ILPB4/4510-1-192/15-5/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania ustalonej nadwyżki różnic kursowych za koszt wspólny i przychód wspólny.
ILPB4/4510-1-192/15-5/DSinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. metoda rachunkowa
 3. przychód
 4. różnice kursowe
 5. specjalna strefa ekonomiczna
 6. waluta obca
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania ustalonej nadwyżki różnic kursowych za koszt wspólny i przychód wspólny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony o brakującą opłatę 30 czerwca 2015 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości „per saldo”,
 • uznania ustalonej nadwyżki różnic kursowych za koszt wspólny i przychód wspólny.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji kabin prysznicowych oraz handlu brodzikami i innymi akcesoriami do kabin prysznicowych.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w oparciu o zezwolenia: z dn. 28.10.2011 r. oraz z dn. 17.04.2014 r. Zezwolenia obejmują działalności produkcyjną i usługową w zakresie wymienionych w Zezwoleniach kategorii wyrobów i usług wytwarzanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).

Spółka poza dochodami strefowymi objętymi zakresem zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych osiąga również dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W związku z całokształtem prowadzonej działalności (zarówno korzystającej ze zwolnienia, jak i opodatkowanej na zasadach ogólnych) Spółka dokonuje transakcji rozliczanych zarówno w PLN, jak i w walutach obcych, co prowadzi do powstawania różnic kursowych.

Począwszy od 2015 r. Spółka ustala różnice kursowe na podstawie art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP), czyli na podstawie przepisów o rachunkowości (tzw. metoda bilansowa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych możliwe jest wykazywanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic „per saldo”)...
 2. Czy ewentualna nadwyżka ujemnych różnic kursowych stanowić będzie tzw. koszt wspólny (tj. związany zarówno z działalnością strefową, jak i pozastrefową, a co za tym idzie powinna być kwalifikowana do kosztów działalności strefowej i pozastrefowej Spółki za pomocą przychodowego klucza alokacji (zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o PDOP)... Natomiast ewentualna nadwyżka dodatnich różnic kursowych, jako przychód, którego nie da się jednoznacznie przypisać do działalności strefowej lub pozastrefowej Spółki, powinna być w całości kwalifikowana do przychodów działalności pozastrefowej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną 7 sierpnia 2015 r. nr ILPB4/4510-1-192/15-4/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • ewentualna nadwyżka ujemnych różnic kursowych danego okresu, ustalona na zasadach wskazanych przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu do pytania nr 1, stanowić będzie tzw. koszt wspólny (tj. związany zarówno z działalnością strefową, jak i pozastrefową Spółki), a co za tym idzie powinna być kwalifikowana do kosztów działalności strefowej i pozastrefowej Spółki za pomocą przychodowego klucza alokacji,
 • natomiast ewentualna nadwyżka dodatnich różnic kursowych danego okresu, ustalona na zasadach wskazanych przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu do pytania nr 1, jako przychód, którego nie da się jednoznacznie przypisać do działalności strefowej lub pozastrefowej, powinna być kwalifikowana do przychodów działalności pozastrefowej Spółki, a w konsekwencji w całości podlegać opodatkowaniu.

Uzasadnienie.

Jak już Wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu do pytania nr 1, Spółka stosując rachunkową metodę ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych, jest uprawniona do rozliczania różnic kursowych dla celów PDOP, poprzez wykazywanie nadwyżki ujemnych albo dodatnich różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych („per saldo”). Przy czym stosując wskazany wyżej sposób rozliczania różnic kursowych, Spółka nie będzie w stanie zidentyfikować jakich transakcji przedmiotowe różnice kursowe dotyczą (tj. strefowych czy pozastrefowych).

Zgodnie natomiast z przepisem art. 15 ust. 2 ustawy o PDOP jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 2a ustawy o PDOP zasadę, o której mowa powyżej stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku, gdy wartość ujemnych różnic kursowych przekracza wartość dodatnich różnic kursowych, wówczas nieskompensowana nadwyżka ujemnych różnic kursowych stanowi, w świetle ustawy o PDOP, tzw. koszt wspólny, tj. związany zarówno z działalnością strefową, jak i pozastrefową Spółki. W rezultacie przedmiotowy koszt powinien być kwalifikowany do kosztów działalności strefowej i pozastrefowej Spółki za pomocą przychodowego klucza alokacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o PDOP.

W sytuacji natomiast, gdy wartość dodatnich różnic kursowych przekracza wartość ujemnych różnic kursowych, wówczas nieskompensowana nadwyżka dodatnich różnic kursowych, w świetle ustawy o PDOP stanowi przychód, którego nie da się jednoznacznie przypisać do działalności strefowej lub poza strefowej Wnioskodawcy.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, przedmiotowa nadwyżka dodatnich różnic kursowych powinna być kwalifikowana do przychodów działalności pozastrefowej Spółki, a co za tym idzie w całości podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie bowiem ze stanowiskiem organów podatkowych alokowanie przychodów do działalności opodatkowanej i zwolnionej na podstawie jakiegokolwiek klucza alokacji nie jest dozwolone (tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 27.03.2014 r. sygn. IBPBI/2/423-318/14/AP).

Spółka pragnie podkreślić, iż prezentowane wyżej stanowisko jest zgodne z praktyką organów podatkowych np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 maja 2013 r. sygn. IBPBI/2/423-289/13/SD,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2013 r. sygn. IPPB3/423-1030/12-2/MS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2012 r. sygn. IPTPB3/423-295/12-5/KJ,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 stycznia 2011 r. sygn. ILPB3/423-852/10-3/MM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.