IPPB3/423-1106/11-2/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Do jakiego momentu odsetki i różnice kursowe wykazywane w księgach rachunkowych Spółki, ponoszone w związku z finansowaniem przedmiotowej inwestycji, powinny być zaliczane do wartości początkowej składających się na nią środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 16g ust. 3 i 4 updop — tj. czy powinny zwiększać tę wartość wyłącznie do dnia przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania (do dnia 29.04.2011 r.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.12.2011 r. (data wpływu 30.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do wartości początkowej składników majątku odsetek i różnic kursowych związanych z inwestycją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do wartości początkowej składników majątku odsetek i różnic kursowych związanych z inwestycją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W kwietniu 2011 r. Spółka przyjęła do używania zespół składników majątkowych pod nazwą „Z.”. W dniu 13 kwietnia 2011 r. Spółka uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zakładu, wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Decyzja uprawomocniła się w dniu 27 kwietnia 2011 r. Prace uzupełniające związane z wyżej wymienioną inwestycją (m. in. prace dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, prace uzupełniające dotyczące instalacji technicznych i infrastruktury), które zostały wykonane po dniu 29.04.2011 r. nie uniemożliwiały oddania inwestycji do użytkowania w kwietniu.

Wystawione przez Spółkę dowody księgowe „Przyjęcie środka trwałego OT” wskazują datę 29 kwietnia 2011 r. jako datę przekazania/przyjęcia do używania poszczególnych składników nowego zakładu produkcyjnego, tj. składających się na niego środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Również w kwietniu 2011 r. zakład rozpoczął faktyczną działalność produkcyjną.

Nakłady na wytworzenie/nabycie poszczególnych składników tworzących zakład produkcyjny ponoszone były zarówno ze środków własnych Spółki, jak i z finansowania zewnętrznego (pożyczki w EURO), w związku z którą Spółka ponosiła koszty odsetek i różnic kursowych.

Spółka stosuje tzw. bilansową metodę rozliczania różnic kursowych, przewidzianą w art. 9b ust. 1 pkt 2 updop.

W czerwcu 2011 r. Spółka ujęła składające się na nowy zakład produkcyjny środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej dla celów bilansowych i podatkowych.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 updop Spółka rozpoczęła ich amortyzację dla celów podatkowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, to jest od lipca 2011 r.

Zgodnie z przepisami o rachunkowości amortyzację naliczono natomiast od miesiąca oddania w/w składników majątku do użytkowania, czyli od kwietnia 2011 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Do jakiego momentu odsetki i różnice kursowe wykazywane w księgach rachunkowych Spółki, ponoszone w związku z finansowaniem przedmiotowej inwestycji, powinny być zaliczane do wartości początkowej składających się na nią środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 16g ust. 3 i 4 updop — tj. czy powinny zwiększać tę wartość wyłącznie do dnia przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania (do dnia 29.04.2011 r.)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stosownie do art. 16g ust. pkt 1) i 2) updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia, a w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 updop za cenę nabycia uważa się kwotę należna zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchom lenia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 4 w/w ustawy za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Mając na uwadze literalne brzmienie art. 16g ust. 3 i 4 zdaniem Spółki należy przyjąć, że na wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych składać się powinny jedynie odsetki i różnice kursowe naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej do używania, rozumianego jako dzień faktycznego rozpoczęcia korzystania z tego składnika majątku to jest do dnia 29 kwietnia 2011 r., a nie do dnia wprowadzenia do ewidencji rachunkowej/podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Późniejsze wprowadzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji w systemie finansowo księgowym, nie wpływa zdaniem Spółki na ich wartość początkową, lecz jedynie przesuwa termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej tych składników majątku trwałego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.