IBPBI/2/423-1050/14/MS | Interpretacja indywidualna

Czy na gruncie art. 15a updop w przypadku otrzymania spłaty należności (innych niż pożyczkowe/kredytowe) lub dokonania zapłaty zobowiązań (innych niż pożyczkowe/kredytowe) wyrażonych w walutach obcych przejętych w ramach Aportu ZCP u Wnioskodawcy powstaną różnice kursowe?
IBPBI/2/423-1050/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. należność
 3. różnice kursowe
 4. sukcesja
 5. zobowiązanie
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych od należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przejętych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych od należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przejętych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski. Spółka planuje podwyższyć wartość kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym (dalej: „Aport”) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”). W skład ZCP wejdzie zespół składników materialnych oraz niematerialnych, w tym należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych. Wartość przejmowanych zobowiązań zostanie ujęta w kalkulacji wartości ZCP i zmniejszy odpowiednio wartość emisyjną akcji wydanych za wniesienie Aportu. W wyniku przejścia na Wnioskodawcę wraz z Aportem zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek ich uregulowania. Wnioskodawca ustala obecnie różnice kursowe w oparciu o podatkową metodę ustalania różnic kursowych na podstawie art. 15a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). Wnioskodawca planuje kontynuację dotychczasowej metody ustalania różnic kursowych.

Przedmiotem zapytania nie jest zagadnienie rozliczania ewentualnych różnic kursowych od przejętych w wyniku aportu należności lub zobowiązań wynikających z pożyczek/kredytów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na gruncie art. 15a updop w przypadku otrzymania spłaty należności (innych niż pożyczkowe/kredytowe) lub dokonania zapłaty zobowiązań (innych niż pożyczkowe/kredytowe) wyrażonych w walutach obcych przejętych w ramach Aportu ZCP u Wnioskodawcy powstaną różnice kursowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie art. 15a updop w przypadku otrzymania spłaty należności (innych niż pożyczkowe/kredytowe) lub dokonania zapłaty zobowiązań (innych niż pożyczkowe/kredytowe) wyrażonych w walutach obcych przejętych w ramach Aportu ZCP u Wnioskodawcy nie powstaną różnice kursowe. W wyniku Aportu nastąpi przejęcie przez Spółkę składników majątku stanowiących ZCP (w tym należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych).

Wnioskodawca zauważa, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) dotyczące tzw. sukcesji podatkowej. Wynika to z faktu, że uregulowania zawarte w art. 93-93e Ordynacji podatkowej dotyczą głównie sytuacji, w których dochodzi do przekształcenia, podziału, czy połączenia osób prawnych. Do zdarzeń prawnych skutkujących sukcesją podatkową ustawodawca zaliczył także wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, że w prawie podatkowym funkcjonuje zasada powiązania praw i obowiązków z bytem prawnym, przepisy dotyczące sukcesji podatkowej, stanowiące odstępstwo od tej zasady ogólnej, należy interpretować ściśle, a zastosowanie ich każdorazowo musi znajdować oparcie w podstawie prawnej. W związku z powyższym, należy uznać, że niewymienienie w art. 93-93e Ordynacji podatkowej wniesienia aportu do spółki kapitałowej powoduje, że w przypadku takiego aportu nie zachodzi sukcesja praw i obowiązków w stosunku do następców prawnych, w związku z czym Spółka nie będzie zobowiązana do kontynuowania rozliczeń podatkowych wnoszącego Aport w zakresie otrzymanego Aportu.

Przepisy dotyczące rozliczania różnic kursowych w oparciu o tzw. metodę podatkową zostały zawarte w art. 15a updop. Stosowanie do art. 15a ust. i updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 tego artykułu.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Zdarzenia wymienione w art. 15a updop, zdaniem Wnioskodawcy, stanowią zamknięty katalog sytuacji, które wiążą się z powstaniem różnic kursowych wpływających na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Różnice kursowe są mechanizmem, którego celem jest urealnienie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z wahaniami kursów walut - do równowartości przeliczonej według kursu walutowego faktycznie zastosowanego.

Dla powstania różnic kursowych z tytułu należności wyrażonych w walucie obcej (innych niż należności pożyczkowe/kredytowe) niezbędne jest łączne wystąpienie dwóch elementów w różnych datach:

 • rozpoznanie przychodu należnego,
 • otrzymanie zapłaty z tytułu tego przychodu.

Z kolei dla powstania różnic kursowych z tytułu zobowiązań (innych niż zobowiązania pożyczkowe/kredytowe) wyrażonych w walucie obcej niezbędne jest łączne wystąpienie następujących elementów w różnych datach:

 • poniesienie kosztu uzyskania przychodów,
 • dokonanie faktycznej zapłaty.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak sukcesji podatkowej w związku z Aportem ZCP, w przypadku otrzymania spłaty należności wyrażonej w walucie obcej wniesionej wraz z Aportem u Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy (takie stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe i sądy administracyjne). Zatem przychodem dla Wnioskodawcy będzie przychód faktycznie otrzymany w dacie spłaty na podstawie art. 12 ust. 3e w związku z ust. 3 updop. Tym samym nastąpi zbieg momentu (ta sama data) rozpoznania przychodu podatkowego i otrzymania środków pieniężnych z tytułu tego przychodu, dlatego też nie dojdzie do powstania podatkowych różnic kursowych. Z uwagi na brak sukcesji podatkowej nie ma natomiast uzasadnienia dla odniesienia się do kursu walutowego z dnia rozpoznania przychodu przez wnoszącego Aport.

Natomiast w przypadku dokonania zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług wniesionych wraz z Aportem, Wnioskodawca rozpozna koszt uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której poniesie wydatek z tytułu uregulowania zobowiązania. W rezultacie, nastąpi zbieg momentu rozpoznania kosztu podatkowego i faktycznej zapłaty, dlatego też nie dojdzie do powstania podatkowych różnic kursowych.

Z kolei w razie zapłaty przez Wnioskodawcę zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, których zapłata nie może zostać przez niego ujęta jako koszty uzyskania przychodu, Wnioskodawca również nie będzie miał prawa do rozpoznania różnic kursowych. W takim przypadku Wnioskodawca nie poniesie kosztu podatkowego w związku ze spłatą zobowiązania, zatem przesłanki naliczenia różnic kursowych nie zostaną spełnione. Z uwagi na brak sukcesji podatkowej nie ma natomiast uzasadnienia dla odniesienia się do kursu walutowego z dnia zaewidencjonowania zdarzenia gospodarczego przez wnoszącego Aport. Nie może bowiem wystąpić sytuacja, gdy u danego podatnika będzie rozpoznana różnica kursowa, jako konsekwencja operacji gospodarczej zaistniałej wcześniej u innego podatnika lub niestanowiącej zdarzenia podatkowego.

W konsekwencji, w przypadku zapłaty przejętych w ramach Aportu zobowiązań wyrażonych w walutach obcych dla Spółki nie powstaną różnice kursowe, o których mowa w art. 15a updop.

Podsumowując, na gruncie art. 15a updop w przypadku otrzymania spłaty należności (innych niż pożyczkowe/kredytowe) lub dokonania zapłaty zobowiązań (innych niż pożyczkowe/kredytowe) wyrażonych w walutach obcych przejętych w ramach Aportu ZCP u Wnioskodawcy nie powstaną różnice kursowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.