ILPB4/4510-1-99/15-5/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie różnic kursowych od należności licencyjnych otrzymanych od kontrahenta z Tajlandii.
ILPB4/4510-1-99/15-5/DSinterpretacja indywidualna
 1. Tajlandia
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kurs walut
 4. przychód
 5. różnice kursowe
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych od należności licencyjnych otrzymanych od kontrahenta z Tajlandii (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • podatku u źródła od należności licencyjnych otrzymanych od kontrahenta z Tajlandii (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • wyłączenia z opodatkowania w Polsce należności licencyjnych otrzymanych od kontrahenta z Tajlandii (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
 • momentu wyłączenia z opodatkowania przychodów z tytułu tych należności licencyjnych i kosztów ich uzyskania (pytanie oznaczone we wniosku nr 4),
 • kursu waluty służącego przeliczeniu podatku zapłaconego w Tajlandii (pytanie oznaczone we wniosku nr 6),
 • różnic kursowych od należności licencyjnych otrzymanych od kontrahenta z Tajlandii (pytanie oznaczone we wniosku nr 7).
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest Spółką z o.o. świadczącą usługi programistyczne. Na podstawie umowy ramowej zawartej z kontrahentem mającym siedzibę na terenie Królestwa Tajlandii nieposiadającym zakładu na terenie RP firma Wnioskodawcy – Spółka z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług programistycznych na terenie Królestwa Tajlandii.

Firma Wnioskodawcy wysyła do Tajlandii pracowników w delegacje w celu wykonania prac programistycznych. Dla każdego pracownika wysyłanego w delegację do pracy w Tajlandii zostają wykupione przez Wnioskodawcę bilety lotnicze, nocleg, ubezpieczenie, wiza.

Dodatkowo Spółka zwraca pracownikowi koszty dojazdu taksówką na lotnisko i z lotniska.

Po wykonaniu usług programistycznych na terenie Królestwa Tajlandii co miesiąc zostają wystawione przez Spółkę faktury:

 • za usługi programistyczne (wraz z przekazaniem praw autorskich do korzystania z oprogramowania),
 • za koszty utrzymania kontraktu (które stanowi wynagrodzenie dodatkowe za czas pobytu specjalistów na terenie Tajlandii – tzw. per diem),
 • za koszty obsługi kontraktu (tj. koszt biletów lotniczych, noclegów, przejazdu taksówkami z i na lotnisko, opłat za wizę).

Spółka z Tajlandii kwalifikuje usługi programistyczne Wnioskodawcy jako inne należności licencyjne i od wszystkich wystawionych przez Spółkę faktur pobiera zryczałtowany podatek u źródła w wysokości 15% kwoty brutto tych należności.

Podatek u źródła zostaje potrącony w momencie dokonania zapłaty za wystawione przez Wnioskodawcę faktury. Płatność na rachunek bankowy wpływa o 15% mniejsza. Natomiast zaświadczenia o pobranym podatku docierają do Wnioskodawcy średnio po około trzech miesiącach od daty pobrania podatku u źródła.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca doprecyzował, że świadczone przez niego usługi na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na trenie Królestwa Tajlandii mają charakter usług programistycznych polegających na wytworzeniu kodu oprogramowania bankowego przez pracowników zatrudnionych w Spółce.

Spółka będąc w posiadaniu praw autorskich do wytworzonego przez jej pracowników lub współpracowników oprogramowania na podstawie zapisów w umowie między Spółką a kontrahentem przekazuje odpłatnie prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania.

Zapisy w umowie zawierają klauzulę mówiącą o tym, że wszelkie oprogramowanie wykonane przez Spółkę na rzecz Kontrahenta na jego zamówienie zostaje zakupione wraz z prawami autorskimi do tego oprogramowania.

Spółka ustala różnice kursowe metodą podatkową zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka nie ustala różnic kursowych metodą rachunkową i zgodnie z przepisami nie wymaga badania sprawozdania finansowego przez podmioty uprawnione.

Spółka realizuje kontrakt wykonując usługi programistyczne na terenie Tajlandii. Zgodnie zapisami umowy pomiędzy Spółką a Kontrahentem następuje zwrot przez kontrahenta kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z obsługą kontraktu. Odbywa się to na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę dla Kontrahenta, której wartość jest wyliczona jako suma wydatków poniesionych przez Spółkę na: bilety lotnicze, wizy i pozwolenia na przebywanie na terenie Państwa, z którego pochodzi Kontrahent, przejazdy taksówkami z i na lotnisko oraz hotele. Wyżej wymienione wydatki są niezbędne do osiągnięcia ewentualnego przychodu i są zapłacone przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy kontrahent z Tajlandii prawidłowo kwalifikuje usługi programistyczne polegające na wytworzeniu kodu oprogramowania bankowego jako należności licencyjne i czy prawidłowo pobiera podatek u źródła od tych należności licencyjnych w wysokości 15%... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy przychody uzyskiwane z tytułu usług świadczonych na terenie Tajlandii i odpowiadające im koszty poniesione przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług dla kontrahenta tajlandzkiego podlegają w Polsce wyłączeniu z podstawy opodatkowania... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 3. W którym momencie należy wyłączyć przychody uzyskiwane z prac wykonanych na terenie Tajlandii i związane z nimi koszty z podstawy opodatkowania:
  • w momencie wystawienia pierwszej faktury przychodowej dla kontrahenta z Tajlandii lub poniesienia pierwszego kosztu wynikającego z umowy z kontrahentem tajlandzkim,
  • w momencie wpływu na rachunek bankowy należności pomniejszonej o pobrany przez kontrahenta tajlandzkiego podatek u źródła,
  • w momencie otrzymania zaświadczenia o zapłaconym przez kontrahenta tajlandzkiego podatku u źródła... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 4. Czy przeliczenia kwoty pobranego podatku u źródła przez kontrahenta tajlandzkiego na PLN należy dokonać po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu należności wynikającej z wystawionej faktury pomniejszonej o podatek u źródła na rachunek bankowy Spółki, czy po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zaświadczenia o pobranym podatku u źródła... (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
 5. Czy dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w momencie zapłaty należności lub zobowiązań wynikające z zapłaconych faktur związanych z kontraktem w Tajlandii będą zaliczone do przychodów lub kosztów uzyskania przychodu, czy też będą wyłączone z opodatkowania w Polsce... (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 5. Wniosek Spółki w zakresie pytań nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną 5 czerwca 2015 r. nr ILPB4/4510-1-99/15-4/DS.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5.

Spółka stoi na stanowisku, iż różnice kursowe powstałe w momencie zapłaty należności lub zobowiązań wynikające z zapłaconych faktur związanych z kontraktem w Tajlandii są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ponieważ dotyczą przychodów i kosztów wyłączonych z opodatkowania w Polsce (art. 17 ust. 1 ppkt 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie różnic kursowych od należności licencyjnych otrzymanych od kontrahenta z Tajlandii (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) – jest prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (dalej również: Spółka) na podstawie zawartej umowy ramowej z kontrahentem mającym siedzibę na terenie Królestwa Tajlandii (dalej: Kontrahent) świadczy tam usługi programistyczne polegające na wytworzeniu kodu oprogramowania bankowego przez pracowników zatrudnionych w Spółce. Na podstawie zapisów w umowie między Spółka będąc w posiadaniu praw autorskich do wytworzonego przez jej pracowników lub współpracowników oprogramowania przekazuje odpłatnie prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania, które zostaje zakupione wraz z prawami autorskimi do tego oprogramowania. Wnioskodawca wysyła do Tajlandii pracowników w delegacje w celu wykonania prac programistycznych. Zgodnie zapisami umowy między Spółką a Kontrahentem następuje zwrot przez Kontrahenta kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z obsługą kontraktu. Odbywa się to na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę dla Kontrahenta, której wartość jest wyliczona jako suma wydatków poniesionych przez Spółkę na: (i) usługi programistyczne (wraz z przekazaniem praw autorskich do korzystania z oprogramowania), (ii) koszty utrzymania kontraktu (które stanowi wynagrodzenie dodatkowe za czas pobytu specjalistów na terenie Tajlandii), (iii) koszty obsługi kontraktu (tj. koszt biletów lotniczych, noclegów, przejazdu taksówkami z i na lotnisko, opłat za wizę). Wyżej wymienione wydatki są niezbędne do osiągnięcia ewentualnego przychodu i są zapłacone przez Spółkę. Kontrahent kwalifikuje usługi programistyczne Wnioskodawcy jako inne należności licencyjne i od wszystkich wystawionych przez Spółkę faktur pobiera zryczałtowany podatek u źródła w wysokości 15% kwoty brutto tych należności, który zostaje potrącony w momencie dokonania zapłaty za wystawione przez Spółkę faktury. Zaświadczenia o pobranym podatku docierają do Wnioskodawcy średnio po około trzech miesiącach od daty pobrania podatku u źródła. Spółka ustala różnice kursowe metodą podatkową.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 12 ust. 2 ww. ustawy: przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

W myśl art. 15 ust. 1 tej ustawy: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Powyższe regulacje prawne odnoszące się do przeliczenia przychodów i kosztów poniesionych w walutach obcych mają zastosowanie do wszystkich podatników bez względu na wybraną metodę wyliczania różnic kursowych.

Zgodnie z przepisem art. 9b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:

 1. art. 15a, albo
 2. przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

Należy zauważyć, że konsekwencją wprowadzonych od 1 stycznia 2007 r. zmian w sposobie rozpoznawania różnic kursowych (w tym art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jest ich wyodrębnienie w przychodach i kosztach podatkowych. Zatem różnice kursowe jako element przychodów i kosztów podatkowych bezpośrednio rzutują na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

I tak – stosownie do art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 tej ustawy: dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Na podstawie art. 15a ust. 3 ww. ustawy: ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Powołane powyżej przepisy wyraźnie określają sytuacje, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, a m.in.:

 • gdy wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu faktycznego otrzymania,
 • gdy wartość kosztu podatkowego w walucie obcej w dniu jego zarachowania jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty.

Ponadto, aby można było mówić o podatkowych różnicach kursowych, przede wszystkim przychód należny/koszt poniesiony muszą być wyrażone w walucie obcej oraz otrzymanie należności/uregulowanie zobowiązania również musi nastąpić w walucie obcej.

Jednocześnie wyżej wskazane zdarzenia w art. 15a ust. 2 (dodatnie różnice kursowe) oraz w art. 15a ust. 3 (ujemne różnice kursowe) stanowią zamknięty katalog zdarzeń, z którymi ustawodawca wiąże skutki w postaci wystąpienia podatkowych różnic kursowych.

Jednakże w niniejszej sprawie nie bez znaczenia jest fakt, że Spółka (podatnik podatku dochodowego od osób prawnych z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) otrzymuje od Kontrahenta (który jest rezydentem Tajlandii) należności licencyjne opodatkowane w Tajlandii. Ponadto dochód z tego tytułu – zgodnie z art. 21 umowy polsko-tajlandzkiej – podlega wyłączeniu z podstawy opodatkowania, czego wyraz stanowi art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Potwierdza to interpretacja z 5 czerwca 2015 r. znak ILPB4/4510-1-99/15-4/DS.

Wobec powyższego wskazania należy zacytować przepisy art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

I tak – zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy: przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Ponadto stosownie do brzmienia art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Natomiast na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 omawianej ustawy: przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2 (...).

W konsekwencji – przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatnik nie uwzględnia przychodów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są wolne od podatku oraz kosztów uzyskania tych przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów oraz kosztów ich uzyskania ze źródeł przychodów położonych za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł są wolne od podatku, to w przychodach i kosztach podatkowych nie uwzględnia się również różnic kursowych dotyczących otrzymanych przez Spółkę od Kontrahenta należności licencyjnych lub zobowiązań z tymi należnościami związanymi.

Reasumując – dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w momencie zapłaty należności lub zobowiązań wynikające z zapłaconych faktur związanych z kontraktem w Tajlandii nie będą zaliczane do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, tj. będą wyłączone z opodatkowania w Polsce.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo informuje się, że w kwestii dotyczącej:

 • podatku od towarów i usług wydana została 5 czerwca 2015 r. interpretacja indywidualna nr ILPP4/4512-1-80/15-4/BA,
 • przepisów ustawy o rachunkowości wydane zostało postanowienie z 5 czerwca 2015 r. nr ILPB4/4510-1-99/15-6/DS, ILPP4/4512-1-80/15-5/BA o odmowie wszczęcia postępowania,
 • Ordynacji podatkowej wydane zostało postanowienie z 5 czerwca 2015 r. nr ILPB4/4510-1-99/15-7/DS, ILPP4/4512-1-80/15-6/BA o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.