ILPB4/4510-1-383/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania różnic kursowych w związku z umorzeniem części zobowiązań.
ILPB4/4510-1-383/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. przychód
 3. różnice kursowe
 4. towar
 5. umorzenie
 6. zobowiązanie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania różnic kursowych w związku z umorzeniem części zobowiązań – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania różnic kursowych w związku z umorzeniem części zobowiązań,
 • rozpoznania przychodu podatkowego w związku z umorzeniem części zobowiązań.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i podatnikiem podatku CIT w Polsce.

Spółka jest dystrybutorem na terenie Polski ostrzy, skalpeli oraz rękojeści chirurgicznych (dalej „Towary”). Towary są nabywane m.in. od brytyjskiego udziałowca Spółki (dalej „Dostawca”).

Zakupy od Dostawcy były i są dokonywane w funtach brytyjskich, a transakcje zakupu, zgodnie z wolą stron, podlegają prawu brytyjskiemu.

W latach ubiegłych Spółka nabyła od Dostawcy Towary, które następnie odsprzedała swoim klientom, a wartość sprzedanych Towarów zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Przeliczając koszt sprzedanych Towarów z funtów brytyjskich na złote spółka zastosowała średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Przedmiotowe zobowiązania z tytułu nabycia Towarów od Dostawcy nie zostały jeszcze uregulowane przez Spółkę. W świetle prawa brytyjskiego, któremu podlegają, zobowiązania te nie uległy również przedawnieniu.

Do przedmiotowych kosztów nie znajdują zastosowania przepisy art. 15b Ustawy o CIT, gdyż zostały one poniesione nim przepisy te znalazły zastosowanie w odniesieniu do Spółki, co potwierdził Minister Finansów w wydanej Spółce interpretacji indywidualnej z 14 marca 2014 r.. Dlatego kwestia zastosowania art. 15b Ustawy o CIT nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Dostawca zamierza umorzyć Spółce część wierzytelności z tytułu dostawy Towarów, a Wnioskodawca zamierza przyjąć zwolnienia z długu.

Spółka stosuje tzw. podatkową metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 15a Ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przyjęcie przez Wnioskodawcę umorzenia części zobowiązań Spółki wobec Dostawcy z tytułu dostawy Towarów spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania różnic kursowych...
 2. Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego w związku z przyjęciem umorzenia części zobowiązań Spółki wobec Dostawcy z tytułu dostawy Towarów, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w wysokości odpowiadającej rozpoznanym wcześniej w księgach kosztom uzyskania przychodów wynikającym z umarzanych zobowiązań...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB4/4510-1-383/15-3/ŁM wydaną 15 października 2015 r.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przyjęcie przez Wnioskodawcę umorzenia części zobowiązań Spółki wobec Dostawcy z tytułu dostawy Towarów nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania różnic kursowych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Uzasadniając powyższe stanowisko w pierwszej kolejności należy powołać normy prawne ustanowione w art. 15a Ustawy o CIT. W ust. 1 tego przepisu prawodawca postanowił, iż różnice kursowe podlegają rozliczeniu na gruncie podatku CIT poprzez zwiększenie odpowiednio przychodów podatnika (dodatnie różnice kursowe) bądź też kosztów jego uzyskania (ujemne różnice kursowe). Jednocześnie w ust. 2 i 3 tego artykułu zawarty został zamknięty katalog sytuacji, w których dodatnie lub ujemne różnice kursowe mogą powstać.

Stosownie do treści art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o CIT dodatnie bądź ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (dalej „NBP”) jest niższa bądź wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa bądź niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa bądź wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, chyba że są związane z udzieleniem/otrzymaniem kredytu (pożyczki), o których mowa poniżej;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa bądź wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa bądź niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanej sprawie potencjalne zastosowanie mogłyby mieć jedynie przepisy dotyczące powstawania różnic kursowych w związku z ponoszeniem kosztów uzyskania przychodów w walutach obcych. W związku z tym dalsza analiza powinna dotyczyć jedynie tego zagadnienia. I tak:

 1. zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażona w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. z kolei w myśl art. 15a ust. 3 pkt 2 Ustawy o CIT ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Ponadto, stosownie do treści art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, a za dzień zapłaty kosztu - zgodnie z art. 15a ust. 7 Ustawy o CIT - uznaje się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

W świetle językowej wykładni powyższych przepisów należy zauważyć, iż aby mogło dojść do powstania różnic kursowych:

 1. poniesiony koszt powinien być w walucie obcej;
 2. koszt ten powinien być zapłacony/uregulowany również w walucie obcej;
 3. kurs średni waluty obcej ogłoszony przez NBP użyty do przeliczenia kosztu na złote w dniu poniesienia oraz w dniu zapłaty/uregulowania kosztu jest inny.

Zdaniem Spółki niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków, a w szczególności brak zapłaty/uregulowania kosztu w walucie obcej, nie daje podstaw do rozpoznania różnic kursowych.

Należy również zauważyć, iż rozpoznawanie różnic kursowych od kosztów poniesionych w walucie obcej jest uzasadnione, pod warunkiem że faktycznie dochodzi do jego zapłaty/uregulowania, gdyż tylko w takiej sytuacji może okazać się, że podatnik ponosi faktyczny ciężar ekonomiczny w wysokości większej lub mniejszej niż jego pierwotna wartość z momentu poniesienia. Innymi słowy, zdaniem Spółki, tylko w przypadku zapłaty/uregulowania kosztu zmiana jego wartości w związku z zastosowaniem różnych kursów powinna zwiększać przychody bądź koszty uzyskania przychodów podatnika, jako różnica kursowa.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego należy podkreślić, że w wyniku umorzenia części zobowiązań wobec Dostawcy nie dojdzie do ich zapłaty/uregulowania przez Spółkę. Wnioskodawca nie uzyska również dodatkowych korzyści ani nie poniesie dodatkowych obciążeń ekonomicznych z tytułu zmiany kursu walut w tym zakresie. W rezultacie, zdaniem Spółki, nie będą spełnione warunki do rozpoznania przez nią różnic kursowych w tym zakresie.

Podsumowując w świetle powyższych argumentów Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego w związku z przyjęciem przez Wnioskodawcę umorzenia części zobowiązań Spółki wobec Dostawcy z tytułu dostawy Towarów nie powstaną po stronie Wnioskodawcy różnice kursowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.