IPPB5/423-262/12-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy powstałe różnice kursowe wynikające z zastosowania różnych kursów przy księgowaniu kontraktu licencyjnego i faktury za Minimalną Gwarancję, będą dla Spółki kosztem lub przychodem podatkowym czy neutralnym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.03.2012 r. (data wpływu 10.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości rozpoznania różnic kursowych z tytułu księgowań związanych z rozliczeniem „Minimalnych Gwarancji” przewidzianych w kontraktach licencyjnych z zagranicznymi dostawcami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości rozpoznania różnic kursowych z tytułu księgowań związanych z rozliczeniem „Minimalnych Gwarancji” przewidzianych w kontraktach licencyjnych z zagranicznymi dostawcami.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka – Wnioskodawca planuje księgować na księgach kontrakty licencyjne zawierane z dostawcami zagranicznymi, dotyczące prowadzonej działalności. Kontrakty licencyjne księgowane będą po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego podpisanie danej umowy. Kontrakty licencyjne zawierają informację o opłatach dotyczących Minimalnej Gwarancji, którą to Spółka musi uiścić zgodnie z umową.

Faktury za Minimalne Gwarancje księgowane będą po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu i rozliczane będą z zaksięgowanym wcześniej kontraktem licencyjnym. W związku z powyższym pojawią się różnice kursowe wynikające z różnych kursów stosowanych do zaksięgowania kontraktu i faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powstałe różnice kursowe wynikające z zastosowania różnych kursów przy księgowaniu kontraktu licencyjnego i faktury za Minimalną Gwarancję, będą dla Spółki kosztem lub przychodem podatkowym czy neutralnym...

Stanowisko Spółki:

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o pdop różnice kursowe powstałe przy rozliczaniu kontraktu licencyjnego z otrzymaną fakturą za Minimalną Gwarancję nie będą dla Spółki kosztem lub przychodem podatkowym - w opisanej powyżej sytuacji firma nie dokonuje zapłaty za dokumenty. Na tym etapie następuje jedynie księgowanie kontraktu licencyjnego i faktur za Minimalną Gwarancję oraz wzajemne rozliczenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: updop), podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 15a, albo na podstawie przepisów o rachunkowości pod warunkiem, że w okresie, o którym mowa w art. 9b ust. 3 updop, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

W oparciu o treść wniosku należy przyjąć, iż Spółka rozlicza różnice kursowe według reguł podatkowych, tj. zgodnie z art. 15a updop.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych różnice kursowe zostały wyodrębnione w przychodach i kosztach podatkowych. Zgodnie bowiem z przepisem art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

W myśl przepisów cytowanej ustawy podatkowej dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

  • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15a ust. 2 pkt 1),
  • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15a ust. 2 pkt 2),
  • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 2 pkt 3),
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 2 pkt 4d),
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 2 pkt 5).

Ujemne różnice kursowe powstają natomiast m.in., jeżeli wartość:

  • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15a ust. 3 pkt 1),
  • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15a ust. 3 pkt 2),
  • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 3 pkt 3),
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 2 pkt 4d),
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tyci dni (art. 15a ust. 3 pkt 5).

Podnieść należy, że powyższy katalog dodatnich i ujemnych różnic kursowych jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że różnice kursowe rozliczane podatkowo występują tylko wtedy, gdy dany stan faktyczny/zdarzenie przyszłe odpowiada jednej z ww. hipotez określonych przepisami art. 15a ust. 2 i ust. 3 updop.

W zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku nie wystąpiła żadna z powyższych sytuacji, a zatem po stronie Spółki nie powstały różnice kursowe w rozumieniu updop. W zdarzeniu tym istota sprawy skupia się wokół rozliczenia od strony księgowej kontraktu licencyjnego i faktury za Minimalną Gwarancję, a ściślej rozliczenia Minimalnej Gwarancji z racji tego, że uprzednio zaksięgowano tę Gwarancję po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy licencyjnej, a po otrzymaniu faktury wartość Gwarancji zostaje określona prawidłowo według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jak przedstawiła Spółka, w opisanej sytuacji nie następuje zapłata, na tym etapie występują jedynie operacje księgowania dokumentów.

W związku z powyższym rację ma Spółka, że nie jest to zdarzenie uprawniające do rozpoznania podatkowych różnic kursowych. Podatkowe różnice kursowe mają charakter kasowy i nieodłącznym elementem dla ich ustalenia jest zapłata (może być w jakiejkolwiek formie - art. 15a ust. 7 updop), czy w przypadku różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop) także inna forma wypływu waluty. Wynika to wprost z literalnych zapisów art. 15a ust. 2 i ust. 3 w zw. ust. 7 updop.

A zatem, podsumowując i odpowiadając wprost na pytanie postawione we wniosku należy stwierdzić, że różnice kursowe wynikające z zastosowania różnych kursów przy księgowaniu kontraktu licencyjnego i faktury za Minimalną Gwarancję - jak słusznie uważa Spółka – są w opisanym zdarzeniu przyszłym neutralne podatkowo.

Wobec tego tut. organ uznaje stanowisko Spółki za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.