IPPB5/423-305/12-3/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W jaki sposób należy interpretować przepis art. 16 g ust. 5 ustawy o CIT w zakresie definiowania różnic kursowych naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania:-czy użyte w przepisie sformułowanie „różnice kursowe” odnosi się zarówno do różnic kursowych transakcyjnych jaki różnic kursowych od własnych środków pieniężnych?-czy Spółka może uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej zrealizowane różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych, które powstały bezpośrednio na operacjach przelewu środków w związku z zapłatą ceny za faktury inwestycyjne, dokonaną przed momentem oddania tych inwestycji do używania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.04.2012 r. (data wpływu 23.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości ujęcia w wartości początkowej środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej zrealizowanych do dnia przyjęcia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej do używania różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości ujęcia w wartości początkowej środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej zrealizowanych do dnia przyjęcia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej do używania różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

S. (dalej: S. „lub „Spółka) prowadzi działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 20 maja 2010 r. oraz zezwolenia z dnia 30 grudnia 2010 r. S. jest Spółką z kapitałem zagranicznym, 100% udziałowcem jest M. z siedzibą w Alpharetta, GA, USA. S. została utworzona w celu realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu specjalizującego się w produkcji papieru do papierosów z nadrukowanymi paskami zmniejszającymi ryzyko palności (dalej: „papier LIP”).

Inwestycja obejmuje tzw. inwestycję w obcych środkach trwałych, tj. modyfikacja i ulepszenie nieruchomości, w której jest prowadzona działalność produkcyjna oraz nabycie parku maszynowego wykorzystywanego w produkcji papieru LIP.

Walutą zawartych kontraktów inwestycyjnych jest zarówno PLN, EUR jak i USD.

Spółka z tytułu zawartych umów na projekt i przebudowę nieruchomości oraz dostawę maszyn, urządzeń i wyposażenia produkcyjnego oraz dostawy usług montażu - dokonuje zapłaty z własnych rachunków walutowych - zobowiązań inwestycyjnych wyrażonych w walucie obcej.

W związku ze spłatą przez Spółkę wyrażonych w walucie obcej zobowiązań są generowane różnice kursowe.

Spółka rozlicza różnice kursowe dla celów podatkowych na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) i nie skorzystała z możliwości wyboru metody rachunkowej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Do rozchodu waluty, zgodnie z ustawą o rachunkowości, Spółka wybrała metodę pierwsze przyszło, pierwsze wyszło, czyli metodę FIFO.

Spółka rozpoznaje dwojakiego rodzaju różnice kursowe związane z zapłatą zobowiązań Inwestycyjnych wyrażonych w walucie obcej:

  1. różnice kursowe transakcyjne, tj. różnice kursowe na rozrachunkach z kontrahentem, dla którego walutą rozliczeniową jest waluta obca, powstałe jako różnica pomiędzy wartością faktury przeliczoną według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a wartością faktury w walucie wg kursu sprzedaży waluty z dnia zapłaty, stosowanego przez bank z którego usług S. korzysta;
  2. różnice kursowe od własnych środków pieniężnych - rozpoznawane pomiędzy wartością wg kursu sprzedaży z dnia zapłaty, a wartością wydatkowanej waluty wg kursu jej nabycia.

Różnice kursowe powstałe na rozrachunkach, Spółka odnosi w wartość realizowanych inwestycji odpowiednio zwiększając (różnice kursowe ujemne) i zmniejszając (różnice kursowe dodatnie) wartość środków trwałych w budowie.

Spółka stosując powyższe podejście kieruje się art. 16g ust. 1, 3 i 5 ustawy o CIT, które mówią iż, za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej i od tak ustalonej wartości początkowej nalicza się odpisy amortyzacyjne, podlegające na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o CIT zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Analiza przepisu art. 16g ust.5 ustawy o CIT nie daje jednak przejrzystej odpowiedzi na pytanie jakie kategorie różnic kursowych powinny korygować wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do dnia oddania ich do używania.

Spółka chciałaby potwierdzić stanowisko, iż zrealizowane różnice kursowe od własnych środków pieniężnych - które powstały bezpośrednio na operacjach przelewu środków pieniężnych w związku z zapłatą ceny za wyrażone w walutach obcych faktury inwestycyjne - powinny korygować wartość środków trwałych do dnia oddania inwestycji do używania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W jaki sposób należy interpretować przepis art. 16 g ust. 5 ustawy o CIT w zakresie definiowania różnic kursowych naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania:

  • czy użyte w przepisie sformułowanie „różnice kursowe” odnosi się zarówno do różnic kursowych transakcyjnych jaki różnic kursowych od własnych środków pieniężnych...
  • czy Spółka może uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej zrealizowane różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych, które powstały bezpośrednio na operacjach przelewu środków w związku z zapłatą ceny za faktury inwestycyjne, dokonaną przed momentem oddania tych inwestycji do używania...

Stanowisko Spółki:

Literalna treść art. 16g ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: updop), która stanowi, iż cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej do używania - nie daje podstaw do wyłączenia z obowiązku korygowania ceny nabycia środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej - w sytuacji, gdy różnice kursowe powstają od ruchów własnych środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych.

Podstawą do ujęcia zrealizowanych różnic kursowych w wartości początkowej powinien być związek z wydatkami na realizację inwestycji oraz fakt zrealizowania różnic do dnia przekazania inwestycji do używania.

Spółka ma prawo do skorygowania wartości początkowej środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej o zrealizowane różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych, które powstały bezpośrednio na operacjach przelewu środków w związku z zapłatą ceny za faktury inwestycyjne, dokonaną przed momentem oddania tych inwestycji do używania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie - stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.