ILPB4/4510-1-59/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy powstające różnice kursowe od zobowiązań, które będą wyrażone w walucie obcej i nie zostaną uregulowane w drodze kompensaty w systemie Nettingu, lecz będą uregulowane przez Spółkę w formie zapłaty w PLN wykonywanej do Centrali będą stanowić dla Spółki różnice kursowe dla celów podatkowych?
ILPB4/4510-1-59/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. kompensata
 2. kurs
 3. kurs walut
 4. netting
 5. przeliczanie
 6. rozliczanie (rozliczenia)
 7. różnice kursowe
 8. waluta obca
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest członkiem międzynarodowej grupy X (dalej: Grupa). W swojej działalności Spółka dokonuje m.in. zakupów towarów od innych spółek Grupy.

W ramach grupy stosuje się system wzajemnych rozliczeń finansowych między członkami Grupy (dalej: Netting). Netting przewiduje dokonywanie potrąceń wszelkich wzajemnych należności i zobowiązań między spółkami z Grupy w drodze kompensaty.

Wnioskodawca nie uczestniczy aktualnie w Nettingu.

Zasady obowiązywania Nettingu zostały określone w standardzie grupowym. Zgodnie z nimi celem utworzenia Nettingu było:

 • obniżenie opłat bankowych,
 • zmniejszenie wewnętrznych nakładów na zarządzanie,
 • redukcja przez bank dni, w których ustalana jest wartość,
 • modyfikacja baz danych dla dyspozycji finansowych,
 • redukcja dokonywanych zakupów i sprzedaży dewiz.

Realizacja obiegu płatności netto wymaga uzgodnionego centralnego miejsca. W tym celu koordynacja płatności będzie miała miejsce w Centrali Nettingu (dalej: Centrala). Zadaniami Centrali będzie:

 • sporządzanie centralnej ewidencji obowiązków płatności,
 • ustalenie kwoty netto dla każdego uczestnika i waluty przy uwzględnieniu terminowych transakcji walutowych typu forward,
 • inicjowanie i nadzór nad obiegiem płatności w Nettingu.

Funkcjonowanie Nettingu opiera się na transakcjach z zabezpieczonym ryzykiem walutowym, czyli typu forward.

Cykl Nettingu odbywa się w miesięcznych interwałach. Każdy cykl składa się z: dnia zgłoszenia, dnia zlecenia i z dnia rozliczenia.

Uczestnicy Nettingu zgłaszają wymagalne płatności do Centrali. Informacja o płatnościach obejmuje bieżący miesiąc i sześć kolejnych miesięcy, o ile płatności stanowią transakcje walutowe typu forward. Jednocześnie oddział dłużnika ma obowiązek poinformować odbiorcę płatności o każdej fakturze.

W kolejnym kroku Centrala wysyła ostateczne informacje dot. kwoty przypadającej na każdego uczestnika. Informacja zawiera kwoty płatności wpływające do Nettingu, zabezpieczenie od ryzyka walutowego, kurs oraz sporządzoną w ten sposób kwotę płatności netto.

Do płatności Nettingu należą zarówno płatności netto przypadające na każdego uczestnika, jak i nabycie przez uczestników zabezpieczenia ryzyka walutowego. Płatności netto są dokonywane przez uczestnika Nettingu na konto walutowe w Centrali. Płatności za zabezpieczenie ryzyka walutowego następują ze strony uczestników na konto banku.

Zobowiązania do centrum Nettingu płatne będą w walucie kraju pochodzenia. Zatem zobowiązania Spółki, które wyrażone są przede wszystkim w euro lub w dolarach amerykańskich będą dokonywane w polskich złotych.

Spółka nabywa towary od członków Grupy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a w przypadku pozaeuropejskich członków Grupy w ramach importu towarów. Wnioskodawca nie dokonuje ani wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ani eksportu towarów na rzecz członków Grupy. Z powyższego wynika, że jeśli Spółka zdecyduje się przystąpić do ww. struktury nettingowej, to będzie tylko płatnikiem netto, tj. wartość płatności dokonywanych przez Spółkę będzie wyższa od wartości płatności otrzymywanych przez Spółkę.

Spółka informuje, iż rozlicza różnice kursowe na podstawie metody podatkowej, o której mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy powstające różnice kursowe od zobowiązań, które będą wyrażone w walucie obcej i nie zostaną uregulowane w drodze kompensaty w systemie Nettingu, lecz będą uregulowane przez Spółkę w formie zapłaty w PLN wykonywanej do Centrali będą stanowić dla Spółki różnice kursowe dla celów podatkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy różnice między przeliczoną na złote wartością poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej a wartością tego kosztu z dnia zapłaty, które będą uregulowane w drodze faktycznych płatności w złotówkach (w ramach opisanego sytemu nettingowego), nie będą powodować po stronie Spółki obowiązku rozpoznania przychodów podatkowych, w przypadku dodatnich różnic kursowych.

Zdaniem Wnioskodawcy różnice między przeliczoną na złote wartością poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej a wartością tego kosztu z dnia zapłaty, które będą uregulowane w drodze faktycznych płatności w złotówkach (w ramach opisanego sytemu nettingowego), nie będą powodować po stronie Spółki obowiązku rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ujemnych różnic kursowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 851, dalej: ustawa o PDOP) przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o PDOP różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o PDOP wskazują na sytuacje, w której powstają dodatnie i ujemne różnice kursowe.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeśli wartość:

 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Ujemne różnice kursowe powstają, jeśli wartość:

 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Katalog sytuacji jest katalogiem zamkniętym, więc inne sytuacje niezawarte w art. 15a ust. 2 i 3 nie powodują powstania podatkowych różnic kursowych. Z treści przepisów wynika, iż różnice kursowe powstają, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. należność lub zobowiązanie powstały w walucie obcej,
 2. otrzymanie należności lub spłata zobowiązania następuje w walucie obcej,
 3. między dniem powstania należności/zobowiązania a dniem spłaty tego zobowiązania lub otrzymania należności nastąpiła różnica w kursie waluty.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia faktycznie zastosowanego kursu waluty. W świetle wykładni językowej faktycznie zastosowany kurs walutowy nie jest tylko kursem zrealizowanym, dlatego nie należy go wiązać wyłącznie z sytuacjami związanymi z nabyciem i zbyciem (wymianą) walut. Kurs faktycznie zastosowany to taki, po jakim dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej (przeliczenia waluty obcej).

Netting to bezgotówkowa forma rozliczeń między dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi, realizowana w ściśle określonym czasie. Kontrahenci zbierają dokumenty zawierające kwoty wzajemnych należności i zobowiązań, a następnie regulują jedynie powstałe saldo.

Odnosząc powyższe wnioski do przedstawionego stanu faktycznego, należy uznać, że nie zostanie spełniony drugi warunek, tj. otrzymywane należności/spłata zobowiązania nie będzie dokonywana w walucie obcej, lecz w polskich złotych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 31 maja 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB4/423-77/13-4/DS): „Jak wskazano powyżej, do powstania podatkowych różnic kursowych dochodzi wyłącznie jeśli zobowiązanie/należność zostały wyrażone w walucie obcej oraz spłata również nastąpiła w walucie obcej. Natomiast w przypadkach, gdy wprawdzie kwota na fakturze jest wyrażona w walucie obcej, ale faktyczna zapłata następuje w PLN, nie ma podstaw do ujęcia różnic kursowych w rachunku podatkowym”,
 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-820/11/JD): „Odnosząc powołane wcześniej przepisy prawa do przedstawionego opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że w sytuacji gdy zobowiązanie lub należności powstały w walucie obcej, a zapłaty dokonano w złotych nie powstaną podatkowe różnice kursowe. Niespełniona jest bowiem druga z przesłanek, a mianowicie spłata zobowiązania lub otrzymanie należności nie następuje w walucie obcej”,
 • interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB3-423-517/07-4/AG): „Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, że z uwagi na fakt, iż konto księgowe dla X PL prowadzone jest przez X Holdings By. w walucie polskiej i kompensata zobowiązań oraz należności X PL, a także wszelkie płatności do i X Holdings w ramach systemu nettingowego dokonywane są w walucie polskiej nie powstają z tego tytułu podatkowe różnice kursowe (dodatnie ani ujemne)”.

Zdaniem Wnioskodawcy różnice między przeliczoną na złote wartością poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej a wartością tego kosztu z dnia zapłaty, które będą uregulowane w drodze faktycznych płatności w złotówkach (w ramach opisanego sytemu nettingowego), nie będą powodować po stronie Spółki obowiązku rozpoznania przychodów podatkowych, w przypadku dodatnich różnic kursowych.

Zdaniem Wnioskodawcy różnice między przeliczoną na złote wartością poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej a wartością tego kosztu z dnia zapłaty, które będą uregulowane w drodze faktycznych płatności w złotówkach (w ramach opisanego sytemu nettingowego), nie będą powodować po stronie Spółki obowiązku rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ujemnych różnic kursowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.