistości otrzymuje większą lub mniejszą kwotę pieniędzy niż pierwotnie umowiona nie powoduje skutków podatkowych. Skutki te wprawdzie nie muszą wystąpić w samym momencie przekształcenia (przewalutowania), jednakże mogą mieć wpływ na dalsze rozliczenia. 

Zgadzając się z Organem, co do faktu, iż sama czynność przewalutowania jest podatkowo obojętna, Sąd ocenia jednak, że po jego dokonaniu pożyczka jest już pożyczką udzieloną w walucie obcej.

Oznacza to tym samym, że po dacie przewalutowania mogły wystąpić - oczywiście w momencie otrzymania spłaty - u Skarżącej różnice kursowe, które mają wpływ na uzyskany dochód”.

W ocenie Spółki, zaprezentowane powyżej wnioski są również zbieżne z ratio legis przepisów wprowadzających art. 15a do updop. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy wprowadzającej przepisy o podatkowych różnicach kursowych, ich celem było uwzględnienie w rozliczeniach podatkowych rzeczywistych przysporzeń i strat wynikających z transakcji zawieranych (wyrażonych) w walucie obcej („Podatkowe różnice kursowe zostały kompleksowo uregulowane w odrębnym art. 15a updop, według nowej formuły, zgodnie z którą ,,dodatnie” różnice kursowe (ekonomicznie korzystne dla podatnika) wpływają na przychody, a „ujemne” (ekonomicznie niekorzystne dla podatnika) na koszty podatkowe” - fragment uzasadnienia do ustawy wprowadzającej art. 15a do updop; w tym samym celu ustawodawca wprowadził zresztą mechanizm obliczania różnic kursowych w oparciu o kurs faktycznie zastosowany, jako najbardziej odpowiadający rzeczywistym rozliczeniom). Jeżeli zatem uregulowanie zobowiązań wyrażonych (na skutek przewalutowania) w walucie obcej miałoby nie powodować rozpoznania powstałych różnic kursowych, to w takim przypadku nie doszłoby do realizacji celu ustawy wprowadzającej art. 15a do updop. Faktycznie bowiem w momencie spłaty kwoty głównej (pomijając odsetki) Pożyczki - wyrażonej od momentu przewalutowania w EUR - jej wartość będzie (może być) inna niż w momencie jej przewalutowania (które jest, z ekonomicznego punktu widzenia, tożsame z udzieleniem nowej pożyczki). Powyższe również przemawia za uznaniem, że w momencie spłaty Pożyczki powstaną (mogą powstać) różnice kursowe dla celów podatkowych.

Końcowo warto zaznaczyć, że podejście zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w analogicznych sprawach. Przykładowo, takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z:

 • 16 czerwca 2011 r., (nr IPPB5/423-247/11-2/IŚ), w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: „(...) z uwagi na fakt, iż od dnia zawarcia Umowy o przewalutowanie, zobowiązania wobec pożyczkodawcy zostały ustalone w walucie obcej) a ich spłata również będzie dokonywana w walucie obcej) Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania różnic kursowych dla celów podatkowych. Oznacza to, iż po dacie zawarcia Umowy o przewalutowanie Wnioskodawca zobowiązany będzie, w związku ze spłatą pożyczki na rzecz pożyczkodawcy, do rozpoznawania przychodów bądź kosztów podatkowych z tytułu różnic kursowych (...)”; oraz
 • z 14 października 2009 r., (nr IPPB5/423-424/09-5/IŚ), w której organ podatkowy potwierdził jako prawidłowe następujące stanowisko: „W zdarzeniu przyszłym po dacie zawarcia aneksów do umów kredytowych dojdzie do przewalutowania kredytu złotowego na kredyt walutowy. W ocenie Banku, oznacza to, iż od tego momentu kredytobiorcy dokonywać będą na rzecz kredytodawcy (Banku) spłaty kredytu walutowego. (...) Mając na względzie powyższe, w opinii Banku, z uwagi na fakt, iż od dnia zawarcia aneksu zobowiązanie klienta wobec Banku zostanie ustalone w walucie obcej, jego spłata również będzie dokonywana w walucie obcej, Bank będzie zobowiązany do rozpoznania różnic kursowych dla celów podatkowych”.

Podobne stanowisko jest prezentowane również w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez inne organy podatkowe - przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2014 r. (nr ILPB4/423-472/13-3/DS) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał: „Sama czynność przewalutowania jest podatkowo obojętna, ale po dokonaniu tej czynności pożyczka wyrażona w PLN stała się pożyczką udzieloną w walucie obcej. W walucie obcej jest ona również spłacana. W konsekwencji po dacie przewalutowania, tj. w dacie zwrotu/spłaty pożyczki powstają różnice kursowe między wartością pożyczki z dnia przewalutowania a dniem jej spłaty/zwrotu. Reasumując w przypadku, gdy pożyczka jest zaciągnięta/udzielona w PLN a następnie na wskutek przewalutowania jest zamieniana na inną walutę obcą, która jest następnie walutą spłaty - w świetle art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - występują podatkowe różnice kursowe”,
 • w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2014 r. (nr ILPB4/423-472/13-3/DS) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził natomiast: „Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka otrzymała od kontrahentów pożyczkę w PLN, która zostanie przewalutowana na EUR. Zamiarem kontrahentów jest zastosowanie przy przewalutowaniu kursu wynikającego z aneksu do umów pożyczek. Taki kurs jest kursem faktycznie zastosowanym o jakim mowa w art. 15a ust 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc jest kursem prawnie dopuszczalnym. Jeżeli pomiędzy dniem przewalutowania pożyczki, a dniem jej spłaty wystąpią różne kursy walut, wówczas powstaną różnice kursowe, które będą dla Spółki przychodem lub kosztem uzyskania przychodu”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w momencie spłaty przewalutowanej Pożyczki, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania różnic kursowych w następujący sposób:

 • w przypadku, gdy w dniu spłaty Pożyczki na rzecz pożyczkodawcy, jej wartość przeliczona według kursu faktycznie zastosowanego/kursu NBP będzie niższa od wartości Pożyczki przeliczonej według kursu przewalutowania, Wnioskodawca rozpozna przychód podatkowy;
 • w przypadku, gdy w dniu spłaty Pożyczki na rzecz pożyczkodawcy, jej wartość przeliczona według kursu faktycznie zastosowanego/kursu NBP będzie wyższa od wartości Pożyczki przeliczonej według kursu przewalutowania, Wnioskodawca rozpozna koszt podatkowy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.