IBPBI/2/423-1285/11/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 updop, powstałe od własnych środków pieniężnych na rachunkach walutowych powstające z zastosowania innego kursu walut dla wyceny wpływów waluty na rachunek od kursu zastosowanego do wyceny rozchodów walut z danego konta bankowego wpływają na dochód z tytułu działalności na terenie SSE?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 20 października 2011 r.), uzupełnionym w dniu 21 listopada 2011 r. oraz 2 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstałe od własnych środków pieniężnych na rachunkach walutowych powstające z zastosowania innego kursu walut dla wyceny wpływów waluty na rachunek od kursu zastosowanego do wyceny rozchodów walut z danego konta bankowego wpływają na dochód z tytułu działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2011 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstałe od własnych środków pieniężnych na rachunkach walutowych powstające z zastosowania innego kursu walut dla wyceny wpływów waluty na rachunek od kursu zastosowanego do wyceny rozchodów walut z danego konta bankowego wpływają na dochód z tytułu działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 22 grudnia 2011 r. Znak IBPBI/2/423-1285/11/JD wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano pismem z dnia 23 grudnia 2011 r., które skierowano do Biura Krajowej Informacji w Lesznie.

Pismem z dnia 28 grudnia 2011 r. Znak ILA/077-62/11 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przesłał uzupełnienie wniosku zgodnie z właściwością do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Przedmiotowe uzupełnienie wpłynęło do tut. Biura 2 stycznia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność na teranie Specjalnej Strofy Ekonomicznej (dalej: "SSE") na podstawie zezwolenia. Dochody uzyskiwane z działalności wymienionej w przedmiotowym zezwoleniu podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Oprócz powyżej wymienionych dochodów zwolnionych z podatku dochodowego Spółka uzyskuje również dochody opodatkowane podatkiem dochodowym, powstające z działalności nie wymienionej w zezwoleniu. Są to głównie dochody ze sprzedaży towarów lub materiałów oraz dochody ze świadczenia usług.

Przychody ze sprzedaży z działalności wymienionej w zezwoleniu stanowią ok. 90% wszystkich przychodów Spółki. Powyższy procent jest to tzw. wskaźnik udziału przychodów z działalności określonej w zezwoleniu do przychodów ogółem (dalej: "wskaźnik"). Część sprzedaży zarówno wymienionej w zezwoleniu jak i nie wymienionej w zezwoleniu (a więc podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym) Spółka realizuje w walutach obcych. Przychody walutowe z działalności wymienionej w zezwoleniu (a więc podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego) stanowią znacznie ponad 90% wszystkich przychodów walutowych Spółki. Wszystkie zakupy walutowe jakie Spółka realizuje związane są z działalnością wymienioną w zezwoleniu. W celu obsługi wpływów oraz zapłat za zakupy walutowe Spółka posiada odpowiednie walutowe rachunki bankowe.

Ponadto w przypadku posiadania nadwyżek środków pieniężnych w danej walucie Spółka dokonuje sprzedaży tychże nadwyżek bankowi. W przypadku posiadania niedoborów danej waluty Spółka kupuje daną walutę od banku. Z tytułu wpływów oraz z tytułu płatności realizowanych przez powyżej wymienione konta walutowe powstają w Spółce różnice kursowe od należności określone w art. 15 ust. 2 i 3 pkt 1 oraz różnice kursowe od zobowiązań określone w art. 15 ust. 2 i 3 pkt 2 updop. Ponadto również na samym koncie bankowym powstają w Spółce różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Księgi rachunkowe Spółka prowadzi w złotych polskich. Spółka przelicza wpływy na konto walutowe wg kursu kupna banku z usług którego Spółka korzysta. Natomiast wypływy z tego konta Spółka przelicza wg kursu sprzedaży walut banku z usług którego Spółka korzysta. Różnice kursowe spółka ustala zgodnie z przepisami podatkowymi tj. zgodnie z art. 15a updop.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych są ustalane zgodnie z art. 15a ust 2 pkt 3 oraz art. 15a ust. 3 pkt 3.

Powstające różnice kursowe od własnych środków pieniężnych wynikają de facto z zastosowania innych kursów faktycznie zastosowanych dla wpływu walut na konto walutowe oraz innych kursów faktycznie zastosowanych dla wypływu walut z konta walutowego.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych mogą być zarówno dodatnie jak i ujemne. Z uwagi jednak na fakt, iż kursy bankowe banku z usług którego Spółka korzysta są z reguły niższe dla wpływu środków na konto od kursów stosowanych dla wypływu środków występuje nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dodatnie różnice kursowe o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 updop, powstałe od własnych środków pieniężnych na rachunkach walutowych powstające z zastosowania innego kursu walut dla wyceny wpływów waluty na rachunek od kursu zastosowanego do wyceny rozchodów walut z danego konta bankowego wpływają na dochód z tytułu działalności na terenie SSE...

Zdaniem Spółki, opisane konta walutowe służą tylko i wyłącznie działalności gospodarczej Spółki. Działalność gospodarcza Spółki w znacznej mierze, tj. w ok. 90% prowadzona jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE i korzysta w tej części ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 updop. Utrzymywanie przez Spółkę przedmiotowych kont bankowych nie jest żadną odrębną działalnością realizowaną przez Spółkę. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, zarówno dodatnie jak i ujemne różnice powinny wpływać na ustalenie dochodu z tytułu działalności na terenie SSE podlegającego zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Z uwagi jednak na fakt, iż część działalności Spółki która generuje przepływy pieniężne na rachunkach walutowych związana jest z działalnością nie wymienioną w zezwoleniu i w związku z powyższym niekorzystającą ze zwolnienia z podatku dochodowego to kwota dodatnich różnic kursowych od własnych środków pieniężnych, która wpłynie na dochód podlegający zwolnieniu (o którym mowa. art. 17 ust 1 pkt 34 updop) powinna odpowiadać kwocie dodatnich różnic kursowych przemnożonej przez wskaźnik odpowiadający stosunkowi przychodów z działalności zwolnionej z podatku do przychodów ogółem, tj. odpowiadającego wskaźnikowi przedstawionemu w opisie zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z wolą Wnioskodawcy wyrażoną w piśmie z dnia 23 grudnia 2011 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu, jest wyłącznie ustalenie, czy opisane we wniosku dodatnie różnice kursowe od własnych środków pieniężnych wpływają lub też czy nie wpływają na dochód korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej „updop”).

Tak zakreślony zakres interpretacji oznacza, że w interpretacji tej nie dokonano oceny stanowiska co do sposobu alokowania przychodu z tytułu różnic kursowych do przychodów korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, ani wpływu ujemnych różnic kursowych na ustalenie dochodu z działalności na terenie SSE.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. u. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 updop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W myśl art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 3 updop dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Mając na uwadze cytowane powyżej przepisy updop stwierdzić należy, że na ustalenie dochodu z tytułu działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia i korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego wpływają także dodatnie różnice kursowe od własnych środków pieniężnych w walucie obcej powstałe w okresie obowiązywania zezwolenia i związane z działalnością objętą zezwoleniem. Stanowisko Spółki w tym zakresie jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.