IBPBI/2/423-110/14/SD | Interpretacja indywidualna

Zastosowania kursu waluty do wyceny operacji walutowych.
IBPBI/2/423-110/14/SDinterpretacja indywidualna
  1. należność
  2. rachunek walutowy
  3. różnice kursowe
  4. waluta obca
  5. zobowiązanie
  6. średni kurs NBP
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania kursu waluty do wyceny operacji walutowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania kursu waluty do wyceny operacji walutowych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 16 grudnia 2013 r. Spółka zapłaciła firmie zagranicznej ze swojego rachunku walutowego fakturę w kwocie 842,32 EURO; operację tą zaksięgowała po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wypłatę (4,1844 zł).

W dniu 19 grudnia 2013 r. na rachunek walutowy Spółki wpłynęła wpłata w wysokości 1.689,35 EURO, operację tą zaksięgowała po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wypłatę (winno być wpłatę) (4,1800 zł).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W dniu 16 grudnia 2013 r. Spółka zapłaciła firmie zagranicznej ze swojego rachunku walutowego fakturę w kwocie 842,32 EURO, operację tą zaksięgowała po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wypłatę (4,1844 zł) – czy jest to kurs prawidłowy, czy Spółka powinna zastosować kurs historyczny...

W dniu 19 grudnia 2013 r. na rachunek walutowy Spółki wpłynęła wpłata w wysokości 1.689,35 EURO, operację tą zaksięgowała po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wypłatę (winno być wpłatę) (4,1800 zł) – czy jest to kurs prawidłowy, czy Spółka powinna zastosować kurs historyczny...

Czy uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań w walucie obcej znajdującej się na rachunku bankowym, tzn. kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, czy po kursie historycznym. W chwili obecnej Spółka stosuje kurs waluty faktycznie zastosowany, tj. kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wpłaty/wypływu z rachunku walutowego i chciałby wiedzieć, czy to jest prawidłowe, i czy powinna stosować do wyceny kurs historyczny...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest zastosowanie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania oraz wpływu należności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Stosownie do art. 15a ust. 2 pkt 3 ustawy o pdop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Na mocy art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o pdop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Różnice kursowe unormowane w art. 15 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o pdop, to tzw. różnice kursowe od własnych środków pieniężnych podatnika zgromadzonych w walutach obcych. Różnice te powstają pomiędzy wyceną środków lub wartości pieniężnych dokonywaną na moment ich wpływu do podatnika i ponownie – na moment ich wypływu. Dla ustalania omawianych różnic kursowych nie ma znaczenia, czy wpływy środków walutowych wiązały się z powstaniem przychodów, czy też miały charakter uzyskania wartości neutralnych podatkowo. Nie jest również istotne, czy wypływy środków stanowią poniesienie kosztów uzyskania przychodów, czy wydatków niestanowiących kosztów podatkowych.

Wyceny środków w walutach obcych dla potrzeb ustalenia ww. różnic kursowych dokonuje się:

  • na dzień wpływu otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej,
  • na dzień zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych.

Wycena jest dokonywana według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 15a ust. 4 ustawy o pdop, przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „kursu faktycznie zastosowanego”. Na gruncie obowiązujących regulacji uznaje się, że przez kurs faktycznie zastosowany należy rozumieć kurs zrealizowany, kurs rzeczywiście zastosowany dla celów danej transakcji. Faktycznym zastosowaniem kursu waluty jest przewalutowanie (wymiana) wartości pieniężnej wyrażonej w walucie na złote – użycie kursu waluty jako ceny waluty.

Z powyższych względów, sytuacjami, w których – dla celów ustalania podatkowych różnic kursowych – uwzględnia się kurs faktycznie zastosowany są: zakup waluty, sprzedaż waluty oraz otrzymanie należności i zapłata zobowiązań, jeśli wiąże się z nimi wymiana wartości wyrażonych w walucie obcej na złote polskie. Jeżeli natomiast w związku z daną operacją finansową nie występuje sprzedaż lub kupno waluty obcej oraz nie dochodzi do przewalutowania otrzymanej należności lub płaconego zobowiązania z zastosowaniem kursu faktycznego (tj. nie dochodzi do realnej wymiany waluty obcej na złote), przy obliczaniu różnic kursowych z art. 15a ust. 2 i 3, uwzględnia się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień tej operacji.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że cechy „faktycznego zastosowania” kursu nie można odnosić do sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty lub przy otrzymaniu należności lub zapłacie zobowiązania na rachunek walutowy, ponieważ w takim przypadku nie następuje rzeczywiste wyrażenie w określonej walucie, np. w złotych polskich wartości pieniężnej wyrażonej pierwotnie w walucie obcej. Co najwyżej jest to jedynie potencjalne zastosowanie danego kursu, ale nie jego rzeczywiste zastosowanie, które musi odnosić się do rzeczywistej, naprawdę przeprowadzonej transakcji.

Podsumowując, w sytuacji, gdy nie występuje operacja sprzedaży lub kupna waluty lub nie dochodzi do przewalutowania otrzymywanej należności, wyrażonej w walucie obcej, z zastosowaniem faktycznego kursu, zastosowanie znajduje kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.