IBPBI/2/423-596/12/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje wzajemnego potrącenia wierzytelności wyrażonych w walutach obcych dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2012 r. (wpływ do tut. Biura 23 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania podatkowych różnic kursowych w przypadku potrącenia wierzytelności wyrażonych w walutach obcych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2012 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania podatkowych różnic kursowych w przypadku potrącenia wierzytelności wyrażonych w walutach obcych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji oraz sprzedaży wyrobów chemicznych. Spółka posiada kontrahentów zagranicznych, z którymi rozliczenia dokonywane są w walutach obcych. W celu prowadzenia rozliczeń z omawianymi podmiotami, Spółka dysponuje rachunkami walutowymi prowadzonymi w EUR oraz USD. Poprzez te rachunki realizowane są w szczególności transakcje zapłaty należności przez kontrahentów zagranicznych oraz zapłaty zobowiązań na rzecz kontrahentów zagranicznych. Z uwagi na takt że Spółka dysponuje rachunkami walutowymi, w momencie regulowania zobowiązań lub otrzymywania należności w walucie obcej, nie dochodzi do faktycznej wymiany walut W związku z powyższym, w celu ustalenia różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka stosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu i wpływu waluty z/na rachunek walutowy.

Spółka dąży do zapewnienia optymalnego stanu środków zarówno na rachunkach walutowych, jak i złotowych.

W tym celu dokonuje:

1) sprzedaży/zakupu walut obcych, gdy następuje wymiana waluty na PLN lub wymiana PLN na walutę:

  • do ustalenia wartości transakcji sprzedaży/zakupu waluty, Spółka stosuje kurs faktycznie zastosowany przez bank.

2) wymiany waluty obcej na inną walutę obcą:

  • do operacji zamiany jednej waluty na drugą (np. USD na EUR) stosowany jest kurs średni NBP właściwy dla powyższych walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wymiany, tj.:
  • w przypadku zamiany USD na EUR Spółka stosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla USD (USD na PLN) oraz
  • kurs średni NBP (EUR na PLN) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla EUR.

Ponadto z niektórymi kontrahentami zawarte zostały umowy o wzajemnym potrąceniu wierzytelności. Należności i zobowiązania zagraniczne są kompensowane przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty.

Dla celów podatkowych Spółka rozpoznaje różnice kursowe na zasadach określonych w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje wzajemnego potrącenia wierzytelności wyrażonych w walutach obcych dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Spółki, w przypadku wzajemnego potrącenia wierzytelności wyrażonych w walutach obcych dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty.

Zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 - dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Powołane przepisy jednoznacznie wskazują, że potrącenie wierzytelności jest jedną z form zapłaty, o której mowa w art. 15a ustawy o CIT, a zatem przy potrącaniu wierzytelności, które są wyrażone w walucie obcej, realizują się podatkowe różnice kursowe.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi sygn. IPTPB3/423-306/11-2/MF w której stwierdzono, że „Dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania (lub do przychodów) różnic kursowych "również w razie spełnienia świadczenia w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności oznacza, że nie można wymagać od podatnika faktycznego przekazania na rzecz kontrahenta określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej”.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa podatkowego oraz opisany stan faktyczny (winno być zdarzenie przyszłe), stwierdzić należy, że skoro kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych jest formą zapłaty, to skutkuje ona powstaniem różnic kursowych zdefiniowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu walut w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Przy kompensacie należności i zobowiązań nie występuje kurs faktycznie zastosowany, gdyż kompensowane są kwoty w walutach i tym samym nie dochodzi do zamiany waluty na PLN. W konsekwencji, dla potrzeb rozpoznania różnic kursowych stosowany powinien być kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2009 r. sygn. IBPBI/2/423-1610/09/BG w której stwierdzono, że „Spółka, aby prawidłowo obliczyć wartości powstałych różnic kursowych, winna była porównać wartość poniesionego kosztu przeliczonego według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury z wartością tego kosztu w dniu potrącenia (kompensaty), przeliczonego według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania potrącenia. Natomiast w przypadku przychodów Spółka winna porównać wartość przychodu należnego według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury z wartością tego przychodu w dniu potrącenia (kompensaty), przeliczonego według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania potrącenia”.

Wniosek:

Dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych w przypadku kompensaty należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych stosowany powinien być kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.