IBPBI/2/423-595/12/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku operacji zamiany jednej waluty na drugą (np. USD na EUR) Spółka dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych powinna stosować kurs średni NBP właściwy dla powyższych walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wymiany, tj. w przypadku zamiany USD na EUR Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla USD (USD na PLN) oraz kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla EUR (EUR na PLN)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2012 r. (wpływ do tut. Biura 23 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania podatkowych różnic kursowych z tytułu przewalutowania (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2012 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania podatkowych różnic kursowych z tytułu przewalutowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji oraz sprzedaży wyrobów chemicznych. Spółka posiada kontrahentów zagranicznych, z którymi rozliczenia dokonywane są w walutach obcych. W celu prowadzenia rozliczeń z omawianymi podmiotami, Spółka dysponuje rachunkami walutowymi prowadzonymi w EUR oraz USD. Poprzez te rachunki realizowane są w szczególności transakcje zapłaty należności przez kontrahentów zagranicznych oraz zapłaty zobowiązań na rzecz kontrahentów zagranicznych. Z uwagi na takt że Spółka dysponuje rachunkami walutowymi, w momencie regulowania zobowiązań lub otrzymywania należności w walucie obcej, nie dochodzi do faktycznej wymiany walut W związku z powyższym, w celu ustalenia różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka stosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu i wpływu waluty z/na rachunek walutowy.

Spółka dąży do zapewnienia optymalnego stanu środków zarówno na rachunkach walutowych, jak i złotowych. W tym celu dokonuje:

1) sprzedaży/zakupu walut obcych, gdy następuje wymiana waluty na PLN lub wymiana PLN na walutę:

  • do ustalenia wartości transakcji sprzedaży/zakupu waluty, Spółka stosuje kurs faktycznie zastosowany przez bank.

2) wymiany waluty obcej na inną walutę obcą:

  • do operacji zamiany jednej waluty na drugą (np. USD na EUR) stosowany jest kurs średni NBP właściwy dla powyższych walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wymiany, tj.:
  • w przypadku zamiany USD na EUR Spółka stosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla USD (USD na PLN) oraz
  • kurs średni NBP (EUR na PLN) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla EUR.

Ponadto z niektórymi kontrahentami zawarte zostały umowy o wzajemnym potrąceniu wierzytelności. Należności i zobowiązania zagraniczne są kompensowane przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty.

Dla celów podatkowych Spółka rozpoznaje różnice kursowe na zasadach określonych w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku operacji zamiany jednej waluty na drugą (np. USD na EUR) Spółka dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych powinna stosować kurs średni NBP właściwy dla powyższych walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wymiany, tj. w przypadku zamiany USD na EUR Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla USD (USD na PLN) oraz kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla EUR (EUR na PLN – pytanie oznaczone we wniosku nr 2)...

Zdaniem Spółki, w przypadku operacji zamiany jednej waluty na drugą (np. USD na EUR) Spółka dla celów ustalenia różnic kursowych dla celów podatkowych powinna stosować kurs średni NBP właściwy dla powyższych walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wymiany, tj. w przypadku zamiany USD na EUR Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla USD (USD na PLN) oraz kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla EUR (EUR na PLN).

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w art. 15a ust. 2 i 3 ustawy.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość (...) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość (...) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 (...)." Przytoczone powyżej przepisy art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednoznacznie wskazują na obowiązek ustalania różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych w każdym przypadku, gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa lub wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych.

Wymiana USD na EUR będzie powodowała wypływ waluty USD oraz otrzymanie (nabycie) waluty EUR. Zatem z tytułu tej transakcji powstaną różnice kursowe wynikające z różnej wartości środków pieniężnych w walucie USD w dniu ich otrzymania i w dniu ich wypływu (tj. w dniu ich zamiany na EUR).

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r. (sygn. IPPB5/423-1174/11-2/IŚ) „Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że dla ustalenia dla celów podatkowych różnic kursowych od własnych środków pieniężnych nie ma znaczenia z jakim faktem związany jest wypływ waluty i jakiego rodzaju kosztów dotyczy zapłata - bez znaczenia jest tu czy załata dotyczy kosztów będących tylko kategorią finansową, czy też dotyczy podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Dla ustalenia tego rodzaju różnic istotny jest sam wypływ waluty i różnice pomiędzy kursami z dnia wpływu i wypływu waluty. Istotą różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych jest wykazanie faktycznych przysporzeń i strat podatnika z tytułu obrotu w danym przedziale czasowym, gdy zmieniają się kursy waluty, przy czym żaden przepis updop nie zwalnia podatnika z ustalania tego rodzaju różnic kursowych”.

Opisana w stanie faktycznym transakcja zamiany USD na EUR i odwrotnie odbywa się z pominięciem rachunku złotowego Spółki (wypływ USD z konta walutowego prowadzonego w USD i wpływ EUR na konto walutowe prowadzone w EUR) i tym samym nie dochodzi do przeliczenia waluty na złote polskie W związku z powyższym, nie jest możliwe przyjęcie kursu waluty faktycznie zastosowanego przez bank.

Dla ustalenia różnic kursowych dla celów podatkowych Spółka powinna zatem stosować kurs średni NBP właściwy dla powyższych walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wymiany, tj. w przypadku zamiany USD na EUR Spółka powinna stosować dwa kursy:

  • dla USD z tytułu wypływu waluty kurs średni NBP (USD na PLN) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla USD oraz
  • dla EUR z tytułu wpływu nabytej waluty kurs średni NBP (EUR na PLN) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla EUR

Wnioski:

W przypadku wymiany walut, np. USD na EUR z pominięciem rachunku złotowego dochodzi do wypływu jednej waluty np. USD i nabycia (wpływu) drugiej waluty np. EUR, zatem z tytułu powyższej operacji realizują się podatkowe różnice kursowe.

W powyższej sytuacji dla potrzeb ustalenia podatkowych różnic kursowych nie ma możliwości użycia kursu faktycznie zastosowanego przez bank. gdyż nie dochodzi do zamiany wspomnianych walut na złote polskie.

W związku z powyższym właściwymi kursami, które powinny być stosowane w przypadku zamiany USD na EUR są odpowiednio:

  • z tytułu wypływu USD z konta walutowego kurs średni NBP (USD na PLN) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypływ waluty (zamianę waluty) oraz
  • z tytułu wpływu EUR na konto walutowe kurs średni NBP (EUR na PLN) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ waluty (zamianę waluty).
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Stosownie do art. 15a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Natomiast w myśl art. 15a ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Powołane powyżej przepisy wyraźnie określają sytuacje, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe od własnych środków pieniężnych mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, a mianowicie gdy wartość środków (wartości pieniężnych) w walucie obcej w dniu ich nabycia (wpływu na rachunek bankowy) jest inna niż ich wartość w dniu ich wypływu z tego rachunku.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka będzie dokonywać transakcji, polegających m.in. na przewalutowaniu z EUR na USD.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż w wyniku operacji przewalutowania (tj. przeliczenia waluty obcej na inna walutę obcą) powstaną „różnice kursowe”, które jednak nie będą wynikać z faktycznego wypływu środków w walucie obcej. Nie mogą zostać wobec tego uznane za dodatnie bądź ujemne różnice kursowe wpływające na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując powyższe wyjaśnienia, dokonywane przez Spółkę przewalutowanie będzie neutralne pod względem podatkowym, tj. nie wywoła skutków ani po stronie przychodów, ani po stronie kosztów ich uzyskania.

Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.